Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
redakcia@nases.gov.sk

Orgán verejnej moci

Občan a štát

Elektronická schránka je elektronické úložisko, v ktorom sú uchovávané elektronické správy a notifikácie a slúži na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľských subjektov s orgánmi verejnej moci. Elektronickou komunikáciou sa rozumie prenos správ elektronickými prostriedkami medzi komunikujúcimi subjektmi. Takáto elektronická komunikácia má rovnaké právne účinky ako komunikácia v listinnej podobe.

Dátum poslednej zmeny: 2. 7. 2020
Dátum zverejnenia: 30. 1. 2014

Lokalita

  • Slovensko