Ústredný portál verejnej správy

Videonávody pre orgány verejnej moci

Videonávody

V tejto sekcii nájdete videonávody pre orgány verejnej moci, ktoré zobrazujú základné situácie, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom, portálom otvorených dát, modulom dotačných schém a s elektronickou schránkou.

Ústredný portál verejnej správy                                                                                                                       

  Navigácia po titulnej stránke portálu slovensko.sk
  Ako začať
  Úprava údajov v Správe informačného obsahu

Prihlásenie a prístup k elektronickým službám                                                                                               

  Na stiahnutie
  Ako zistiť typ operačného systému
  Inštalácia eID klient
  Inštalácia aplikácií určených na elektronické podpisovanie
  Ovládače k čítačke kariet

Elektronická schránka                                                                                                                                       

  Prihlásenie a navigácia v elektronickej schránke
  Zrušenie zasielania hromadných notifikácií z CUET
  Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou
  Nastavenie oznámení
  Označovanie správ štítkami
  Nastavenie pravidiel na prijímanie a odosielanie správ
  Operácie so správami a správa priečinkov
 

Postup pri doručovaní výzvy a oznámenia

  Zmena vedúceho orgánu verejnej moci
  Vytvorenie listinného rovnopisu s doložkou o autorizácii
Označenie prečítaných správ, výmaz a presun celého priečinka
Stiahnutie celého obsahu schránky

Elektronická úradná tabuľa (CUET)                                                                                                                                    

  Oznámenie o vybavení petície

Portál otvorených dát: data.gov.sk                                                                                                                                     

  Prideľovanie roly na zverejňovanie datasetov
  Zverejnenie nového datasetu
  Aktualizácia datasetu

Modul dotačných schém                                                                                                                                                      

  Zverejnenie dotačnej schémy

Register autentifikačných certifikátov                                                                                                                                

  

Vygenerovanie autentifikačného certifikátu                                                    

Dátum poslednej zmeny: 21. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 25. 8. 2017