Ústredný portál verejnej správy

Prístup, disponovanie so schránkou

Občan a štát

Osobou oprávnenou na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou orgánu verejnej moci je orgán verejnej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zriadená, a vedúci tohto orgánu verejnej moci.

Na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou orgánu verejnej moci je oprávnený vedúci orgánu verejnej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zriadená. Okrem vedúceho je na prístup a disponovanie so schránkou orgánu verejnej moci, oprávnená osoba určená vedúcim orgánu verejnej moci, a to v rozsahu ním určeným. Majiteľ elektronickej schránky udelí alebo zmení oprávnenie na prístup a disponovanie tak, že identifikuje oprávnenú osobu a určí rozsah jej oprávnení.

Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmenu v oprávneniach na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou vykoná majiteľ elektronickej schránky elektronickým dokumentom autorizovaným majiteľom elektronickej schránky, prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky alebo dokumentom v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky. Prístup a disponovanie s elektronickou schránkou v rozsahu udeleného oprávnenia podľa prvej vety zabezpečí správca modulu elektronických schránok bezodkladne, a ak je vykonané dokumentom v listinnej podobe, tak do desiatich pracovných dní odo dňa jeho doručenia. (§ 13 ods. 7 zákona o e-Governmente).

Na prístup do elektronickej schránky sa použijú identifikátor osoby a autentifikátor, ktoré boli pridelené alebo vydané majiteľovi elektronickej schránky, alebo osobe oprávnenej na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou.

Identifikátorom osoby, ak ide o orgán verejnej moci, je identifikačné číslo organizácie (IČO) a ak ho orgán verejnej moci nemá pridelené, je identifikátorom súbor znakov pridelený podľa osobitného predpisu Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Orgán verejnej moci, ktorý nemá pridelené identifikačné číslo organizácie, je na účely identifikácie povinný do 30 dní odo dňa účinnosti zákona o e-Governmente požiadať štatistický úrad o pridelenie súboru znakov. Autentifikátorom je občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód. 

Podľa § 22a zákona o e-Governmente môže orgán verejnej moci pristupovať a disponovať s elektronickou schránkou aj automatizovaným spôsobom s použitím technického alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného kvalifikované certifikátu.

Prihlásenie sa na portál a do elektronickej schránky je podmienené vlastníctvom občianskeho preukazu s čipom, čítačky čipových kariet a zadaním bezpečnostného osobného kódu (BOK). Pred prvým prihlásením je potrebná inštalácia aplikácie eID klient a na autorizáciu elektronických podaní kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) je potrebné mať nainštalované aplikácie na vytváranie KEP – D.Suit/eIDas. Aplikácie sú k dispozícii v sekcii „Na stiahnutie".

Úložná kapacita schránky

Úložná kapacita elektronickej schránky pre orgány verejnej moci nie je obmedzená.

Súvisiace:

Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 16. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko