Ústredný portál verejnej správy

Elektronické doručovanie do schránky

Občan a štát

Elektronické podanie a elektronický úradný dokument sa doručuje elektronicky, pričom miestom na elektronické doručovanie je elektronická schránka, ktorá je aktivovaná.

Elektronické podanie, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako návrh na začatie konania, žaloba, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré sa podávajú alebo doručujú orgánu verejnej moci v listinnej podobe. Elektronické podanie, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručené uložením do schránky, t. j. okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v elektronickej schránke (§ 32 zákona o e-Governmente). Orgán verejnej moci je povinný prijímať elektronicky doručované elektronické správy každý deň (§ 30 ods. 7 zákona o e-Governmente).

Pre prijaté elektronické podanie alebo elektronický dokument je orgán verejnej moci povinný vystaviť doručenku. Ak je adresátom orgán verejnej moci, doručenku vytvára a potvrdzuje elektronická podateľňa tohto orgánu (§ 30 ods. 2 zákona o e-Governmente). Orgán verejnej moci vykonáva autorizáciu kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenými časovými pečiatkami (§ 23 ods. 1 zákona o e-Governmente).

Doručenka obsahuje údaje o:

  • dni a čase, kedy nastalo elektronické doručenie,
  • identifikátore osoby prijímateľa a odosielateľa,
  • elektronickej správe a elektronických dokumentoch, ktoré sa elektronicky doručujú.

Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 16. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko