Ústredný portál verejnej správy

Zriadenie schránky orgánu verejnej moci

Občan a štát

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zriadi Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu elektronickú schránku každému orgánu verejnej moci bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku orgánu verejnej moci.

Nakoľko neexistuje príslušný referenčný register orgánov verejnej moci (ďalej len „OVM“), zriaďovateľ nedisponuje údajmi potrebnými k zriadeniu ich elektronickej schránky. Pre tento účel bolo Vyhláškou Úradu vlády Slovenskej republiky č. 8/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente, ustanovené oznamovanie základných údajov orgánov verejnej moci úradu vlády. Ide hlavne o nasledujúce údaje:

 • názov a adresa sídla orgánu verejnej moci, 
 • typ orgánu verejnej moci, 
 • identifikačné číslo organizácie (IČO), 
 • e-mailová adresa, 
 • telefónne číslo, 
 • identifikátor vedúceho orgánu verejnej moci. 

Orgán verejnej moci použije na nahlásenie svojich údajov Formulár pre nahlásenie údajov na účely zriadenia elektronickej schránky orgánu verejnej moci podľa zákona, zverejnený na ústrednom portáli. Uvedený formulár sa podáva v listinnej podobe a zasiela sa na adresu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II. 821 01 Bratislava. Na účely zriadenia elektronickej schránky OVM je možné použiť aj elektronický formulár, ktorý je dostupný v sekcii Nájsť službu pod Úradom vlády - ÚPVS. Na úspešné spracovanie a odoslanie elektronického formulára je potrebné sa na ústredný portál prihlásiť ako fyzická osoba (vedúci OVM) a formulár po vyplnení povinných polí podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

Ak má orgán verejnej moci svoju organizačnú zložku, alebo ak má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti organizáciu bez právnej subjektivity, môže požiadať úrad  podpredsedu vlády o zriadenie elektronickej schránky aj tejto organizačnej zložke alebo organizácii, ak je odôvodnené, aby mali na účely elektronického doručovania zriadené samostatné elektronické schránky. Uvedená žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určeného formulára. Elektronické formuláre potrebné na zriadenie elektronickej schránky organizačnej zložky a jej správu sú dostupné v záložke „Inštitúcie“ na titulnej stránke portálu. Záložka „Inštitúcie“ sa vám sprístupní až po prihlásení sa na portál v mene OVM. 

Oprávnenia majiteľa takto zriadenej elektronickej schránky vykonáva orgán verejnej moci, na žiadosť ktorého bola schránka zriadená.

DO SCHRÁNKY SA DOSTANETE CEZ FUNKCIU "PRIHLÁSIŤ SA NA PORTÁL" V PRAVOM HORNOM ROHU OBRAZOVKY.

Ku každej schránke má jej majiteľ informácie a údaje o:

 • identifikátore elektronickej schránky,
 • identifikátore osoby/majiteľa schránky,
 • dátume a čase zriadenia, aktivácie, deaktivácie a zrušenia schránky,
 • dátume a čase každého prístupu do schránky,
 • dátume a čase zmeny oprávnení k schránke,
 • dátume a čase odoslania a prijatia elektronickej správy spolu s uvedením identifikátora osoby, ktorá sa do schránky prihlásila alebo správu odoslala,
 • subjekte, ktorý je alebo bol, okrem majiteľa schránky oprávnený disponovať so schránkou spolu s rozsahom oprávnení.
Každý orgán verejnej moci, ktorému bola podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente (ďalej len „zákon o e-Governmente“) zriadená elektronická schránka, má automaticky na Ústrednom portáli verejnej správy sprístupnenú elektronickú službu „Všeobecná agenda“. Táto služba je k dispozícii pre verejnosť na portáli v sekcii „Nájsť službu“. Cez vyhľadávač elektronických služieb „Nájsť službu“ je možné vyhľadať adresáta podania podľa rôznych kategórií, napr. názvu OVM. Orgány verejnej moci majú povinnosť podľa zákona o e-Governmente prijímať elektronicky doručované správy každý deň.

Dátum poslednej zmeny: 17. 1. 2019
Dátum zverejnenia: 16. 6. 2016

Lokalita

 • Slovensko