Ústredný portál verejnej správy

Aktivácia, deaktivácia, opätovná aktivácia, zrušenie schránky

Občan a štát

Elektronické schránky zriadené inštitúciám pre ich právne postavenie orgánov verejnej moci sú v zmysle zákona o e-Governmente povinne aktivované na doručovanie, a teda nemajú možnosť sa rozhodnúť, či si schránku na doručovanie aktivovať alebo deaktivovať.

Aktivácia elektronickej schránky

Elektronické schránky zriadené inštitúciám pre ich právne postavenie orgánov verejnej moci sú aktivované na doručovanie prvým prihlásením sa do schránky, najneskôr však na desiaty deň odo dňa ich zriadenia. Na desiaty deň po zriadení elektronickej schránky bude orgán verejnej moci zároveň sprístupnený v sekcii „Nájsť službu“ a bude mu priradená služba „Všeobecnej agendy“, prostredníctvom ktorých mu môžu byť zasielané podania od fyzických, právnických osôb a podnikateľov.

Deaktivácia elektronickej schránky

Deaktiváciou elektronickej schránky sa zabezpečí, aby elektronickú schránku nebolo možné ďalej používať na účely elektronického doručovania, pričom prístup do nej a jej obsah tým nie sú dotknuté.
Zachová sa teda možnosť prihlásenia a prístupu k obsahu elektronickej schránky po dobu v súlade s § 14 ods. 1 a § 15 písm. a) zákona o e-Governmente. Udelené oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou ostane zachovaná. Do takejto elektronickej schránky nebude možné doručovať rozhodnutia (odosielateľovi rozhodnutia sa zašle chybová správa s informáciou, že doručovanie do schránky adresáta nie je možné) a taktiež sa z nich nebudú dať odosielať správy.

Elektronická schránka orgánu verejnej moci sa deaktivuje na doručovanie ku dňu jeho zániku bez právneho nástupcu. V prípade, že ide o deaktiváciu elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorá je orgánom verejnej moci, deaktivuje sa ku dňu skončenia výkonu činnosti.

Deaktivácia elektronickej schránky organizačnej zložky sa vykoná ku dňu výmazu zapísanej organizačnej zložky zo zákonom ustanovenej evidencie.

Zrušenie elektronickej schránky

K zrušeniu elektronickej schránky a k vymazaniu jej obsahu dôjde po uplynutí troch rokov odo dňa, keď sa správca modulu elektronických schránok dozvedel o zániku orgánu verejnej moci.  Ak ide o elektronickú schránku organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity je možné ju zrušiť na žiadosť zriaďovateľského orgánu verejnej moci v lehote uvedenej v žiadosti. 
Zrušenie elektronickej schránky má za následok, že orgán verejnej moci už nebude dohľadateľný v sekcii „Nájsť službu“ a „Všeobecná agenda“, a osoby, ktoré mali oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou, už nebudú mať možnosť sa do nej prihlásiť.

Súvisiaca legislatíva:

Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 16. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko