Ústredný portál verejnej správy

Aktivácia schránky

Občan a štát

Aktivácia elektronickej schránky je proces, ktorý umožní využívať elektronickú schránku na doručovanie elektronického podania, elektronického úradného dokumentu a doručenky. Prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky je možné prijímať od orgánov verejnej moci elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaký právny účinok, ako keby boli doručené v listinnej forme.

Proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb bude prebiehať postupne, pričom platná právna úprava rozlišuje dva termíny povinnej aktivácie schránok a to v závislosti od toho, či právnické osoby:

  • sú zapísané do obchodného registra alebo 
  • nie sú zapísané do obchodného registra

Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky a zapísanej do obchodného registra bude, podľa platného právneho stavu, elektronická schránka automaticky aktivovaná pri prvom vstupe oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok. Celý proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek bude prebiehať postupne v tzv. prechodnom období do 1. júla. 2017:

  • do 30. júna. 2017 sa budú v rámci prechodného obdobia schránky automaticky aktivovať na doručovanie a to momentom prvého prístupu osoby oprávnenej pristupovať a disponovať za právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku s elektronickou schránkou do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok, alebo
  • najneskôr 1. júla 2017, kedy budú aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb a organizačných zložiek (aj tie, do ktorých nebolo počas prechodného obdobia vstúpené).

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elektronickú schránku a nie sú zapísané v obchodnom registri, začne 1. júna 2020 a skončí prvým prístupom oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu, a teda 11. júna 2020. Ide napr. o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a podobne. Tieto subjekty si budú môcť do uvedeného termínu svoje elektronické schránky aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí dobrovoľne, prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky. 

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby má automaticky jej štatutárny zástupca. Do schránky sa štatutár alebo ním poverená osoba môže prihlásiť iba občianskym preukazom s elektronickým čipom, dokladom o pobyte s elektronickým čipom alebo alternatívnym autentifikátorom a osobným bezpečnostným kódom (BOK). Vybaviť sa dajú na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo v kontaktných centrách Ministerstva vnútra SR. Bez jedného z týchto preukazov s aktivovaným čipom nie je možné do schránky pristupovať a kontrolovať jej obsah.

Povinná aktivácia elektronických schránok sa nevzťahuje na fyzické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí si môžu aktivovať svoje schránky kedykoľvek dobrovoľne na stránke slovensko.sk.

Termín 1. júla 2017, kedy sa majú právnickým osobám povinne aktivovať elektronické schránky na doručovanie priniesla novela zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 31. decembra 2016 a v Zbierke zákonov SR bola publikovaná pod č. 374/2016 Z. z.

Posunutie termínu povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra vychádza zo zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a následne z novely zákona o kybernetickej bezpečnosti. 

Najčastejšie otázky a odpovede k téme povinnej aktivácie schránok právnických osôb si môžete prečítať v článku Povinná aktivácia schránok právnických osôb - najčastejšie otázky a odpovede.  Podrobnejšie informácie sa dozviete v článku Aktivácia schránok právnických osôb.

Súvisiace:

 

Dátum poslednej zmeny: 3. 9. 2019
Dátum zverejnenia: 14. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko