Ústredný portál verejnej správy

Vodičský preukaz a vodičské oprávnenie

Občan a štát

Vodičský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje viesť motorové vozidlo. Vodič ho musí mať počas jazdy vždy pri sebe. V článku nájdete všetky dôležité informácie o vodičskom preukaze a medzinárodnom vodičskom preukaze.


Zodpovedný úrad: Ministerstvo vnútra SR

Čas vyplnenia služby: Do 1 hod

 1. Vodičský preukaz
 2. Medzinárodný vodičský preukaz
 3. Platnosť vodičského preukazu

1. Vodičský preukaz

Nové vodičské preukazy vydávajú oddelenia dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru. Nový vodičský preukaz je doklad s rozmermi 8,56 cm x 5,398 cm vyrobený s viacerými ochrannými a bezpečnostnými prvkami.

Predná strana obsahuje osobné údaje držiteľa – meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, dátum vydania a skončenia platnosti, názov orgánu, ktorý vodičský preukaz vydal, číslo vodičského preukazu, podobu tváre, jednotlivé skupiny vozidiel, ktoré je držiteľ oprávnený viesť a podpis.

Zadná strana obsahuje špecifické informácie pre konkrétny vodičský preukaz – skupiny vodičského oprávnenia s vyznačením dátumu udelenia a ich obmedzenia vo forme harmonizovaných kódov.

Údaje vo vodičskom preukaze vrátane podoby tváre a podpisu držiteľa sú personalizované technológiou laserového gravírovania. Vyrába ich Národné personalizačné centrum v Bratislave.

2. Medzinárodný vodičský preukaz

Medzinárodný vodičský preukaz sa vydá len držiteľovi platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný na Slovensku. Ak sa chystáte viesť vozidlo v rámci krajín Európskej únie, postačí vám platný vodičský preukaz vydaný na Slovensku. Ak potrebujete vodičský preukaz mimo krajín Európskej únie, musíte si vybaviť medzinárodný vodičský preukaz.

Oddelenie dokladov vydáva medzinárodný vodičský preukaz podľa:

 • Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni alebo
 • Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve.

Zoznam zmluvných štátov jednotlivých dohovorov nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 

Medzinárodný vodičský preukaz podľa Viedenského dohovoru má platnosť tri roky a podľa Ženevského dohovoru jeden rok. Žiadosť sa podáva samostatne za každý typ medzinárodného vodičského preukazu.

Medzinárodný vodičský preukaz neoprávňuje jeho držiteľa viesť motorové vozidla na území Slovenskej republiky, ak bol vydaný v Slovenskej republike alebo cudzine a jeho držiteľ má pobyt na území Slovenskej republiky.

Medzinárodný vodičský preukaz vydáva oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru podľa miesta udelenia vodičského oprávnenia alebo podľa miesta, kde si žiadateľ podá žiadosť o vydanie vodičského preukazu.

Ide o doklad s rozmermi 14,8 cm x 10,5 cm. Obsahuje osobné údaje o držiteľovi (meno, priezvisko, prípadne titul, dátum a miesto narodenia, obec pobytu a rozsah vodičského oprávnenia podľa platného vodičského preukazu vrátane prípadného obmedzenia jeho rozsahu a ďalších obmedzujúcich podmienok viesť motorové vozidlá).

Medzinárodný vodičský preukaz ďalej obsahuje:

 • fotografiu tváre, ktorá musí byť vytvorená v občianskom odeve bez prikrývky hlavy a okuliarov s tmavými sklami; v odôvodnených prípadoch môže byť zo zdravotných alebo náboženských dôvodov fotografia tváre s prikrývkou hlavy, pričom táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť tak, aby znemožňovala identifikáciu žiadateľa,
 • podpis držiteľa medzinárodného vodičského preukazu.

Doklady potrebné na vybavenie medzinárodného vodičského preukazu:

 • žiadateľ predloží platný doklad totožnosti a platný vodičský preukaz, na základe čoho oddelenie dokladov preverí v evidenciách identifikačné údaje žiadateľa a jeho udelené vodičské oprávnenia,
 • žiadateľ ďalej predkladá neretušovanú farebnú alebo čiernobielu fotografiu vytvorenú na hladkom lesklom polokartóne s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm, ktorá zobrazuje tvár držiteľa vodičského preukazu v trojštvrťovom profile s výškou tvárovej časti hlavy minimálne dva centimetre od brady po temeno,
 • oddelenie dokladov vyberie správny poplatok, vytlačí záväznú žiadosť o vyhotovenie medzinárodného vodičského preukazu a žiadateľ svojím podpisom potvrdí správnosť údajov na žiadosti,
 • oddelenie dokladov vráti žiadateľovi vodičský preukaz a vydá medzinárodný vodičský preukaz.

3. Platnosť vodičského preukazu

Vodičský preukaz Slovenskej republiky je podľa príslušného právneho predpisu Európskej únie (smernica o vodičských preukazoch) uznávaný vo všetkých štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami k Dohode o európskom hospodárskom priestore. Vodičský preukaz, v ktorom sú zaznamenané skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T má platnosť 15 rokov alebo do dosiahnutia veku 65 rokov.

Vodičský preukaz, v ktorom sú zaznamenané skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE má platnosť päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.

Platnosť vodičského preukazu vydaného starším osobám

Vodičský preukaz osoby staršej ako 63 rokov, v ktorom sú zaznamenané skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T má platnosť päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti.

Ďalšie vodičské preukazy Slovenskej republiky

Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023. Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032.

Slovenská republika nevydáva dočasné vodičské preukazy.

Dátum poslednej zmeny: 13. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 26. 8. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Súvisiace dokumenty:

Lokalita

 • Slovensko