Ústredný portál verejnej správy

Vodičský preukaz a vodičské oprávnenie

Občan a štát

Vodičský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje jeho držiteľa viesť motorové vozidlo. Vodič je povinný mať ho pri sebe počas jazdy.


Zodpovedný úrad: Ministerstvo vnútra SR

Čas vyplnenia služby: Do 1 hod

  1. Vodičský preukaz
  2. Medzinárodný vodičský preukaz
  3. Platnosť vodičského preukazu

1. Vodičský preukaz

Nové vodičské preukazy sa vydávajú na oddeleniach dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru. Nový vodičský preukaz je doklad s rozmermi 8,56 cm x 5,398 cm vyrobený z viacvrstvového polykarbonátu s viacerými ochrannými a bezpečnostnými prvkami.

Predná strana vodičského preukazu obsahuje osobné údaje držiteľa (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia), dátum vydania a skončenia platnosti vodičského preukazu, názov orgánu, ktorý vodičský preukaz vydal, číslo vodičského preukazu, podobu tváre, jednotlivé skupiny vozidiel, ktoré je držiteľ oprávnený viesť a podpis. Na zadnej strane sú uvedené špecifické informácie pre konkrétny vodičský preukaz (skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia s vyznačením dátumu udelenia vodičského oprávnenia a ich obmedzenia vo forme harmonizovaných kódov).

Údaje vo vodičskom preukaze vrátane podoby tváre a podpisu jeho držiteľa sú personalizované technológiou laserového gravírovania. Výrobu vodičských preukazov vykonáva Národné personalizačné centrum v Bratislave

Podrobnejšie informácie o vyhotovení nového vodičského preukazu ustanovuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Medzinárodný vodičský preukaz

Medzinárodný vodičský preukaz sa vydá len držiteľovi platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný v Slovenskej republike. Ak sa chystáte šoférovať v rámci krajín Európskej únie, postačí vám vodičský preukaz vydaný na Slovensku. V prípade, že potrebujete vodičský preukaz mimo krajín EÚ musíte si vybaviť medzinárodný vodičský preukaz, ktorý sa vydáva podľa štátu a jeho zmluvy v medzinárodnom dohovore.

Oddelenie dokladov vydáva medzinárodný vodičský preukaz podľa:
a) Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni, alebo
b) Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve.

Zoznam zmluvných štátov k Dohovoru o cestnej premávke Viedeň, 8. November 1968 a k Dohovoru o cestnej premávke Ženeva, 19. September 1949

Medzinárodný vodičský preukaz podľa Viedenského dohovoru sa vydáva s platnosťou na tri roky a podľa Ženevského dohovoru s platnosťou na jeden rok. Žiadosť sa podáva zvlášť za každý medzinárodný vodičský preukaz.  

Medzinárodný vodičský preukaz neoprávňuje jeho držiteľa na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej republike, ak bol vydaný v Slovenskej republike alebo ak bol vydaný v cudzine a jeho držiteľ má pobyt na území Slovenskej republiky.

Medzinárodný vodičský preukaz vydáva príslušný orgán Policajného zboru podľa miesta udelenia vodičského oprávnenia alebo podľa miesta, kde si žiadateľ podá žiadosť o vydanie vodičského preukazu.

Medzinárodný vodičský preukaz je doklad s rozmermi 14,8 cm x 10,5 cm. Obsahuje osobné údaje o jeho držiteľovi v rozsahu meno, priezvisko, prípadne titul, dátum a miesto narodenia držiteľa VP, obec pobytu a rozsah vodičského oprávnenia podľa platného vodičského preukazu vrátane prípadného obmedzenia jeho rozsahu a ďalších obmedzujúcich podmienok viesť motorové vozidlá.

Medzinárodný vodičský preukaz ďalej obsahuje:

  • fotografiu tváre, ktorá musí byť vyhotovená v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a okuliarov s tmavými sklami; v odôvodnených prípadoch môže byť zo zdravotných alebo náboženských dôvodov fotografia tváre s prikrývkou hlavy, pričom táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu žiadateľa o vydanie medzinárodného vodičského preukazu,
  • podpis držiteľa medzinárodného vodičského preukazu.

Neplatný je ten medzinárodný vodičský preukaz, ktorého držiteľ prestal byť držiteľom vodičského preukazu alebo ktorého vodičský preukaz je neplatný.

Doklady potrebné na vybavenie medzinárodného vodičského preukazu:

  • žiadateľ o medzinárodný vodičský preukaz predloží platný doklad totožnosti a platný vodičský preukaz, na základe čoho oddelenie dokladov preverí v evidenciách identifikačné údaje žiadateľa a jeho udelené vodičské oprávnenia,
  • žiadateľ ďalej predkladá neretušovanú farebnú alebo čiernobielu fotografiu zhotovenú na hladkom, lesklom polokartóne s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm, zobrazujúcu podobu tváre držiteľa vodičského preukazu v trojštvrťovom profile s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno,
  • oddelenie dokladov vyberie správny poplatok, vytlačí záväznú žiadosť o vyhotovenie medzinárodného vodičského preukazu a žiadateľ svojim vlastnoručným podpisom potvrdí správnosť údajov na žiadosti,
  • oddelenie dokladov vráti žiadateľovi vodičský preukaz a vydá medzinárodný vodičský.

3. Platnosť vodičského preukazu

Slovenský vodičský preukaz vydaný na základe udelenia vodičského oprávnenia v Slovenskej republike: - má byť v zmysle príslušného právneho predpisu EÚ  (smernica o vodičských preukazoch) uznávaný vo všetkých štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami k Dohode o európskom hospodárskom priestore, - oprávňujúci na vedenie vozidiel skupiny  AM, A1, A2, B1, B a BE je platný 15 rokov, alebo do dosiahnutia veku 65 rokov, - oprávňujúci na vedenie vozidiel skupiny  C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je platný 5 rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.

Platnosť vodičského preukazu vydaného starším osobám

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti.

Ďalšie vodičské preukazy Slovenskej republiky

Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023.

Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032.

Dočasné vodičské preukazy

Slovenská republika nevydáva dočasné vodičské preukazy.

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 26. 8. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Súvisiace dokumenty:

Lokalita

  • Slovensko