Ústredný portál verejnej správy

Prevzatie vyhotoveného vodičského preukazu

Občan a štát

Po podaní žiadosti o vydanie nového vodičského preukazu je potrebné si ho vyzdvihnúť podľa stanoveného postupu.

Vodičský preukaz je potrebné prevziať osobne. K prevzatiu nového vodičského preukazu žiadateľ predloží doklad totožnosti (pre urýchlenie činnosti aj potvrdenú záväznú žiadosť o vyhotovenie vodičského preukazu) a odovzdá starý vodičský preukaz. Správnosť údajov a prevzatie nového vodičského preukazu potvrdí svojím podpisom.

Iná osoba môže za držiteľa vodičského preukazu prevziať nový vodičský preukaz, len ak jej bolo udelené písomné splnomocnenie s úradne osvedčeným vlastnoručným podpisom držiteľa vodičského preukazu. Ak držiteľ vodičského oprávnenia pri podaní žiadosti o vydanie vodičského preukazu splnomocní na prevzatie vodičáku inú osobu a túto skutočnosť uvedie priamo do žiadosti, ktorú podpíše pred orgánom Policajného zboru, osvedčený podpis držiteľa vodičského oprávnenia nie je potrebný.

Prevziať vodičský preukaz môže aj osoba blízka (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel) držiteľovi vodičského oprávnenia, pričom na tento úkon sa nevyžaduje písomné plnomocenstvo držiteľa vodičského preukazu. 

Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 26. 8. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Lokalita

  • Slovensko