Ústredný portál verejnej správy

Zdravotná a psychická spôsobilosť vodičov

Občan a štát

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo, ktorá sa posudzuje lekárskou prehliadkou. Psychická spôsobilosť je schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.

Minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel vychádzajú z ustanovení Prílohy č. III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch, ktoré boli prebraté do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár akreditovaný v Slovenskej republike so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast.

Osoba musí byť zdravotne spôsobilá už pred nástupom na vodičský kurz.

Zdravotnú prehliadku sú povinní absolvovať:

  • žiadateľ,
  • vodič skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb (pravidelne každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky),
  • ostatní vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov.

Po absolvovaní lekárskej prehliadky lekár vyhotoví doklad o zdravotnej spôsobilosti v dvoch výtlačkoch, pričom jeden sa vydáva posudzovanej osobe a druhý sa zasiela Policajnému zboru.

Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ psychologickým vyšetrením.

Osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa psychologickému vyšetreniu, možno rozdeliť nasledujúco:

  • žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia (skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE),
  • vodiči z povolania (vodiči z povolania majú povinnosť podrobiť sa pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky),
  • ostatní vodiči nemajú povinnosť absolvovať psychotesty (pokiaľ im takúto povinnosť priamo neukladá zákon v iných ustanoveniach).

Praktická rada
Psychologické vyšetrenie môžete absolvovať len u psychológa, ktorý má certifikát na činnosť dopravná psychológia. Dopravných psychológov nájdete v zozname na stránke Slovenskej komory psychológov. Ak potrebujete vyšetrenie na výkon zamestnania alebo povolania, náklady spojené s posudzovaním psychickej spôsobilosti môže uhradiť aj váš zamestnávateľ. Cena za psychologické vyšetrenie sa pohybuje v rozmedzí od 60 do 100 eur v závislosti od druhu psychologického vyšetrenia.

Po absolvovaní psychologického vyšetrenia psychológ vyhotoví doklad o psychickej spôsobilosti v dvoch výtlačkoch, pričom jeden sa vydáva posudzovanej osobe a druhý sa zasiela Policajnému zboru.

Kedy je vodič povinný zopakovať si skúšku zo zdravotnej a z psychickej spôsobilosti?

Zopakovať skúšku zo zdravotnej a psychickej spôsobilosti musia tí vodiči, ktorí v posledných dvanástich mesiacoch trikrát závažným spôsobom porušili pravidlá cestnej premávky a možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena ich zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti.

Ak je u vodiča podozrenie, že požil alkohol alebo inú návykovú látku, resp. ak sa šofér odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva psychiatrom. Skúške sa vodič musí podrobiť do 30 dní od rozhodnutia.

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 22. 8. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

  • Slovensko