Ústredný portál verejnej správy

Zdravotná a psychická spôsobilosť vodičov

Občan a štát

V článku sa dozviete, čo je zdravotná a psychická spôsobilosť vodičov. Nájdete tu odpovede na otázky, kedy musíte absolvovať lekársku prehliadku, psychologické vyšetrenie alebo v akých lehotách ich musíte zopakovať.

Čo je zdravotná a psychická spôsobilosť vodičov

Zdravotná spôsobilosť je telesná a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo. Posudzuje sa lekárskou prehliadkou. Psychická spôsobilosť je schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností. Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením.

Lekársku prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý je registrovaný podľa osobitného predpisu a poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý je registrovaný podľa osobitného predpisu a poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast.

Osoba musí byť zdravotne spôsobilá a psychicky spôsobilá už pred nástupom na vodičský kurz.

Lekársku prehliadku musí absolvovať:

  • žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia,
  • vodič, ktorý je držiteľom vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorý vedie motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a vodič, ktorý vedie vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo, taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb (pravidelne každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky),
  • ostatní vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a dovŕšili vek 65 rokov musia absolvovať pravidelné lekárske prehliadky každých päť rokov.

Po absolvovaní lekárskej prehliadky lekár vystaví doklad o zdravotnej spôsobilosti v dvoch výtlačkoch. Jeden vydá posudzovanej osobe a druhý zašle Policajnému zboru.

Psychologické vyšetrenie musí absolvovať:

  • žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
  • vodič, ktorý je držiteľom vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorý vedie motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a vodič, ktorý vedie vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo, taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb (pravidelne každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky).

Praktická rada

Psychologické vyšetrenie môžete absolvovať len u psychológa, ktorý má certifikát na činnosť dopravná psychológia. Dopravných psychológov nájdete v zozname na stránke Slovenskej komory psychológov.

Ak potrebujete vyšetrenie kvôli zamestnaniu, náklady spojené s posudzovaním psychickej spôsobilosti môže uhradiť váš zamestnávateľ. Cena za psychologické vyšetrenie sa pohybuje v rozmedzí od 60 do 100 eur v závislosti od druhu vyšetrenia.

Po absolvovaní psychologického vyšetrenia psychológ vydá doklad o psychickej spôsobilosti v dvoch výtlačkoch. Jeden sa vydáva posudzovanej osobe a druhý sa zasiela Policajnému zboru.

Dátum poslednej zmeny: 13. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 22. 8. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

  • Slovensko