Ústredný portál verejnej správy

Vodičské oprávnenie

Občan a štát

Vodičské oprávnenie je právo osoby viesť motorové vozidlo určitej skupiny. Člení sa podľa jednotlivých skupín motorových vozidiel. Vodičské oprávnenie udeľuje orgán Policajného zboru.

Aké podmienky je potrebné splniť na udelenie vodičského oprávnenia?

 • vek ustanovený zákonom na udelenie vodičského oprávnenia,
 • pobyt na území SR v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom žiadate o udelenie vodičského oprávnenia; ak od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom požiadate o udelenie vodičského oprávnenia, neuplynulo 185 dní, je rozhodujúce, či sa táto podmienka splnila v predchádzajúcom kalendárnom roku; to neplatí, ak dokladom o štúdiu preukážete, že študujete na území SR viac ako šesť mesiacov,
 • čestným vyhlásením alebo inak dôveryhodne preukážete, že na území SR máte zvyčajné bydliskoalebo dokladom o štúdiu preukážete, že študujete na území SR viac ako šesť mesiacov,
 • zdravotná a psychická spôsobilosť,
 • absolvovanie vodičského kurzu v autoškole,
 • odborná spôsobilosť,
 • nemáte súdom alebo iným príslušným orgánom SR uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 • nemáte príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti, alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
 • nie ste držiteľom iného vodičského preukazu; to neplatí, ak žiadate o udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia,
 • nemáte zadržaný vodičský preukaz alebo odobraté vodičské oprávnenie,
 • nepodliehate v cudzom štáte zákazu činnosti viesť motorové vozidlo,
 • nemáte vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • nemáte vodičský preukaz vydaný Slovenskou republikou odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • nie ste držiteľom vodičského preukazu vydaného vydaného Slovenskou republikou alebo cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiadate, alebo rovnocennej skupiny
 • nepredložil ste žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia rovnakej skupiny aj na iný orgán Policajného zboru, ktorý na jej základe začal a neskončil konanie v rovnakej veci,
 • v prípade, že ste ako vodič motorového vozidla bez vodičského oprávnenia v priebehu posledných piatich rokov  porušil pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie, máte povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky resp. liečiva.

Vodičské oprávnenie sa člení podľa skupín motorových vozidiel. Motorové vozidlo určitej skupiny smie viesť len osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny. 

Môžem získať vodičské oprávnenie aj pred dosiahnutím plnoletosti?

Vodičské oprávnenie skupiny B je možné získať aj vo veku 17 rokov. V takomto prípade držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B bude musieť pred dovŕšením veku 18 rokov – najmenej však tri mesiace – viesť vozidlo len v prítomnosti spolujazdca, ktorý musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • musí byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov,

 • musí byť na tento účel zapísaný orgánom Policajného zboru do evidencie vodičov (na základe žiadosti zákonného zástupcu),
 • musí mať pri sebe vodičský preukaz a dodržiavať všetky povinnosti a zákazy týkajúce sa alkoholu a iných návykových látok ustanovené pre vodiča.

Vedeli ste?

V prípade, že žiadateľ dostane vodičské oprávnenie napríklad mesiac pred dovŕšením plnoletosti, je povinný naďalej šoférovať v sprievode spolujazdca, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, aj po tom, čo dosiahne 18 rokov, a to najmenej ďalšie dva mesiace.

Dátum poslednej zmeny: 7. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 22. 8. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Lokalita

 • Slovensko