Ústredný portál verejnej správy

Vodičské oprávnenie

Občan a štát

Vodičský preukaz môžete získať na základe udelenia vodičského oprávnenia príslušným orgánom Policajného zboru (dopravným inšpektorátom). V článku sa dozviete, aké sú podmienky udelenia vodičského oprávnenia alebo ako prebieha vodičský kurz.

Podmienky udelenia vodičského oprávnenia

 • absolvovanie vodičského kurzu v akreditovanej autoškole predpísaného pre získanie príslušnej skupiny vodičského oprávnenia alebo osobitný výcvik,
 • zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla príslušnej skupiny,
 • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky najmenej 185 dní v kalendárnom roku,
 • zvyčajné bydlisko alebo štúdium aspoň šesť mesiacov na území Slovenskej republiky,
 • získanie odbornej spôsobilosti úspešnou skúškou z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia (ďalej len „skúška z odbornej spôsobilosti“), osobitnej skúšky alebo získanie odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá absolvovaním osobitného výcviku,
 • dosiahnutie minimálneho veku,
 • splnenie ďalších podmienok podľa zákona o cestnej premávke.

Vodičské oprávnenie sa neudelí, ak:

 • máte súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 • máte príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
 • máte zadržaný vodičský preukaz,
 • máte odobraté vodičské oprávnenie,
 • podliehate v cudzom štáte zákazu činnosti viesť motorové vozidlo,
 • máte vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • máte vodičský preukaz vydaný Slovenskou republikou odobratý, obmedzený pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • ste držiteľom vodičského preukazu vydaného Slovenskou republikou alebo cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiadate alebo rovnocennej skupiny.

Minimálne vekové požiadavky

Minimálne vekové požiadavky

Ak sa žiadateľovi udelí vodičské oprávnenie napríklad mesiac pred dovŕšením veku 18 rokov, musí naďalej viesť vozidlo len v sprievode spolujazdca, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v zákone o cestnej premávke. A tiež dva mesiace po tom, čo dosiahne 18 rokov.

Požiadavky na pobyt

 • trvalý alebo prechodný pobyt trvajúci najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom osoba požiada o udelenie vodičského oprávnenia, alebo v predchádzajúcom kalendárnom roku, prípadne štúdium na Slovensku trvajúce aspoň šesť mesiacov,
 • zvyčajné bydlisko, kde sa osoba zvyčajne zdržiava najmenej 185 dní v každom kalendárnom roku alebo štúdium na Slovensku, ktoré trvá aspoň šesť mesiacov,
 • podmienka trvalého alebo prechodného pobytu a podmienka zvyčajného bydliska, sú dve samostatné podmienky, ktoré sú samostatné a musia byť nezávisle splnené.

Ako prebieha vodičský kurz a skúška z odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá

Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z teoretickej skúšky a skúšky z vedenia motorových vozidiel. Osobitná skúška sa skladá len zo skúšky z vedenia motorových vozidiel.

Teoretická skúška prebieha elektronicky skúšobným testom. Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti. Prvá časť prebieha na autocvičisku alebo na inej vhodnej ploche s vylúčením cestnej premávky. Druhá časť prebieha v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej premávky.

Skúšku z odbornej spôsobilosti a osobitnú skúšku zabezpečuje Policajný zbor cez dopravné inšpektoráty v sídle okresu (v Bratislave a Košiciach krajské dopravné inšpektoráty) prostredníctvom osôb poverených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky – skúšobných komisárov.


Dátum poslednej zmeny: 13. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 22. 8. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

 • Slovensko