Ústredný portál verejnej správy

Uznanie, výmena a obnovenie vodičského preukazu

Občan a štát

V článku nájdete dôležité informácie o uznaní, výmene a obnovení vodičského preukazu.
  1. Uznanie vodičského preukazu
  2. Výmena vodičského preukazu
  3. Obnovenie vodičského preukazu

1. Uznanie vodičského preukazu

Uznávanie vodičských preukazov vydaných v inom členskom štáte EÚ

Slovensko uznáva všetky platné vodičské preukazy vydané štátom, ktorý je zmluvnou stranou k Dohode o európskom hospodárskom priestore.

Uznávanie vodičských preukazov vydaných v tretej krajine

Slovensko uznáva všetky platné vodičské preukazy vydané štátom, ktorý je zmluvnou stranou k Viedenskému dohovoru o cestnej premávke alebo Ženevskému dohovoru o cestnej premávke.

Uznávanie vodičských preukazov vydaných v iných členských štátoch EÚ na základe vodičských preukazov tretej krajiny

Slovensko uznáva aj platný vodičský preukaz štátu, ktorý je zmluvnou stranou k Dohode o európskom hospodárskom priestore vydaný z dôvodu výmeny vodičského preukazu tretej krajiny. 

Dokumenty potrebné k uznaniu vodičského preukazu

Na uznanie vodičského preukazu vydaného iným štátom na vedenie motorových vozidiel na Slovensku nepotrebujete žiadne iné doklady.

2. Výmena vodičského preukazu

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ, zvyčajne si nemusíte svoj vodičský preukaz vymeniť za miestny. Ak chcete, môžete si ho dobrovoľne vymeniť za rovnocenný vodičský preukaz v novej krajine vášho pobytu.

Musíte mať pobyt v danej krajine a spĺňať podmienky na získanie vodičského preukazu – dosiahli ste minimálny vek a zdravotný stav vám umožňuje šoférovať. 

K svojej žiadosti predložíte platný vodičský preukaz vydaný v štáte EÚ a splníte ďalšie zákonné podmienky. Vodičský preukaz môžete vymeniť po 185 dňoch od udelenia alebo registrovania pobytu na oddelení dokladov odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru podľa miesta pobytu.

Prineste si so sebou platný vodičský preukaz a požiadajte o jeho výmenu. Výmena stojí 6,50 € a za 26 € môžete požiadať o urýchlené vydanie vodičského preukazu do 2 dní.

3. Obnovenie vodičského preukazu

Ak sa presťahujete na Slovensko a platnosť vášho vodičského preukazu EÚ sa skončí, budete si ho musieť obnoviť v prípade, ak tu máte zvyčajné bydlisko. To znamená, že sa na Slovensku zdržujete najmenej ako 185 dní v kalendárnom roku.

Nový vodičský preukaz dostanete v štandardnom formáte plastovej karty s fotografiou. Váš nový vodičský preukaz môže mať iné obdobie platnosti v porovnaní s predchádzajúcim preukazom a bude podliehať všetkým obmedzeniam a podmienkam, ktoré platia v novej krajine.

V prípade obnovenia vodičského preukazu predložte informáciu štátu, ktorý vodičský preukaz vydal, o tom, že vám vydali vodičský preukaz s vodičskými oprávneniami.

Neplatí to, ak sa údaje potrebné na obnovenie vodičského preukazu dajú preveriť automatizovaným vyhľadávaním údajov. Uvedené náležitosti musia byť preložené do štátneho jazyka.

V prípade potreby sa obráťte na odbor dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru (odeppz@minv.sk, tel: + 421 (0)9610 50 221) alebo na ktorékoľvek oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Dátum poslednej zmeny: 13. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 21. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

  • Slovensko