Ústredný portál verejnej správy

Uznanie, výmena a obnovenie vodičského preukazu

Občan a štát

  1. Uznávanie vodičských preukazov
  2. Výmena vodičského preukazu
  3. Obnovenie vodičského preukazu
  4. Na aký úrad sa obrátiť?

1. Uznávanie vodičských preukazov

Uznávanie vodičských preukazov vydaných v inom členskom štáte EÚ

V Slovenskej republike sa na vedenie motorových vozidiel uznávajú všetky platné vodičské preukazy vydané štátom, ktorý je zmluvnou stranou k Dohode o európskom hospodárskom priestore.

Uznávanie vodičských preukazov vydaných v tretej krajine

V Slovenskej republike sa na vedenie motorových vozidiel uznávajú platné vodičské preukazy vydané štátom, ktorý je zmluvnou stranou k Viedenskému dohovoru o cestnej premávke, alebo zmluvnou stranou k Ženevskému dohovoru o cestnej premávke.

Uznávanie vodičských preukazov vydaných v iných členských  štátoch EÚ na základe vodičských preukazov tretej krajiny

V Slovenskej republike sa na vedenie motorových vozidiel uznáva aj ten platný vodičský preukaz štátu, ktorý je zmluvnou stranou k Dohode o európskom hospodárskom priestore, vydaný z dôvodu výmeny vodičského preukazu tretej krajiny.

Dokumenty potrebné k uznaniu vodičského preukazu

Na uznanie vodičského preukazu vydaného iným štátom na vedenie motorových vozidiel na území Slovenskej republiky nie sú potrebné žiadne iné doklady.

2. Výmena vodičského preukazu

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ, zvyčajne si nemusíte svoj vodičský preukaz vymeniť za miestny. Ak si to želáte, môžete si ho dobrovoľne vymeniť za rovnocenný vodičský preukaz v novej krajine vášho pobytu.

Musíte mať pobyt v danej krajine a spĺňať podmienky na získanie vodičského preukazu (napr. ste dosiahli minimálny vek, váš zdravotný stav vám umožňuje šoférovať atď.).

Občan ku svojej žiadosti predkladá platný vodičský preukaz vydaný v štáte EÚ a musí splniť ďalšie zákonné podmienky.

Ak sa rozhodne vymeniť si vodičský preukaz môže tak urobiť po 185 dňoch od udelenia alebo registrovania pobytu, a to na oddelení dokladov podľa miesta pobytu. Zo sebou si prinesie platný VP a požiada o jeho výmenu. Poplatok je 6,50 € a na výslovnú žiadosť je možné za poplatok 26 € požiadať o urýchlené vydania vodičského preukazu t.j. dva dni. 

3. Obnovenie vodičského preukazu

Ak sa presťahujete na Slovensko a platnosť vášho vodičského preukazu EÚ sa skončí, budete si ho musieť obnoviť v tejto krajine, ak tam máte miesto obvyklého pobytu (viac ako 6 mesiacov v roku).

Nový vodičský preukaz dostanete v štandardnom formáte (plastovú kartu vo veľkosti kreditnej karty s fotografiou). Váš nový vodičský preukaz môže mať iné obdobie platnosti v porovnaní s predchádzajúcim preukazom, a bude podliehať všetkým obmedzeniam/podmienkam, ktoré sa uplatňujú vo vašej novej krajine.

V prípade obnovenia vodičského preukazu ešte predkladá informáciu štátu, ktorý vodičský preukaz vydal, o tom, že mu bol vydaný vodičský preukaz s vodičskými oprávneniami v ňom uvedenými; to neplatí, ak údaje potrebné na obnovenie vodičského preukazu je možné preveriť automatizovaným vyhľadávaním údajov. Uvedené musí byť preložené do štátneho jazyka. 

4. Na aký úrad sa obrátiť?

Informáciu alebo radu ohľadne získania vodičského oprávnenia a uznávania vodičských preukazov vydaných iným štátom na vedenie vozidiel na území Slovenskej republiky poskytne odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru (odpppz@minv.sk, tel: + 421 (0)9610 50 221) alebo ktorýkoľvek dopravný inšpektorát.

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 21. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

  • Slovensko