Ústredný portál verejnej správy

Odborná spôsobilosť a preskúšanie odbornej spôsobilosti

Občan a štát

Odbornou spôsobilosťou sa rozumie ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla.

Skúška z odbornej spôsobilosti prebieha za prítomnosti skúšobného komisára a pozostáva z dvoch častí. Prvú časť tvorí písomný test z pravidiel cestnej premávky a druhá časť pozostáva z praktickej jazdy v cestnej premávke. Na úspešné zvládnutie tejto skúšky žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E , D, DE a T musia ovládať aj  náuku o vozidlách a ich údržbe. Na získanie skúšky z odbornej spôsobilosti je potrebné, aby uchádzač zložil úspešne obe časti, z ktorých skúška pozostáva. Na skúšku žiadateľa prihlasuje autoškola, ktorá žiadateľovi vydala osvedčenie a vykonáva sa pod dohľadom ministerstva vnútra.

Kedy musím opakovať skúšku z odbornej spôsobilosti?

V niektorých prípadoch sú vodiči povinní skúšku z odbornej spôsobilosti zopakovať a podrobiť sa preskúšaniu, a to:

Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia v ovládaní pravidiel cestnej premávky alebo vo vedení motorového vozidla, najmä ak neprospel na skúške z odbornej spôsobilosti na udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia alebo ak preukázateľne nevykonával alebo nemohol vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla dva roky a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti v rozsahu

  • predpisov o cestnej premávke,
  • vedenia motorových vozidiel alebo
  • predpisov o cestnej premávke, náuky o vozidlách a ich údržbe u držiteľov vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1,D1E ,D, DE, T a vedenia motorových vozidiel.

Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia, najmä na základe oznámenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý zistil skutočnosti podmieňujúce alebo vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúmaní jeho zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti a určí lehotu na jej vykonanie.

Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, orgán Policajného zboru rozhodne o jeho povinnostipodrobiť sa doškoľovaciemu kurzu v autoškole,  preskúšaniu odbornej spôsobilosti v plnom rozsahu a o preskúmaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Ak je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a následne o odbornom poradenstve.

Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnostipodrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti v rozsahu pravidiel cestnej premávky; ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti v plnom rozsahu.

Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov, doškoľovaciemu kurzu a o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, ak držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B alebo od vrátenia vodičského oprávnenia podľa § 92 ods. 8 písm. c) ako vodič motorového vozidla dvakrát

a) poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo
b) prekročí rýchlosť jazdy vozidiel ustanovenú týmto zákonom alebo vyplývajúcu z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Náklady spojené s preskúmaním zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo s preskúšaním odbornej spôsobilosti uhrádza ten, kto je povinný sa im podrobiť.

Dátum poslednej zmeny: 7. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 22. 8. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky