Ústredný portál verejnej správy

Narodenie - sprievodca

Rodina a vzťahy

Stručný prehľad jednotlivých krokov, ktoré je potrebné vybaviť, kedy, kde a s akými dokumentmi.
 1. Informovanie zamestnávateľa o tehotenstve
 2. Nástup na materskú dovolenku
 3. Určenie otcovstva dieťaťa (len v prípade, že rodičia dieťaťa nie sú zosobášení)
 4. Oznámenie o spôsobe výplaty Príspevku pri narodení dieťaťa (nepovinné)
 5. Výber pediatra a nemocnice
 6. Deň narodenia
 7. Rodný list
 8. Prihlásenie dieťaťa do zdravotnej poisťovne a k pediatrovi
 9. Prihlásenie dieťaťa k trvalému pobytu
 10. Príspevok pri narodení dieťaťa
 11. Príspevky od zamestnávateľa alebo obce a mesta
 12. Ostatné príspevky a prídavky od štátu
 13. Vybavenie dokladov pre dieťa
Informovanie zamestnávateľa o tehotenstve

Podľa Zákonníka práce je zamestnankyňa považovaná za tehotnú, ak o tom písomne informovala zamestnávateľa, a zároveň predložila lekárske potvrdenie (§ 40 ods. 6 Zákonníka práce).  

Predložením písomného oznámenia o tehotenstve zamestnávateľovi začína plynúť zamestnankyni ochranná doba (§ 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce), počas ktorej jej zamestnávateľ nemôže dať výpoveď (okrem osobitných prípadov - § 64 ods. 3 Zákonníka práce).

Ochranná doba platí aj počas čerpania materskej dovolenky a v dobe, keď je zamestnankyňa/zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky. 

Zároveň platí, že zamestnávateľ je povinný tehotnej zamestnankyni poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na preventívne prehliadky súvisiace s tehotenstvom, pokiaľ nie je možné toto vyšetrenie absolvovať mimo pracovného času. 

Viac informácií o ochrannej dobe, zákazoch výpovede a jej podmienkach ako aj o osobitnom pracovnom voľne na preventívne prehliadky súvisiace s tehotenstvom nájdete v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Povinnosti:
 • Vyžiadať od gynekológa potvrdenie o tehotenstve.
 • Napísať oznámenie zamestnávateľovi a doručiť dokumenty zamestnávateľovi.

 

Nástup na materskú dovolenku

Materská dávka nie je poskytovaná automaticky, je potrebné o ňu požiadať. Tehotná zamestnankyňa nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr od 8. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.  

Tlačivo žiadosti o materské poskytne ošetrujúci lekár (gynekológ). V žiadosti lekár uvedie očakávaný termín pôrodu. Doručenie Žiadosti o materské do Sociálnej poisťovne nie je povinnosťou zamestnávateľa (je možné dohodnúť sa s ním, aby tak urobil). 

Zamestnankyňa/zamestnanec písomne oznámi zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku, predpokladaný deň prerušenia a skončenia.

Viac informácií k nástupu na materskú dovolenku nájdete v životnej situácii Materská dovolenka a k nároku na vyplácanie materského v životnej situácii Materské.

Povinnosti:

 • Požiadať lekára o vystavenie žiadosti o materské.
 • Vyplniť žiadosť o materské - vyznačiť v žiadosti spôsob výplaty (číslo účtu), vyznačiť v žiadosti odkedy si chcete uplatniť nárok na materské, podpísať žiadosť, dať potvrdiť žiadosť zamestnávateľovi, doručiť žiadosť do Sociálnej poisťovne (osobne alebo poštou).

 

Určenie otcovstva dieťaťa

Tento krok je len pre rodičov, ktorí nie sú manželia. Rodičia môžu pred alebo po narodení dieťaťa určiť otcovstvo dieťaťa súhlasným vyhlásením rodičov.

Môžu tak urobiť:

 • písomne na príslušnej matrike – musia tak urobiť osobne obaja rodičia s občianskymi preukazmi a potrebnými dokladmi (rozvedené, prípadne ovdovené matky predložia aj rozsudok o rozvode, prípadne sobášny list a úmrtný list manžela).

Ak sa daný úkon nestihol zrealizovať kedykoľvek pred pôrodom, môže byť realizovaný aj po pôrode - buď elektronicky cez službu: „Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k narodenému dieťaťu“ alebo osobne na matrike alebo pred súdom. Tu platí, že podpis Dohody realizuje (elektronicky alebo osobne na matrike) len otec, pretože matka má možnosť podpísať Dohodu ešte v nemocnici.

 

Oznámenie o spôsobe výplaty Príspevku pri narodení dieťaťa

Toto oznámenie nie je povinné.

Pre vyplatenie Príspevku pri narodení dieťaťa (po jeho schválení) štát použije už existujúce údaje - bankový účet alebo adresu, kde sa vyplácalo tehotenské alebo tehotenské štipendium budúcej matky, prípadne ak nimi štát nedisponuje, bude ju kontaktovať o doplnenie údajov.

Proaktívnym podaním tohto oznámenia o spôsobe výplaty Príspevku pri narodení dieťaťa ešte pred narodením dieťaťa vie štát rýchlejšie reagovať na samotné vyplatenie príspevku po jeho schválení.

Oznámenie je možné podať:

V oznámení je možné zadať spôsob výplaty príspevku a to buď na bankový účet alebo na adresu (cez poštu - poukázané poštovým poukazom).


Výber nemocnice a pediatra

Nemocnice poskytujú všetky potrebné informácie o priebehu pôrodu ešte pred narodením dieťaťa, čo je potrebné si so sebou priniesť do nemocnice vrátane potrebných dokladov.

Bez predloženia potrebných dokladov nebude možné napríklad, aby obaja rodičia podpísali „Dohodu rodičov o mene a priezvisku dieťaťa“ ešte v nemocnici po narodení dieťaťa, na základe ktorej je možné vystavený Rodný list zaslať poštou. V opačnom prípade bude možné Rodný list prebrať na príslušnej matrike.

Neodkladajte ani výber pediatra, jeho kontaktné údaje (meno, adresu a telefónne číslo) je potrebné v pôrodnici nahlásiť. V prípade, že nemáte dohodnutého žiadneho pediatra, dieťa má automaticky nárok na starostlivosť lekára v územnom obvode trvalého bydliska jeho matky. 

Povinnosti:
 • Mať dohodnutého pediatra a poznať jeho kontaktné údaje.
 • Mať so sebou (v nemocnici) potrebné doklady: občiansky preukaz (prípadne pas), tehotenskú knižku, sobášny list - originál v prípade nezosobášneho páru je to „Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu“. 

 

Deň narodenia dieťaťa/detí

Gratulujeme! 

Ohlásením narodenia dieťaťa/detí štát začína procesné úkony, na základe ktorých:

 • nebude potrebná osobná návšteva matriky pre vyzdvihnutie Rodného listu,
 • nebude potrebné podávať žiadosť o Príspevok pri narodení dieťaťa. 

Dôležité je:

 • potvrdenie voľby rodného listu poštou,
 • podpísanie „Dohody rodičov o mene a priezvisku dieťaťa“ (ďalej len Dohoda) ešte v nemocnici, a to najneskôr na nasledujúci deň po narodení dieťaťa.

Ak sa tak nestane (napríklad preto, lebo otec dieťaťa sa nedokáže včas dostať do nemocnice), môžete danú Dohodu podpísať:

Dĺžka pobytu v nemocnici je rôzna. Pri odchode z nemocnice si vyzdvihnete všetky potrebné dokumenty, a to: prepúšťaciu správu novorodenca a rodičky, ktoré budete potrebovať napríklad pri návšteve pediatra/gynekológa.

Povinnosti:

Ak bolo vyplácané tehotenské, je potrebné predložiť tlačivo „Potvrdenie o skončení tehotenstva“ príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá tehotenské vypláca. Táto povinnosť platí od 23. mája 2022 už len pre tehotentstvá, ktoré neboli ukončené pôrodom (tehotenstvá ukončené inak ako pôrodom, ukončené tehotenstvá cudziniek, tehotenstvá, ktoré boli ukončené pôrodom v cudzine). 

 

Rodný list

Rodný list je vystavený automaticky (za predpokladu, že bola podpísaná „Dohoda rodičov o mene a priezvisku dieťaťa“).

V prípade prejaveného záujmu o zaslanie Rodného listu poštou je taktiež potrebné, aby o to matka požiadala ešte v pôrodnici.

Príslušná matrika zasiela Rodný list bezodkladne (zväčša na 4. – 5. deň od narodenia dieťaťa). Adresa pre doručenie rodného listu je vždy nastavená na trvalý pobyt matky. Prebieha vždy len „Do vlastných rúk“. V opačnom prípade je možné Rodný list vyzdvihnúť na príslušnej matrike.

Adresu doručenia je možné zmeniť, a to konkrétne cez elektronické služby:

Viac informácií týkajúcich sa rodného listu nájdete v životnej situácii Rodný list.

 

Prihlásenie dieťaťa do zdravotnej poisťovne a k pediatrovi

Od 1.8.2022 už nie je potrebné prihlasovať dieťa do zdravotnej poisťovne, automaticky bude prihlásené do zdravotnej poisťovne matky.

Prihlásenie dieťaťa k vybranému pediatrovi by sa malo uskutočniť do troch dní od prepustenia z pôrodnice. S pediatrom je možné dohodnúť si termín a aj miesto návštevy (v ambulancii alebo  v domácnosti rodiny). 

Starostlivosť o dieťa a výber pediatra je potrebné odsúhlasiť  podpísaním Dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Pre jej uzatvorenie je potrebné oznámiť pediatrovi rodné číslo dieťaťa a tiež zdravotnú poisťovňu, do ktorej je dieťa prihlásené.

Povinnosti:

 • Dohodnúť návštevu s pediatrom, mať pri nej prepúšťaciu správu z nemocnice.
 • Podpísať Dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti s pediatrom.

 

Prihlásenie dieťaťa k trvalému pobytu

Pre dieťa narodené na území Slovenskej republiky je začiatkom trvalého pobytu deň narodenia dieťaťa.

Dieťaťu je automaticky pridelený trvalý pobyt rovnaký, ako má matka dieťaťa – teda rodič nemusí nič ohlasovať. Samozrejme je ho možné zmeniť na mestskom alebo obecnom úrade v mieste bydliska (ohlasovňa pobytu), kde musíte nahlásiť nového člena aj v súvislosti s poplatkami za odvoz smetí.

Ak sa dieťa narodí mimo územia Slovenska, miestom jeho trvalého pobytu nie je miesto trvalého pobytu jeho matky. Začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia na ohlasovni, je však nutné ho na ohlasovni prihlásiť. Pozor, pokiaľ dieťa nemá pridelené rodné číslo, nie je možné prihlásenie na trvalý pobyt.

Postup prihlásenia dieťaťa na trvalý pobyt nájdete v životnej situácii Prihlásenie na trvalý pobyt.

Povinnosti:

 • Ak bývate v bytovom dome, kontaktujte správcu kvôli úprave počtu osôb v domácnosti a platbám do spoločného fondu.
 • Nahláste nového člena aj v súvislosti s poplatkami za odvoz smetí (mestský úrad).


Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. 

Schvaľovanie príspevku

Proces schvaľovania a vyplácania príspevku si riadi štát ihneď potom ako matrika vystaví rodný list dieťaťa/detí. Rodičia už nemusia podávať písomnú či elektronickú žiadosť a všetky prílohy (potvrdenia), ktoré boli jej súčasťou. Štandardná lehota pre priznanie príspevku je do 30 dní od vystavenia rodného listu, respektíve najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa. 

Vyplatenie príspevku

Táto dávka je od 1. apríla 2022 vyplácaná automaticky, ak budú splnené všetky podmienky nároku stanovené zákonom.

Vyplatenie príspevku prioritne prebieha na bankový účet alebo adresu, ktorú matka úradu oznámila (viac informácii v bode č. 4 - Oznámenie o spôsobe výplaty Príspevku pri narodení dieťaťa).   

Aktuálna výška príspevku pri narodení dieťaťa (suma):

 • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého pôrodu,
 • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené z piateho pôrodu a ďalšieho pôrodu 

Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa. 

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím dvanástich mesiacov od narodenia dieťaťa.


Príspevky od zamestnávateľa alebo obce a mesta

Okrem príspevku od štátu poskytujú niektoré mestá a obce jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa. To je možné zistiť napríklad na ich webových stránkach. Pozor, daný príspevok nemusí byť vždy poskytovaný vo finančnej podobe. Odporúčame overiť si, aké doklady/prílohy je potrebné doručiť a aká je lehota, dokedy je „príspevok“ možné vybrať (prípadne bude doručený).

Rovnako, ak je mamička zamestnaná, odporúčame informovať o narodení dieťaťa i zamestnávateľa pre možný príspevok pri narodení dieťaťa, ak ho zamestnávateľ poskytuje.

Odporúčanie:

 • Overiť možné príspevky u obce/mesta a zamestnávateľa – pripraviť kópiu Rodného listu.

 

Ostatné príspevky a dávky od štátu

Úrad vypláca rôzne formy rodinných dávok.

O prídavok na dieťa, či rodičovský príspevok je aj naďalej potrebné žiadať, tzn. nepriznáva sa automaticky ako príspevok pri narodení dieťaťa. Tlačivá žiadostí sú dostupné na stránke: Vzory žiadostí pre oblasť sociálnych vecí a rodiny > ÚPSVaR (gov.sk) 

Viac informácií o konkrétnych postupoch a nárokoch uznania príspevkov a prídavkov nájdete v životnej situácii Príspevky poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

V rámci elektronických služieb je možné podať žiadosť o:


Vybavenie dokladov pre dieťa

Žiadosť o vydanie cestovného dokladu ako aj vydanie občianskeho preukazu pre dieťa (teda osoby mladšie ako 15 rokov) predkladá rodič dieťaťa, ku ktorej priloží originál rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz (alebo cestovný pas, ak nie je držiteľom občianskeho preukazu). 

Žiadosť sa podáva osobne s dieťaťom na polícii alebo na klientskom centre Ministerstva vnútra SR.

Viac informácií:

 • o vybavení cestovného dokladu pre dieťa nájdete v životnej situácii Cestovné doklady,
 • o vybavení občianskeho preukazu pre dieťa nájdete v životnej situácii Občiansky preukaz.

Povinnosti:

 • Mať so sebou pri vybavovaní dokladov Rodný list dieťaťa/detí (stačí kópia) a občiansky preukaz rodiča. 

 Súvisiace: 

 

Dátum poslednej zmeny: 16. 5. 2023
Dátum zverejnenia: 31. 3. 2022