Ústredný portál verejnej správy

Príspevky poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Rodina a vzťahy

Každá osoba, ktorá sa stará o narodené dieťa, si môže požiadať o príspevky, ktoré vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Sú to príspevky slúžiace na zlepšenie finančnej situácie rodiny, do ktorej sa narodilo dieťa. Ide buď o opakujúce sa príspevky, alebo príspevky poskytované jednorazovo.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa. Poskytuje sa jednorazovo pri narodení dieťaťa oprávnenej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa.

Oprávnenou osobou je matka, ktorá dieťa porodila, alebo otec dieťaťa, ak matka zomrela alebo po nej vyhlásili pátranie, alebo bolo dieťa zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Nárok na príspevok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Príspevok pri narodení dieťaťa vyplatí oprávnenej osobe úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu na základe písomnej žiadosti [.pdf, 367.5 kB] podanej osobne, e-mailom alebo poštou na adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Taktiež je možné využitie elektronického podania Žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa, ktorú je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (Na úspešné zobrazenie elektronickej žiadosti musíte byť prihlásení na portál slovensko.sk. V prípade, že nie ste prihlásení budete automaticky vyzvaní na prihlásenie sa prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom).

Na účely výšky príspevku pri narodení  dieťaťa je potrebné k žiadosti priložiť Potvrdenie ošetrujúceho lekára [.pdf, 168.1 kB]. Okrem toho sú potrebné aj nasledovné dokumenty: Poučenie pre občana žiadajúceho o pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky; Príloha 3 Štátne sociálne dávky; Čestné vyhlásenie k žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa; Vyhlásenie o bydlisku k príspevku pri narodení dieťaťa; Informácia pre poberateľov dávok a príspevkov. 

Na splnenie podmienok nároku sa musí matka od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu zúčastňovať raz za mesiac preventívnych prehliadok. Za účasť na preventívnych prehliadkach sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti oprávnenej osoby v ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Príspevok na viac súčasne narodených detí je štátna sociálna dávka, ktorá slúži na pokrytie zvýšených výdavkov v súvislosti so starostlivosťou o súčasne narodené tri alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dvojčatá, alebo viac detí súčasne. Príspevok poskytuje štát raz za rok.

Oprávnenou osobou je rodič detí alebo osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Ak podmienky spĺňa  viac oprávnených osôb, nárok na výplatu  príspevku na viac súčasne narodených detí má len jedna z nich určená podľa ich dohody. V prípade, že sa rodičia nedohodnú, kto z nich si uplatní nárok na príspevok, prednostné právo má matka detí.

Príspevok sa rodičom poskytuje na každé dieťa v kalendárnom roku iba raz. Príspevok si oprávnená osoba uplatní podaním písomnej žiadosti [.pdf, 504.2 kB] na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prostredníctvom elektronickej Žiadosti o príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom (Na úspešné zobrazenie elektronickej žiadosti musíte byť prihlásení na portál. V prípade, že nie ste prihlásení budete automaticky vyzvaní na prihlásenie sa prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom).

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok rodičom v každom kalendárnom roku; prvýkrát po dovŕšení jedného roku veku troch alebo viac súčasne narodených detí, alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat.

Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Prídavok na dieťa je vyplácaný mesačne, najdlhšie do 25 rokov veku dieťaťa. Nárok si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti [.pdf, 704.3 kB] na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov) alebo prostredníctvom elektronickej Žiadosti o prídavok na dieťa podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom (na úspešné zobrazenie elektronickej žiadosti musíte byť prihlásení na portál. V prípade, že nie ste prihlásení budete automaticky vyzvaní na prihlásenie sa prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom). Poberateľ prídavku na dieťa (oprávnená osoba) je povinný po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť prostredníctvom tlačiva Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa [.pdf, 536.7 kB] príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny písomne (osobne či poštou) alebo cez elektronickú službu Všeobecnej agendy (vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis), akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

Viac informácií o prídavku na dieťa nájdete v prislúchajúcej životnej situácii.

Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu. Vypláca sa mesačne spoločne s prídavkom na dieťa. Nárok na príplatok k prídavku si uplatňuje oprávnená osoba po splnení podmienok a podaním písomnej žiadosti [.pdf, 380.4 kB] na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý jej vypláca prídavok na dieťa.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Príspevok sa vypláca mesačne. Oprávnenou osobou je rodič dieťaťa, fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Nárok na rodičovský príspevok si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti [.pdf, 729 kB] alebo podaním elektronickej Žiadosti o rodičovský príspevok podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom (Na úspešné zobrazenie elektronickej žiadosti musíte byť prihlásení na portál. V prípade, že nie ste prihlásení budete automaticky vyzvaní na prihlásenie sa prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom). Žiadosť podáva oprávnená osoba na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov).

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Príspevok je poskytovaný mesačne. Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok je rodič alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov rozhodnutím súdu.

 
Upozornenie
Od 1. 1. 2016 je maximálna výška príspevku na starostlivosť o dieťa 280 eur. Ide o maximálnu sumu príspevku, ak starostlivosť o dieťa vo veku do troch rokov zabezpečuje súkromné zariadenie (škôlka, jasle) alebo fyzická osoba na základe živnosti (opatrovateľka). 
Od januára sa zjednodušuje aj administratíva pri vybavovaní príspevku. Rodičia už nebudú musieť úradu práce a sociálnych vecí mesačne preukazovať výšku nákladov na zabezpečenie starostlivosti o dieťa, úradom práce postačí len predložiť písomnú dohodu o poskytovaní starostlivosti alebo potvrdenie riaditeľa materskej školy, ktoré dieťa navštevuje.
Ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje napríklad starý rodič bez živnostenského oprávnenia, suma príspevku bude vo výške 41,1 eura.
 

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa má oprávnená osoba, ak:

  • vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
  • sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý alebo prechodný pobyt (týka sa len cudzincov) na území Slovenskej republiky a
  • dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt (týka sa len cudzincov) na území Slovenskej republiky.

Nárok na príspevok nevzniká:

  • na dieťa pri starostlivosti, na ktoré sa poskytuje materské alebo obdobná dávka v cudzine,
  • na dieťa, na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi (manželke) oprávnenej osoby rodičovský príspevok,
  • ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa, alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.

Nárok na príspevok si uplatňuje oprávnená osoba na základe písomnej žiadosti [.pdf, 546.6 kB] na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prostredníctvom elektronickej Žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom (Na úspešné zobrazenie elektronickej žiadosti musíte byť prihlásení na portál. V prípade, že nie ste prihlásení budete automaticky vyzvaní na prihlásenie sa prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom).

Dátum poslednej zmeny: 24. 1. 2023
Dátum zverejnenia: 16. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (mh)
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace dokumenty:

Lokalita

  • Slovensko