Ústredný portál verejnej správy

Materské

Zamestnanie

Dávka, resp. finančný príspevok poskytovaný poistenkyni z dôvodu tehotenstva, starostlivosti o narodené dieťa alebo inému poistencovi z dôvodu prevzatia starostlivosti o dieťa do troch rokov.

1. Kto má nárok na materské
2. Ako si uplatniť nárok na materské
3. Výška materského
4. Výplata materského

Kto má nárok na materské

Nárok na materské vzniká:

 • zamestnancovi,
 • povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe,
 • dobrovoľne nemocensky poistenej osobe,
 • fyzickej osobe, ktorej vznikol nárok na vyplácanie materského po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Vo všeobecnosti platí, že nárok na materské vzniká matke dieťaťa, ale aj inému poistencovi, ktorý prevzal do starostlivosti dieťa (napr. otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa, fyzická osoba podľa rozhodnutia orgánu, ...).

Ako si uplatniť nárok na materské

 1. Dohliadajúci lekár (gynekológ) vystaví a potvrdí tlačivo Sociálnej poisťovne približne 8 až 6 týždňov pred pôrodom (žiadosť nie je voľne dostupná).

 2. Tlačivo je potrebné odovzdať zamestnávateľovi na potvrdenie (v prípade zamestnankýň je po dohode možné, aby tlačivo podal na Sociálnu poisťovňu priamo zamestnávateľ, v prípade SZČO je potrebné si podať tlačivo na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne samostatne).

Podrobné podmienky nároku na vyplácanie materského pre jednotlivé typy žiadateľov nájdete na stránke Sociálnej poisťovne...

Čo ak mi nevznikne nárok na materské?

V prípade, že vám nevznikne nárok na vyplácanie materskej dávky, môžete si odo dňa pôrodu požiadať o výplatu rodičovského príspevku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Viac o príspevkoch poskytovaných úradom si prečítajte v životnej situácii Príspevky poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška materského

Výška materského sa vypočítava z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu (PVZ) a poskytuje sa za kalendárne dni. Výška materského predstavuje 75 % DVZ alebo PVZ, čo znamená, že po nástupe na materskú dovolenku dostanete 75 % zo svojho predchádzajúceho platu. 

Výplata materského

Materské je matke vyplácané:

 • na bankový účet príjemcu materského,
 • v hotovosti (na základe žiadosti príjemcu),
 • v osobitnom prípade (na základe žiadosti) na bankový účet manžela; manželky, ktorí s týmto spôsobom súhlasia a majú právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte v období poberania materského.

Materské je vyplácané do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa materské vypláca.

Poznámka:
Pre kontinuálne vyplácanie materského už nie je potrebné Sociálnej poisťovni po pôrode oznámiť rodné číslo dieťaťa (napr. zaslaním fotokópie rodného listu dieťaťa). V prípade dieťaťa, ktoré nie je zapísané v matrike na území SR však táto povinnosť stále platí. 

Nárok na materské vzniká:

 • 6 až 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu alebo skôr pokiaľ pôrod nastal v predstihu,
 • v prípade ochrannej lehoty od začiatku 6. týždňa pred pôrodom, prípadne ak pôrod nastane skôr, odo dňa pôrodu.

Nárok na materské zaniká:

 • uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku,
 • po uplynutí 34 týždňov od vzniku nároku (najviac 37 týždňov – osamelá poistenkyňa, najviac 43 týždňov – matka porodila naraz dve a viac detí, z toho aspoň o dve deti sa zároveň aj stará),
 • uplynutím 14. týždňa od vzniku nároku v prípade narodenia mŕtveho dieťaťa,
 • do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa narodeného v čase poberania materského.

Poznámka:
Obdobie nároku na vyplácanie materské nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku, nesmie sa skončiť pred uplynutím 6 týždňov odo dňa pôrodu.

Vznik a zánik nároku na vyplácanie materského v prípade iných poistencov nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.


SÚBEŽNÉ POBERANIE DÁVKY MATERSKÉ

Podmienkou súbežného poberania dávky materské matkou aj otcom v rovnakom období je, aby každý z rodičov poskytoval starostlivosť inému dieťaťu (staršie dieťa do 3 rokov a mladšie dieťa).

REŤAZOVÉ PÔRODY

Ak pôjde o reťazové pôrody, materská dávka sa bude počítať z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, nie z minimálneho základu aj v prípade, ak matka nemala príjem v rozhodovacom období z dôvodu práceneschopnosti súvisiacej s tehotenstvom. Do platnosti vstupuje zásada, že pri reťazovom pôrode a určení pravdepodobného denného vymeriavacieho základu nesmie byť materská pri druhom dieťati vymeraná z nižšieho základu ako pri prvom potomkovi.

Dátum poslednej zmeny: 19. 5. 2022
Dátum zverejnenia: 29. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS

Lokalita

 • Slovensko