Ústredný portál verejnej správy

Materské

Zamestnanie

Dávka, resp. finančný príspevok poskytovaný poistenkyni z dôvodu tehotenstva, starostlivosti o narodené dieťa alebo inému poistencovi z dôvodu prevzatia starostlivosti o dieťa do troch rokov.

1. Nárok na materské
2. Uplatnenie nároku
3. Výška dávky
4. Výplata dávky

Nárok na materské

Nárok na materské vzniká:

 • zamestnancovi,
 • povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe,
 • dobrovoľne nemocensky poistenej osobe,
 • fyzickej osobe, ktorej vznikol nárok na vyplácanie materského po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Ochranná lehota je špecifické obdobie, v ktorom vzniká nárok na materské aj po zániku nemocenského poistenia:
- obdobie trvajúce 7 dní po ukončení nemocenského poistenia,
- obdobie rovnako dlhé ako bolo obdobie nemocenského poistenia trvajúceho menej ako 7
  dní,
- obdobie 8 mesiacov ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie v priebehu
  tehotenstva.

Ochranná lehota končí dňom, v ktorom vzniklo nemocenské poistenie alebo nárok na výplatu starobného, predčasného či invalidného dôchodku.

Vo všeobecnosti platí, že nárok na materské vzniká matke dieťaťa, ale aj inému poistencovi, ktorý prevzal do starostlivosti dieťa (napr. otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa, fyzická osoba podľa rozhodnutia orgánu a iné osoby spĺňajúce podmienky iného poistenca). Podrobné podmienky uplatnenia si nároku na materské nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne.

Poznámka:
Iným poistencom je:
- otec dieťaťa (v prípade úmrtia matky, nemožnosti matky sa starať o dieťa alebo po dohode s matkou),
- manžel matky dieťaťa (v prípade nemožnosti matky sa starať o dieťa),
- otec dieťaťa (najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu)
- manželka otca dieťaťa (v prípade starostlivosti o dieťa, ktorého matka umrela),
- fyzická osoba starajúca sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Uplatnenie nároku

Podanie žiadosti o materské:

 • 5 dielne tlačivo Sociálnej poisťovne (nie je voľne dostupné),
 • vydáva ho lekár tehotnej žene (6 až 8 týždňov pred pôrodom) alebo pokiaľ ho žiada iný poistenec tak Sociálna poisťovňa,
 • v prípade zamestnanca je potrebné ho mať potvrdené zamestnávateľom,
 • odovzdať v pobočke Sociálnej poisťovne, v prípade zamestnanca ho zašle na pobočku zamestnávateľ.

Základné podmienky uplatnenia nároku pre všetky osoby (zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba):

Čo ak mi nevznikne nárok na materské?

V prípade, že vám nevznikne nárok na vyplácanie materskej dávky, môžete si odo dňa pôrodu požiadať o výplatu rodičovského príspevku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Viac o príspevkoch poskytovaných úradom si prečítajte v životnej situácii Príspevky poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška dávky

Výška príspevku sa vypočítava z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu a poskytuje sa za kalendárne dni. 

Percentuálna výška materského sa od 1. mája 2017 zvyšuje na 75% denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu, čo znamená, že po nástupe na materskú dovolenku dostanete 75 % zo svojho predchádzajúceho platu. Sumy materského sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor. Od roku 2020 platí, že maximálny denný vymeriavaci základ, z ktoré sa vypočítava materské, je 66,6083 eur.

Výplata dávky

Materské je matke vyplácané:

 • na bankový účet príjemcu materského,
 • v hotovosti (na základe žiadosti príjemcu),
 • v osobitnom prípade (na základe žiadosti) na bankový účet manžela; manželky, ktorí s týmto spôsobom súhlasia a majú právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte v období poberania materského.

Materské je vyplácané mesačne pozadu, väčšinou 20. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca.

Poznámka:
Pre kontinuálne vyplácanie materského už nie je potrebné Sociálnej poisťovni po pôrode oznámiť rodné číslo dieťaťa (napr. zaslaním fotokópie rodného listu dieťaťa). V prípade dieťaťa, ktoré nie je zapísané v matrike na území SR však táto povinnosť stále platí. 

Nárok na materské vzniká:

 • 6 až 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu alebo skôr pokiaľ pôrod nastal v predstihu,
 • v prípade ochrannej lehoty od začiatku 6. týždňa pred pôrodom, prípadne ak pôrod nastane skôr, odo dňa pôrodu.

Nárok na materské zaniká:

 • uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku,
 • po uplynutí 34 týždňov od vzniku nároku (najviac 37 týždňov – osamelá poistenkyňa, najviac 43 týždňov – matka porodila naraz dve a viac detí, z toho aspoň o dve deti sa zároveň aj stará),
 • uplynutím 14. týždňa od vzniku nároku v prípade narodenia mŕtveho dieťaťa,
 • do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa narodeného v čase poberania materského.


Poznámka:

Obdobie nároku na vyplácanie materské nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku, nesmie sa skončiť pred uplynutím 6 týždňov odo dňa pôrodu.

V prípade iných poistencov nárok na vyplácanie materského vzniká odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti, zaniká uplynutím 28. týždňa od vzniku nároku (31. týždňa v prípade osamelosti, 37. týždňa v prípade prevzatia do starostlivosti dvoch a viacerých detí).

 

SÚBEŽNÉ POBERANIE DÁVKY MATERSKÉ

Podmienkou súbežného poberania dávky materské matkou aj otcom v rovnakom období je, aby každý z rodičov poskytoval starostlivosť inému dieťaťu (staršie dieťa do 3 rokov a mladšie dieťa).

REŤAZOVÉ PÔRODY

Ak pôjde o reťazové pôrody, materská dávka sa bude počítať z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, nie z minimálneho základu aj v prípade, ak matka nemala príjem v rozhodovacom období z dôvodu práceneschopnosti súvisiacej s tehotenstvom. Do platnosti vstupuje zásada, že pri reťazovom pôrode a určení pravdepodobného denného vymeriavacieho základu nesmie byť materská pri druhom dieťati vymeraná z nižšieho základu ako pri prvom potomkovi.

Dátum poslednej zmeny: 11. 5. 2021
Dátum zverejnenia: 29. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (hb)

Lokalita

 • Slovensko