Ústredný portál verejnej správy

Rodný list

Rodina a vzťahy

Rodný list je verejná listina, ktorú vydáva matričný úrad pri narodení dieťaťa. Rodný list sa vybavuje na matrike na mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta narodenia dieťaťa.
 1. Rodný list
 2. Kde vybavím rodný list
 3. Kto oznamuje narodenie dieťaťa na matrike
 4. Postup pri vydávaní rodného listu, potrebné dokumenty
 5. Poplatky

Rodný list

Rodný list, teda úradný výpis z knihy narodení, obsahuje:

 • názov dokladu a označenie matričného úradu vystavujúceho doklad,
 • deň, mesiac, rok, miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,
 • meno a priezvisko dieťaťa,
 • pohlavie dieťaťa,
 • mená, priezviská, rodné priezviská, dátumy a miesta narodenia, štátne občianstva a rodné čísla rodičov,
 • deň, mesiac a rok vyhotovenia rodného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.

Kde vybavím rodný list

Rodný list sa vybavuje na matrike na mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta narodenia dieťaťa. Vo väčšine prípadov je to teda príslušná matrika, pod ktorú patrí nemocnica (pôrodnica), kde sa dieťa narodilo.

Poznámka:
Ak sa dieťa narodí v dopravnom prostriedku (napríklad v sanitke), zapíše narodenie matričný úrad, v ktorého obvode bolo narodené dieťa vyložené z dopravného prostriedku.

Kto oznamuje narodenie dieťaťa na matrike

Matrike oznamuje narodenie dieťaťa:

 • zdravotnícke zariadenie, resp. lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon, najneskôr do 3 pracovných dní od narodenia dieťaťa,
 • prípadne rodič (v prípade narodenia doma), na ktorého sa vzťahuje oznamovacia povinnosť,

najneskôr do 3 pracovných dní od narodenia dieťaťa.

Poznámka:
Matka môže splniť svoju oznamovaciu povinnosť aj neskôr, a to hneď, ako je schopná urobiť oznámenie.

Postup pri vydávaní rodného listu, potrebné dokumenty

Pri vydávaní rodného listu je potrebné mať k dispozícii:

1. Hlásenie o narodení dieťaťa (zasiela zdravotnícke zariadenie matrike),
2. Vyhlásenie o mene dieťaťa podpísané obomi rodičmi (matka podpisuje v pôrodnici, otec na matrike pri preberaní rodného listu),

Poznámka:
Ak sa otec nemôže osobne dostaviť po rodný list, je potrebné, aby ten, kto rodný list preberá (matka, splnomocnená osoba), predložil vyhlásenie otca, že s menom súhlasí (podpis otca na vyhlásení musí byť overený).

Priezvisko dieťaťa sa zapisuje podľa dohody v sobášnom liste, prípadne podľa konkrétnej situácie (rozvedená matka, slobodná matka a pod.).

Špecifické situácie nadobúdania priezviska:

 • Dieťa narodené do platného manželstva rodičov s rovnakými priezviskami - po narodení nadobúda dieťa spoločné priezvisko zosobášených rodičov; v prípade rozdielnych priezvisk rodičov nadobúda dieťa priezvisko jedného z rodičov určené dohodou pri uzavretí manželstva.
 • Dieťa narodené rodičom s rozdielnymi priezviskami, ktorí nie sú zosobášení - po narodení nadobúda dieťa priezvisko podľa dohody rodičov.
 • Dieťa narodené do 300 dní od rozvodu - po narodení nadobúda dieťa priezvisko podľa dohody bývalých manželov pri uzavretí manželstva, ak nebolo právoplatne zapreté otcovstvo bývalým manželom matky dieťaťa.
 • Dieťa, ktorého otec nie je známy/obdobie, kým nie je určené otcovstvo narodeného dieťaťa – po narodení nadobúda dieťa v oboch prípadoch priezvisko matky, ktoré má v čase narodenia dieťaťa.
 • Ani jeden z rodičov nie je známy – po narodení nadobúda dieťa priezvisko podľa určenia súdu.

Poznámka:
Tvar priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania sa zapisuje na základe osobitnej žiadosti, ktorá sa zakladá do zbierky listín. Žiadosť vybavíte na matrike.

3. Potrebné doklady:

 • dieťa sa narodilo v platnom manželstve – rodný list vyzdvihne otec, predloží sobášny list, platné preukazy totožnosti rodičov,
 • dieťa sa narodilo slobodnej matke – rodný list vyzdvihne matka, predloží platný preukaz totožnostivyhlásenie o osobnom stave; ak ide o slobodnú matku, ktorá chce určiť otcovstvo, vyžaduje sa prítomnosť oboch rodičov, ktorí predložia občianske preukazy,
 • dieťa sa narodilo rozvedenej matke – rodný list vyzdvihne matka, predloží platný preukaz totožnosti právoplatný rozsudok o rozvode (do 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva je zo zákona zapísaný do matriky ako otec dieťaťa manžel matky, no po úspešnom zapretí otcovstva na súde matkou alebo otcom dieťaťa môže určiť otcovstvo na matrike biologický otec),
 • dieťa sa narodilo vdove – rodný list vyzdvihne matka, predloží platný preukaz totožnosti úmrtný list manžela (do 300 dní od smrti manžela  je zo zákona zapísaný do matriky ako otec dieťaťa zosnulý manžel matky).

Poplatky

Vydanie prvého originálu rodného listu

bezplatné

Vydanie duplikátu rodného listu

5 €

Podanie žiadosti o vydanie duplikátu rodného listu elektronicky

2,50 €

Originál rodného listu je vydávaný osobne, no požiadať o vydanie duplikátu úradného výpisu z matriky už vydaného úradného výpisu je možné aj elektronicky prostredníctvom služby Žiadosť o vydanie úradného výpisu z matriky.

 

Dátum poslednej zmeny: 27. 9. 2018
Dátum zverejnenia: 16. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (hb)
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace životné situácie:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko