Ústredný portál verejnej správy

Vybavujem občiansky preukaz s čipom

Občan a štát

Občiansky preukaz je úradný doklad, ktorým sa občania identifikujú pri komunikácii s úradmi. Nová forma občianskych preukazov obsahuje aj čip, ktorý umožňuje elektronické čítanie údajov v ňom uložených. Vďaka tejto technológii môžu občania Slovenskej republiky využívať aj elektronické služby verenej správy..
 1. Čo je občiansky preukaz bez podoby tváre?
 2. Kedy požiadať o vydanie občianskeho preukazu?
 3. Kde vybavím nový občiansky preukaz?
 4. Aké doklady potrebujem na vybavenie nového občianskeho preukazu?
 5. Ako požiadať o občiansky preukaz?
 6. Prevzatie vyhotoveného preukazu
 7. Správne poplatky

Čo je občiansky preukaz bez podoby tváre?

Občianske preukazy bez podoby tváre (pre deti do 15 rokov a občanov, ktorí nemajú čipový občiansky preukaz)

V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva má mať do 31. decembra 2021 každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na našom území občiansky preukaz s čipom ako autentifikačný prostriedok pre prístup k záznamom z elektronickej zdravotnej knižky. V súčasnosti nemajú takýto doklad najmä dve skupiny občanov:

 • občania do 15 rokov, ktorí podľa súčasnej legislatívy nemajú nárok na občiansky preukaz,
 • občania starší ako 65 rokov, ktorí majú občiansky preukaz bez čipu.

Navrhuje sa preto, aby sa týmto skupinám občanov vydával občiansky preukaz bez podoby tváre.

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, avšak bez fotografie a podpisu držiteľa, keďže sa bude vydávať z úradnej moci na základe údajov z Registra fyzických osôb (RFO). Tento doklad bude vydávaný automaticky:

 • pri narodení občana,
 • pri udelení štátneho občianstva osobe do 15 rokov,
 • pri prihlásení sa občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na našom území.

Občiansky preukaz bez podoby tváre maloletého bude mať platnosť 15 rokov (aby nebolo nutné vymieňať si ho, kým sa nedosiahne vek 15 rokov, pri ktorom už platí povinnosť mať štandardný občiansky preukaz). Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani prípadné vydanie štandardného občianskeho preukazu pre dieťa do 15 rokov na účely cestovania, ktorý bude mať kratšiu platnosť (v takom prípade bude môcť byť občan držiteľom oboch dokladov). Nový občiansky preukaz bez podoby tváre sa vydá na požiadanie pri jeho strate alebo odcudzení, pri zmene v ňom zapísaných údajov alebo pri nefunkčnosti elektronického čipu. (Ak sa nájde stratený alebo odcudzený občiansky preukaz bez podoby tváre dieťaťa do 15 rokov a jeho zákonný zástupca ešte nepožiadal o vydanie nového, nový doklad bez podoby sa vydá automatizovane).

Ďalšou skupinou sú občania starší ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s čipom – tejto skupine občanov sa rovnako ako deťom vydá preukaz bez fotografie a podpisu na základe dát z Registra fyzických osôb a zašle sa im na adresu trvalého pobytu. Pri strate či krádeži budú musieť o nový doklad požiadať, v takom prípade im bude bezplatne vydaný štandardný elektronický občiansky preukaz s čipom – teda aj s fotografiou a podpisom.

Vyhotovený preukaz bude zaslaný na adresu pobytu uvedenú v Registri fyzických osôb, čiže bez potreby dostavenia sa na príslušný útvar.

Kedy požiadať o vydanie občianskeho preukazu?

O vydanie občianskeho preukazu môžu požiadať rodičia alebo zákonní zástupcovia už aj pre deti mladšie ako 15 rokov. Do veku 15 rokov tento doklad nie je povinný, môže im však slúžiť ako cestovný doklad do krajín, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.

Platnosť občianskych preukazov pre deti do 15 rokov:

 • deťom do 6 rokov bude občiansky preukaz vydaný s platnosťou na 2 roky,
 • deťom od 6 do 15 rokov bude občiansky preukaz vydaný s platnosťou na 5 rokov.

Taktiež môžu o vydanie občianskeho preukazu požiadať aj občania žijúci v zahraničí, a teda s trvalým pobytom mimo SR. V takomto prípade je potrebné na oddelení dokladov predložiť aj potvrdenie o evidovanom pobyte vydané príslušným úradom v zahraničí, napr. vodičský preukaz, pobytovú kartu a pod. V občianskom preukaze sa potom uvádza miesto pobytu v zahraničí a trojpísmenková skratka štátu.

Nový občiansky preukaz si môžete vybaviť v prípade jeho straty, zmeny údajov alebo ak preukazu vypršala platnosť.

Žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu je možné podať z dôvodu jeho straty, odcudzenia, poškodenia, zápisu údajov, zmeny údajov alebo zrušenia zápisu v ňom uvedeného a z dôvodu skončenia platnosti.

Lehoty podania žiadosti:

 • občan môže podať žiadosť najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti,
 • občan je povinný podať žiadosť najneskôr do 30 dní, odkedy nastala zmena údajov (meno, priezvisko, adresa a pod.) alebo došlo k strate či odcudzeniu,
 • v prípade podania žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu je držiteľ povinný najneskôr v deň dovŕšenia 15. roku veku a môže už 30 dní pred dovŕšením 15. roku veku, žiadateľ podáva žiadosť osobne.

Ak žiadateľ nepožiada o vydanie občianskeho preukazu v lehote určenej zákonom, môže mu byť uložená za tento priestupok pokuta do 150 Eur a v blokovom konaní do 50 Eur. 

Kde vybavím nový občiansky preukaz?

Žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu môžete podať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru Slovenskej republiky (oddelenie dokladov) alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR. Kontakty, stránkové dni a hodiny na pracoviskách (krajských) okresných riaditeľstiev Policajného zboru nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Aké doklady potrebujem k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu?

 • Ak ešte nemáte vydaný prvý občiansky preukaz potrebujete rodný list (prípadne doklad o rodnom čísle, ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, alebo úradný výpis z osobitnej matriky, ktorý sa predkladá namiesto matričného dokladu orgánu cudzieho štátu),
 • skôr vydaný občiansky preukaz, (doklad potvrdzujúci štátne občianstvo, alebo potvrdenie o pobyte - občan s pobytom v zahraničí predkladá potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy, vydané úradom v zahraničí, pričom ak je potvrdenie v inom ako v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka).

Doklady potrebné k zápisu titulu do občianskeho preukazu

 • doklad o absolvovaní vysokoškolského štúdia (diplom),
 • pri doklade o udelení titulu alebo hodnosti vydanom zahraničnou vysokou školou alebo iným, na to oprávneným orgánom sa predkladá rozhodnutie o uznaní tohto dokladu za rovnocenný s dokladom o udelení titulu alebo hodnosti vydaným vysokou školou v Slovenskej republike

K zápisu závažnej choroby alebo krvnej skupiny je potrebné preložiť lekárske potvrdenie o tejto skutočnosti.

K zápisu údaju o ťažkom zdravotnom postihnutí a o odkázanosti na sprievodcu je potrebné predložiť preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Doklady sa nevyžadujú, ak je požadovaný údaj  uvedený v skôr vydanom občianskom preukaze alebo zaevidovaný v informačnom systéme verejnej správy a nenastali pochybnosti alebo rozpory o jeho správnosti a úplnosti.

Ďalšie povinnosti pri predkladaní dokladov:

 • doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú k nahliadnutiu (doklad bude občanovi vrátený, netreba vyhotovovať jeho kópiu) v prvopise, osvedčenom odpise alebo osvedčenej kópii. Pri cudzojazyčnom doklade sa predkladá jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka.

Ďalšie doklady, ktoré je potrebné predložiť pri vybavovaní nového občianskeho preukazu podľa špecifických situácií nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR.

Ako požiadať o občiansky preukaz?

Osobne  (výnimkou sú občania bezvládni a občania so psychickým ochorením). 

O vydanie občianskeho preukazu požiadate priamo pri okienku, kde odovzdáte svoj pôvodný doklad, predložíte potrebné dokumenty a eKolok potvrdzujúci zaplatenie správneho poplatku. Pracovník zosníma vašu tvár a občania vo veku od 15 do 65 sú povinní zadať osobný bezpečnostný kód (BOK). Vo vydanom občianskom preukaze je možné aktivovať certifikáty pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorý sa využíva pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej moci.

V prípade osobnej návštevy úradu je možné si zarezervovať termín a čas prostredníctvom tzv. Univerzálneho rezervačného systému Ministerstva vnútra SR. 

Čo potrebujete vedieť k úspešnému využitiu elektronickej rezervácie termínu a času?

 • Po úspešnej rezervácii žiadateľ dostane PIN kód, ktorý v deň návštevy pracoviska zadá do kiosku, a ten mu vytlačí lístok s poradovým číslom.
 • PIN kód možno použiť v časovom rozmedzí 15 minút pred a 15 minút po termíne rezervácie, potom stráca platnosť. 

Videonávod - Elektronická rezervácia osobnej návštevy na úradoch

V súvislosti so zmenou typu občianskych preukazov s čipom na občianske preukazy s čipom a biometrickými údajmi nebude možné vybaviť si tento doklad elektronicky. Emitovanie biometrických OP si vyžadujú osobnú prítomnosť žiadateľa.

Prevzatie vyhotoveného preukazu

Nový občiansky preukaz vám bude vyhotovený:

 • do 30 dní od podania žiadosti,
 • do 2 pracovných dní (pri zrýchlenom vybavení) za poplatok 20 Eur.

O tom, že je váš občiansky preukaz pripravený na prevzatie budete upovedomení sms notifikáciou na telefónne číslo, ktoré ste zadali pri podaní žiadosti o vydanie. 

Občiansky preukaz prevezme:

Osobne žiadateľ, zákonný zástupca, blízky príbuzný (preukáže sa svojím občianskym preukazom) alebo iná splnomocnená osoba.

- Preukaz si je možné nechať zaslať poštou na uvedenú adresu v žiadosti. Táto služba je spoplatnená.
- Preukaz si môžete prevziať na oddelení, ktoré ste stanovili v žiadosti. Je teda na vás, na ktorom oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru si preukaz vyzdvihnete.

Správne poplatky

platné od 01.04.2024

Služba

Suma

Vydanie OP (pri zápise nových údajovalebo zmene)

 7 €

Vydanie OP (strata alebo odcudzenie OP vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov)

 14 €

Vydanie OP (strata alebo odcudzenie OP vydaného s platnosťou na 10 rokov)

 25 €

Vydanie OP do 2 pracovných dní

 27,50 €*

Doručenie poštou na území Slovenskej republiky

 11 €*

* Cena zahŕňa základný poplatok 7

Od základného poplatku 7 eur sú oslobodení občania:

 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a ktorí majú trvalý pobyt na území SR,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom SR,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony,
 • starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od toho poplatku a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje,
 • občania starší ako 60 rokov; občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, takýto občania sú oslobodení aj od poplatku (25 eur) za stratu alebo odcudzenie,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene priezviska po uzavretí manželstva, takýto občania sú oslobodení aj od poplatku (25 Eur) za stratu alebo odcudzenie,
 • ktorí majú nárok na oslobodenie od tohto poplatku a zároveň si dávajú zapisovať nové údaje alebo menia údaje uvedené v občianskom preukaze (napr. výmena občianskeho preukazu za čipový občiansky preukaz a zároveň zápis alebo zmena údajov; alebo vydanie v lehote 180 dní pred skončením platnosti a zároveň zápis alebo zmena údajov; alebo zmena mena po sobáši a zároveň zápis alebo zmena údajov. Jedná sa o údaje aj povinné napr. trvalý pobyt, aj nepovinné – zápis titulu, krvnej skupiny, závažného ochorenia, ŤZP.

Od poplatku 14 Eur za stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu s platnosťou na menej ako 10 rokov (detské občianske preukazy s fotografiou)  sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky po uplynutí platnosti toho občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo odcudzený.

Od poplatku 25 Eur sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

Vysvetľujúce zákony:

- zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum poslednej zmeny: 28. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 3. 8. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR
public@minv.sk

Lokalita

 • Slovensko