Ústredný portál verejnej správy

Vybavujem občiansky preukaz s čipom

Občan a štát

Občiansky preukaz je úradný doklad, ktorým sa občania identifikujú pri komunikácii s úradmi. Nová forma občianskych preukazov obsahuje aj čip, ktorý umožňuje elektronické čítanie údajov v ňom uložených. Vďaka tejto technológii môžu občania Slovenskej republiky využívať aj elektronické služby verenej správy.
 1. Kedy požiadať o nový občiansky preukaz?
 2. Kde vybavím nový občiansky preukaz?
 3. Aké doklady potrebujem na vybavenie nového občianskeho preukazu?
 4. Ako si požiadať o občiansky preukaz?
 5. Prevzatie vyhotoveného preukazu
 6. Správne poplatky

Kedy požiadať o nový občiansky preukaz?

Nový občiansky preukaz si môžete vybaviť v prípade jeho straty, zmeny údajov alebo ak preukazu vypršala platnosť.

Lehoty podania žiadosti:

 • občan môže podať žiadosť najskôr 180 dní pred vypršaním platnosti,

 • občan musí podať žiadosť najneskôr 30 dní pred vypršaním platnosti (z dôvodu zmeny údajov ako meno, priezvisko, adresa či rodné číslo),

 • v prípade prvého občianskeho preukazu je povinný podať žiadosť rodič (opatrovník, poručník a pod.) najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením 15. roku maloletého.

Pri premeškaní lehoty môže byť občanovi uložená pokuta za priestupok vo výške 33 €.

Kde vybavím nový občiansky preukaz?

Žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu môžete podať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru Slovenskej republiky (oddelenie dokladov). Kontakty, stránkové dni a hodiny na pracoviskách (krajských) okresných riaditeľstiev Policajného zboru nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Aké doklady potrebujem na vybavenie nového občianskeho preukazu?

V prípade 1. občianskeho preukazu predkladá rodič (opatrovník, poručník a pod.):

- rodný list,
- doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré chce mať maloletý v občianskom preukaze (napr. krvná skupina = potvrdenie
  od lekára),
- potvrdenie o hlásení trvalého pobytu (vydané ohlasovňou obecného alebo mestského úradu), ktoré nie je požadované
  pokiaľ príslušný orgán zaznamenal v registri obyvateľov SR údaje o aktuálnom trvalom pobyte maloletého.

V prípade inej skutočnosti pre vybavenie občianskeho preukazu:

- doterajší občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak bolo občanovi vydané alebo rodný
  list/cestovný pas (v prípade straty, odcudzenia).

Ďalšie doklady, ktoré je potrebné predložiť pri vybavovaní nového občianskeho preukazu podľa špecifických situácií nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR.

Ako si požiadať o občiansky preukaz?

Osobne  (výnimkou sú občania zbavení právnej spôsobilosti* alebo občania trvalo pripútaní na lôžku)

O preukaz požiadate priamo pri okienku, kde odovzdáte svoj pôvodný doklad, dokumenty a eKolok potvrdzujúci zaplatenie správneho poplatku. Pracovník zosníma vašu tvár a požiada vás o vytvorenieosobného bezpečnostného kódu (BOK). Požiadať môžete aj o nahranie kvalifikovaných certifikátov na tvorbu elektronického podpisu, ktorý sa využíva pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej moci.

Elektronicky - v prípade, že ide len o zmenu adresy po presťahovaní sa (fotografiu, podpis a ďalšie osobné údaje polícia čerpá zo svojich informačných systémov, v ktorých figurujú od momentu požiadania o občiansky preukaz – fotografia však nesmie byť staršia ako 5 rokov)

Viac informácií nájdete v článku – Vybavujem občiansky preukaz elektronicky

Prevzatie vyhotoveného preukazu

Nový občiansky preukaz vám bude vyhotovený:

 • do 30 dní od podania žiadosti (vyzdvihnúť si ho musíte najneskôr do 90 dní),
 • do 2 pracovných dní (pri zrýchlenom vybavení).

O tom, či je preukaz už vyhotovený, sa môžete dozvedieť pomocou elektronickej služby.
Pokiaľ si neprevezmete občiansky preukaz ani na opakovanú výzvu úradu, hrozí vám sankcia 33 eur.

Preukaz prevezme:

Osobne žiadateľ, zákonný zástupca, blízky príbuzný (preukáže sa svojím občianskym preukazom) alebo iná splnomocnená osoba.

- Preukaz si je možné nechať zaslať poštou na uvedenú adresu v žiadosti. Táto služba je spoplatnená.
- Preukaz si môžete prevziať na oddelení, ktoré ste stanovili v žiadosti. Je teda na vás, na ktorom riaditeľstve si preukaz vyzdvihnete.

Správne poplatky

Služba

Suma

Vydanie OP (pri zápise nových údajovalebo zmene)

 4,50 €

Vydanie OP (náhrada za zničený, stratený, odcudzený)

 16,50 €

Opakované vydanie OP v priebehu 2 rokov (náhrada za zničený, stratený, odcudzený)

 33 €

Vydanie OP do 2 pracovných dní

 24,50 €

Doručenie poštou na území Slovenskej republiky

 3 €

Od poplatku je oslobodená:

 • žiadosť o vydanie 1. občianskeho preukazu,
 • žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu (napr. z dôvodu skončenia platnosti, po zmene názvu ulice, obce, číslovania, po zmene rodného čísla a pod.),
 • žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu 2 po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
* Od 1. 7. 2016 po prijatí Civilného mimosporového poriadku už nie je možné osobu pozbaviť spôsobilosti na právne úkony, ale právne úkony je možné iba obmedziť.

Dátum poslednej zmeny: 28. 5. 2019
Dátum zverejnenia: 3. 8. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko