Ústredný portál verejnej správy

Podania na ústrednom portáli - najčastejšie otázky a odpovede

1.   Aké elektronické služby môžem využívať prostredníctvom ústredného portálu?
2.   Odkedy je možné urobiť podanie do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente?
3.   Aké formáty môže mať príloha, ktorá je súčasťou elektronického podania?
4.   Musím elektronické podanie, ktoré zasielam orgánu verejnej moci, podpísať kvalifikovaným
      elektronickým podpisom?
5.   Môžem používať už v minulosti zakúpený a platný kvalifikovaný certifikát na tvorbu
      elektronického podpisu   pri podaniach na ústrednom portáli?
6.   Čo znamená elektronické doručovanie a fikcia doručenia?
7.   Ako sa dozviem o tom, že moje elektronické podanie bolo doručené na orgán verejnej moci?
8.   Čo znamená, keď mi do schránky príde informácia o prijatí správy na spracovanie?
9.   Do elektronickej schránky mi prišla notifikačná doručenka, čo to znamená a ako mám postupovať?
10. Kedy sa prihlásenie do schránky považuje za bezdôvodné odopretie prijatia doručovaného úradného dokumentu?
11. Môže sa elektronický úradný dokument (rozhodnutie), ktoré je podpísané kvalifikovaným
      elektronickým podpisom a  zaslané do elektronickej schránky, použiť na právne účely?
12. Aká je maximálna veľkosť podania?

1. Aké elektronické služby môžem využívať prostredníctvom ústredného portálu?

Sprístupnené elektronické služby pre občanov a podnikateľov nájdete v sekcii Nájsť službu. V nej si službu vyberiete zadaním kľúčových slov do vyhľadávacích polí, ktorými sú názov elektronickej služby, názov úradu alebo inštitúcie alebo výberom zo zoznamu životných situácií.
Elektronické služby si môžete vyhľadať aj prostredníctvom navigácie podľa jednotlivých životných situácií.

Elektronické služby si zverejňujú na ústrednom portáli samotné orgány verejnej moci. Takýmito službami sú napr. služby obchodného a živnostenského registra, katastra nehnuteľností, Úradu pre verejné obstarávanie, služby Centrálnej ohlasovne alebo evidencie vozidla.
Popri týchto službách má každý orgán verejnej moci automaticky pridelenú aj službu Všeobecnej agendy. Prostredníctvom tejto služby môžete orgánu verejnej moci doručiť elektronické podanie do jeho elektronickej schránky zriadenej na ústrednom portáli, ktoré nemá špecifickú formu a náležitosti predpísané právnymi normami.

Zoznam služieb sa priebežne rozširuje so sprístupňovaním elektronických služieb jednotlivých rezortov verejnej správy. Prehľad jednotlivých služieb spolu s názvom orgánu verejnej moci, ktorý je aktualizovaný týždenne, nájdete v katalógu služieb.

2. Odkedy je možné urobiť podanie do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente?

Podania do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente a prihlasovanie k elektronickým službám ústredného portálu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom je sprístupnené od 3. februára 2014.

3. Aké formáty môže mať príloha, ktorá je súčasťou elektronického podania?

Konkrétne požiadavky na prílohy k elektronickému podaniu, ak sú vyžadované, by mali byť špecifikované pri každej elektronickej službe samotným orgánom verejnej moci, ktorý je adresátom podania. Formáty elektronických dokumentov, ktoré sú povinné osoby podľa zákona č. 275/2006 Z. z. povinné prijímať a čítať, sú predpísané vo Výnose č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 

Príklady požiadaviek na prílohy:

Služba Obchodného registra SR - Návrh na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri -  naskenované prílohy k návrhu musia byť vo formáte PDF (preferovaný formát) alebo TIFF podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Je nutné, aby skenovaný dokument bol v odtieňoch sivej s rozlíšením najviac 200 dpi (dots per inch/počet bodov na jeden palec).

Služba Všeobecná agenda - prílohy k podaniu Všeobecnej agendy môžu byť v akomkoľvek formáte, avšak podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom sa na portáli môžu iba prílohy vo formáte .pdf (typ A), .xml (vo formáte elektronického formulára registrovaného na ústrednom portáli), .txt a .png. Na podpisovanie je určený balík aplikácií D.Suite/eIDAS alebo aplikácia D.Launcher, ktoré sú k dispozícii v sekcii Na stiahnutie.

Povinne prijímané formáty elektronických dokumentov

Podpísané elektronické dokumenty

V zmysle Výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy platí od 15. októbra 2015 povinnosť prijímať a čítať nasledovné formáty elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom alebo opatrených elektronickou pečaťou: 

 • Portable Document Format vo verzii PDF/A-1a (.pdf),
 • Plain Text Format v kódovaní UTF-8 (.txt),
 • Portable Network Graphics (.png),
 • XMLDataContainer (.xml) - kontajner XML údajov podľa prílohy č. 11 Výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch alebo
 • v iných formátoch elektronických dokumentov, ak sa na tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú. 

Elektronické dokumenty musia byť spolu s elektronickým podpisom alebo elektronickou pečaťou, ktorými sa dokumenty autorizujú, vložené:

 • v podpisovom kontajneri ASiC (.asics, .scs, .asice, .sce) alebo 
 • v inom podpisovom kontajneri, ak sa na tom zasielateľ a prijímateľ dohodnú (napríklad .zep, .xzep). 

V prípade elektronických dokumentov vo formáte PDF/A-1a môžu byť elektronický podpis alebo elektronická pečať, ktorými sa dokumenty autorizujú, pripojené ako súčasť súboru vo formáte PDF/A-1a (.pdf), a preto nie je potrebný podpisový kontajner. V takomto prípade ide o takzvaný PAdES podpis. 

Poznámka: Povinné osoby môžu podpisovať iné ako povinné formáty len ak sa na tom všetky strany príslušnej komunikácie dohodnú, s vedomím možných škôd a nezrovnalostí v ďalšom konaní vyplývajúcich z takého postupu. 

Nepodpísané elektronické dokumenty

V zmysle Výnosu o štandardoch č. 55/2014 Z. z. platí povinnosť prijímať a čítať aj nepodpísané elektronické dokumenty, ak možnosť podávania nepodpísaných elektronických dokumentov príslušné konanie pripúšťa. Medzi povinne prijímané formáty nepodpísaných elektronických dokumentov uvedené v § 18 až § 25 Výnosu o štandardoch č. 55/2014 Z. z. patria napríklad:

Textové súbory vo formátoch 

 • Hypertext Markup Language (.html, .htm) alebo Extensible Hypertext Markup Language (.xhtml), 
 • Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.7, ak neobsahujú dynamický obsah uvedený v § 19 Výnosu o štandardoch, 
 • Plain Text Format v kódovaní UTF-8 (.txt), alebo
 • v iných formátoch, ak vopred súhlasia všetky zúčastnené strany a technické podmienky to umožňujú.

Grafické súbory pre rastrovú grafiku vo formátoch:

 • Graphics Interchange Format (.gif),
 • Portable Network Graphics (.png),
 • Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif),
 • Tagged Image File Format (.tif, .tiff) vo verzii 6.0, najmä jednostránkové Baseline TIFF, alebo 
 • v iných formátoch, ak vopred súhlasia všetky zúčastnené strany a technické podmienky to umožňujú.

Grafické súbory pre vektorovú grafiku vo formátoch:

 • Scalable Vector Graphics (.svg), alebo
 • v iných formátoch, ak vopred súhlasia všetky zúčastnené strany a technické podmienky to umožňujú.

4. Musím elektronické podanie, ktoré zasielam orgánu verejnej moci, podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom?

Kvalifikovaný elektronický podpis je ekvivalentom vlastnoručného podpisu. Vlastnoručným podpisom sa potvrdzujú právne úkony v listinnej podobe.
To znamená, že tie konania (žiadosti, podnety, návrhy a pod.), ktoré vyžadujú od občana vlastnoručný podpis pri listinnom vybavovaní, je potrebné v elektronickej podobe podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Je preto dôležité si pred odoslaním samotného podania prečítať návod na vyplnenie formulára (služby), v ktorom orgány verejnej moci uvádzajú povinné náležitosti podania.  

5. Môžem používať už v minulosti zakúpený a platný kvalifikovaný certifikát na tvorbu elektronického podpisu pri podaniach na ústrednom portáli?

Áno, na tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu na portáli môžete využívať už v minulosti zakúpený platný kvalifikovaný certifikát, ktorý vlastníte napríklad na USB nosiči.

6. Čo znamená elektronické doručovanie a fikcia doručenia?

Doručovanie v tomto prípade znamená doručovanie elektronického podania alebo elektronického dokumentu elektronicky, a to do schránky, ktorá je aktivovaná.

Doručovať do elektronickej schránky je možné štandardne alebo do vlastných rúk. Ak ide o doručovanie do vlastných rúk, adresátovi sa sprístupní obsah správy až po potvrdení doručenky  (opätované zadanie bezpečnostného osobného kódu). 
Pri doručovaní sa môže uplatňovať fikcia doručenia. Ak sa fikcia doručenia uplatňuje, elektronická správa sa považuje za doručenú uplynutím úložnej lehoty alebo potvrdením doručenky. Úložná lehota je podľa zákona o e-Governmente 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej správy, pričom  uložením elektronickej správy je okamih, odkedy je správa prijímateľovi objektívne prístupná.
Ak vám bolo zaslané rozhodnutie do schránky určené do vlastných rúk s fikciou doručenia a doručenku nepotvrdíte, a zároveň uplynie 15 dní, doručené rozhodnutie nadobudne automaticky právoplatnosť, čím je vykonaná fikcia doručenia.

7. Ako sa dozviem o tom, že moje elektronické podanie bolo doručené na orgán verejnej moci?

Zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente definuje na tento účel doručenku. V doručenke sa uvádza: dátum a čas doručenia, identifikátor prijímateľa (IČO orgánu verejnej moci) a identifikátor odosielateľa (rodné číslo občana). Ďalej obsahuje údaje o identifikátore elektronickej správy a elektronických dokumentov (príloh k podaniu). 
Vzor doručenky pri službe Všeobecná agenda je zobrazený na obrázku.

Vzor doručenky pri službe Všeobecná agenda
Obrázok - Vzor doručenky pri službe Všeobecná agenda

8. Čo znamená, keď mi do schránky príde informácia o prijatí správy na spracovanie?

Informácia o prijatí správy na spracovanie na ÚPVS je notifikačná správa pri službe Všeobecná agenda, ktorá hovorí o tom, že vaše podanie bolo prijaté ústredným portálom na spracovanie.
Neznamená to, že vaše elektronické podanie už bolo doručené orgánu verejnej moci.

9. Do elektronickej schránky mi prišla ,,Notifikácia o doručení k...", čo to znamená a ako mám postupovať?

Ak vám orgán verejnej moci doručuje do elektronickej schránky úradné rozhodnutie do vlastných rúk, zobrazí sa vám v schránke najskôr „Notifikácia o doručení k...". Na to, aby sa vám sprístupnil obsah rozhodnutia, musíte v zmysle zákona o e-Governmente najprv potvrdiť prijatie tejto notifikácie o doručení cez funkciu „Prevziať", zadaním bezpečnostného osobného kódu (BOK).  Po prevzatí notifikácie o doručení vám bude do niekoľkých minút zaslané príslušné úradné rozhodnutie aj s prílohami do priečinka „Prijaté správy". Vzor notifikácie o doručení je zobrazený na obrázku.

Vzor notifikačnej doručenky pri službe Všeobecná agenda
Obrázok - Vzor notifikácie o doručení

10. Kedy sa prihlásenie do schránky považuje za bezdôvodné odopretie prijatia doručovaného úradného dokumentu?

Od 1. januára 2017 bolo do zákona o súdoch doplnené osobitné ustanovenie o elektronickom výkone verejnej moci na súdoch. V konaniach pred súdmi sa teda prihlásenie do elektronickej schránky bez potvrdenia doručenky počas úložnej lehoty pri doručovaní do vlastných rúk, ak je vylúčené náhradné doručenie, považuje za bezdôvodné odopretie prijatia doručovaného úradného dokumentu. Úradný dokument sa v takomto prípade považuje za doručený dňom nasledujúcim po uplynutí úložnej lehoty.

11. Môže sa elektronický úradný dokument (rozhodnutie), ktorý je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a zaslaný do elektronickej schránky, použiť na právne účely?

Áno, dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) nahrádza dokument v tlačenej a podpísanej podobe.

12. Aká je maximálna veľkosť podania?

Podanie môže mať maximálnu veľkosť 50 MB aj s prílohami.

Zodpovednosť za obsah: Redakcia ÚPVS

Dátum poslednej zmeny: 23. 10. 2017
Dátum zverejnenia: 2. 6. 2015