Ústredný portál verejnej správy

Služba informatívneho overenia elektronického podpisu

Elektronická služba umožní informatívne overiť elektronické podpisy a pečate v špecifických formátoch.

Elektronická služba centrálnej elektronickej podateľne umožní informatívne overiť platnosť:

  • kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)*, 
  • zdokonaleného elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte,
  • podpisu vyhotoveného podľa pravidiel platných v Slovenskej republike do 30. júna 2016.**

Služba neposkytuje informáciu, ktorý zo spoločne podpísaných dokumentov alebo ktorá časť dokumentu je podpísaná.***

Podrobnejšie informácie o podporovaných formátoch sú uvedené v často kladených otázkach.

Upozornenie: Služba informatívneho overenia nie je kvalifikovanou službou validácie kvalifikovaného elektronického podpisu / pečate v zmysle článku 33 a 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014. Kvalifikované služby validácie je možné nájsť v dôveryhodných zoznamoch členských štátov EÚ.

Služba podporuje formáty:

  • ASiC XAdES, ASiC CAdES (.asice, .asics, .sce, .scs), 
  • PAdES (.pdf), 
  • XAdES_ZEP (.xzep, .zepx), 
  • ZEPf (.zep).

* Prijatím zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) sa namiesto zaručeného elektronického podpisu (ZEP) začal vyžadovať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

** Služba neposkytuje informáciu o type podpisu. Odlíšenie, či ide o kvalifikovaný alebo zdokonalený elektronický podpis alebo formát podľa pravidiel platných do 30. júna 2016 je možné funkciou v elektronickej schránke "Overiť podpisy" pre každú prílohu vo vytváranej elektronickej správe. 

*** V prípade podpísaných viacerých dokumentov v jednom súbore sú informácie o väzbe podpisu na konkrétny dokument k dispozícii použitím funkcie v elektronickej schránke "Overiť podpisy". V prípade PDF súborov obsahujúcich podpis (PAdES) je potrebné si zobraziť podpísanú verziu PDF použitím aplikácií tretích strán, ktoré podporujú zobrazovanie podpísaných revízií PDF.

Zodpovednosť za obsah: odbor informačného obsahu ÚPVS

Dátum poslednej zmeny: 3. 6. 2020
Dátum zverejnenia: 23. 9. 2015