Ústredný portál verejnej správy

Služba informatívneho overenia kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)

Elektronická služba umožní overiť platnosť kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) vytvoreného prostriedkom pre vytváranie KEP v špecifických formátoch.

Elektronická služba umožní informatívne overiť platnosť kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)* vytvoreného na ústrednom portáli aplikáciou D.Signer/XAdES.  Aplikácia D.Signer/XAdES umožňuje na portáli www.slovensko.sk podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom nasledujúce formáty dokumentov:

  • XML (vo formáte elektronického formulára registrovaného na ústrednom portáli),
  • PDF typ A,
  • TXT,
  • PNG.
Upozornenie: Služba overenia KEP nie je kvalifikovanou službou validácie kvalifikovaného elektronického podpisu / pečate v zmysle článku 33 a 40 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 910/2014.

*Prijatím zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) sa namiesto zaručeného elektronického podpisu (ZEP) začal vyžadovať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Zodpovednosť za obsah: Redakcia ÚPVS

Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2019
Dátum zverejnenia: 23. 9. 2015