Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra

Osvedčenie o evidencii

Cestovanie a doprava

Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II sú doklady oprávňujúce prevádzkovať vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách, ktoré sú označené sériou a evidenčným číslom a sú verejnou listinou.

Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II sa vydáva vozidlám, ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel. Vozidlám, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel sa vydáva technické osvedčenie vozidla.

Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II je tiež evidenčným dokladom k vozidlu, ktorým sa preukazuje prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel. Osvedčenia o evidencii ostatných štátov sú verejnými listinami a sú uznávané za rovnocenné ako osvedčenia o evidencii vydávané v Slovenskej republike a oprávňujú prevádzkovať vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike.

Práva a povinnosti osôb v súvislosti s evidenciou vozidiel upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novelou č. 388 z 29. októbra 2013 bol tento zákon doplnený o možnosť vykonávania elektronických služieb na úseku evidovania vozidiel pre verejnosť.

Doplňujúce informácie týkajúce sa evidencie vozidiel nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR.

 

Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla:

 

 

Dátum poslednej zmeny: 9. 3. 2023
Dátum zverejnenia: 13. 9. 2017