Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN

Cestovanie a doprava

Identifikačným číslom vozidla VIN je kombinácia znakov na identifikáciu pridelená vozidlu jeho výrobcom. V niektorých prípadoch je však potrebné vozidlu prideliť náhradné identifikačné číslo VIN. V tejto agende sa dočítate o tom, ako je možné o takéto pridelenie požiadať.

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN pridelí vozidlu Štátny dopravný úrad na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla, ak:

 • pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
 • pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
 • identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.

Žiadosť o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN musí obsahovať:

 • identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,
 1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
 2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
 • identifikačné údaje o vozidle, a to
 1. značku vozidla,
 2. obchodný názov vozidla,
 3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
 4. druh vozidla,
 5. kategóriu vozidla,
 6. obchodné meno výrobcu vozidla,
 7. identifikačné číslo vozidla VIN,
 • odôvodnenie žiadosti.

Prílohou k žiadosti sú:

 • fotokópia osvedčenia o evidencii alebo fotokópia technického osvedčenia vozidla,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
 • protokol o pravidelnej technickej kontrole vozidla nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
 • doklad o nadobudnutí tej časti vozidla, na ktorej bolo pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN; predkladá sa, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje pri výmene karosérie vozidla alebo pri oprave vozidla,
 • súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide o rovnaký typ karosérie v rámci jedného typového radu, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje pri výmene karosérie vozidla,
 • doklad o dopravnej nehode vydaný príslušným orgánom Policajného zboru alebo doklad o poistnej udalosti, ak je vozidlo po dopravnej nehode.

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa nepridelí vozidlu, ak:

 • pri prestavbe vozidla došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
 • pri kontrole originality vozidla alebo technickej kontrole vozidla bolo zistené, že vozidlo (podvozok) má viac identifikačných čísel vozidla VIN; to neplatí, ak nadstavba vozidla má svoje identifikačné číslo alebo v rámci viacstupňového schválenia bolo vozidlu pridelených viac identifikačných čísel vozidla VIN,
 • jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikovateľné číslo vozidla VIN,
 • ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho recyklovateľnosti,
 • na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil,
 • pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN je neoprávnene pozmenené a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.

Za podanie žiadosti o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN sa platí správny poplatok vo výške 20 €.

Ak žiadateľ splní všetky uvedené podmienky, Štátny dopravný úrad pridelí vozidlu náhradné identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré následne na vozidlo umiestni a upevní pracovisko kontroly originality.

Dátum poslednej zmeny: 6. 2. 2019
Dátum zverejnenia: 2. 2. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko