Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Výmena neplatného osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla

Cestovanie a doprava

Pri výmene neplatného osvedčenia o evidencii vozidla je držiteľ vozidla povinný predložiť stanovené doklady.

Osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla neplatné, ak:

 • sú v ňom neoprávnene vykonané zmeny,
 • záznamy v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
 • je poškodené tak, že údaje v ňom uvedené sú nečitateľné,
 • bolo zničené, stratené alebo ukradnuté,
 • bolo vozidlo ukradnuté.

Praktická rada: Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak napr. zmeníte trvalý pobyt, je potrebné tiež vymeniť osvedčenie o evidencii vozidla z dôvodu, že údaje v ňom uvedené su neaktuálne a preto je osvedčenie neplatné.

Držiteľ vozidla môže o výmenu dokladov z dôvodu poškodenia, straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, (resp. pôvodne vydaných dokladov od vozidla) požiadať ktorékoľvek pracovisko vedenia evidencie vozidiel v Slovenskej republike alebo využiť elektronickú službu.

Pri žiadaní o výmenu neplatného osvedčenia o evidencii je potrebné predložiť:

 • technický preukaz,
 • osvedčenie o evidencii vozidla,
 • platný občiansky preukaz,
 • vyplnenú žiadosť,
 • doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Prevádzkovateľ vozidla môže na základe písomnej žiadosti požiadať o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia

 • výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý vydal osvedčenie o evidencii vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré ešte nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, ak tejto povinnosti podlieha; výrobca alebo zástupca výrobcu je oprávnený duplikát vydať len na základe písomného súhlasu štátneho dopravného úradu,
 • okresný dopravný inšpektorát príslušný podľa miesta evidencie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel.

Ak sa žiadosť podáva z dôvodu straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii, prílohou k žiadosti je doklad o ohlásení straty alebo odcudzenia.

Prevádzkovateľ vozidla môže na základe písomnej žiadosti požiadať o vydanie duplikátu technického osvedčenia vozidla z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia

 • výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý vydal technické osvedčenie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré bolo schválené; výrobca alebo zástupca výrobcu je oprávnený duplikát vydať len na základe písomného súhlasu štátneho dopravného úradu,
 • obvodný úrad dopravy, ktorý vydal technické osvedčenie vozidla, ak ide o vozidlo jednotlivo vyrobené alebo vozidlo jednotlivo dovezené alebo vozidlo prestavané.

Ak sa žiadosť podáva z dôvodu straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vozidla, prílohou k žiadosti je doklad o ohlásení straty alebo odcudzenia.

Žiadosť o výmenu osvedčenia o evidencii vozidla môžete podať aj elektronicky na portáli slovensko.sk

Vybrané druhy správnych poplatkov

Vydanie osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla: 6 €.

Za vykonanie zmeny alebo zmien v osvedčení o evidencii sa platí poplatok 6 €.

Vydanie osvedčenia o evidencii ako náhrady za zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené osvedčenie je spoplatnené sumou 6 €.

Vydanie osvedčenia o evidencii časti I urýchlene do dvoch pracovných dnína výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti Ina určenú adresu 30 eur.

Dátum poslednej zmeny: 5. 1. 2023
Dátum zverejnenia: 2. 2. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko