Ústredný portál verejnej správy

Elektronické služby evidencie vozidiel

Doprava

Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel vám umožňujú zistiť informácie o vašom vozidle, vykonať zmeny v evidencii vozidiel, dohodnúť si termín na dopravnom inšpektoráte alebo napríklad požiadať o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu.

Poskytnutie informácií o vozidle

Elektronické služby v tejto sekcii môžete využívať v prípade, že ste držiteľom platného občianskeho preukazu s čipom (tzv. eID karta) a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe elektronického splnomocnenia.

Žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel

Elektronické služby v tejto sekcii môžete využívať v prípade, že ste držiteľom aktivovaného občianskeho preukazu s čipom (tzv. eID karta) a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe elektronického splnomocnenia. Na úspešné dokončenie niektorých služieb je vyžadovaný kvalifikovaný elektronický podpis. Kvalifikovaným elektronickým podpisom je potrebné podpísať žiadosti na zmenu vlastníckeho práva k vozidlu, prevodu držby vozidla na inú osobu alebo odhlásenia vozidla do cudziny. Pri elektronických službách, pri ktorých je vyžadovaný kvalifikovaný elektronický podpis je sadzba správneho poplatku o 50 % nižšia, najviac môže byť sadzba poplatku znížená o 70 eur.

Dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte

Elektronickými službami v tejto sekcii si môžete objednať presný termín na dopravnom inšpektoráte, zaradiť sa do radu čakateľov alebo sa informovať o aktuálnom stave poradia na dopravnom inšpektoráte.

Žiadosti o udelenie plnomocenstva

Elektronické služby v tejto sekcii vám umožňujú požiadať o zapísanie alebo zrušenie elektronického splnomocnenia k evidenčným úkonom s vozidlom. 

  • Žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu 
    Službou môžete udeliť inej osobe elektronické splnomocnenie na evidenčné úkony súvisiace s vozidlom, ktorého ste vlastník alebo držiteľ. Žiadosť je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. 
  • Žiadosť o zrušenie splnomocnenia 
    Službou sa splnomocnenej osobe odníme udelené splnomocnenie na evidenčné úkony súvisiace s vozidlom. Zrušiť splnomocnenie môže osoba, ktorá dané splnomocnenie udelila.

Vysvetľujúce zákony:

Zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonovDátum poslednej zmeny: 9. 11. 2016
Dátum zverejnenia: 9. 10. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (mh)
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko