Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
redakcia@nases.gov.sk

Fyzická osoba - podnikateľ

Občan a štát

Elektronická schránka fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá je občanom SR je určená na elektronickú komunikáciu fyzickej osoby - podnikateľa s orgánmi verejnej moci. Elektronickou komunikáciou sa rozumie doručovanie elektronických dokumentov a zasielanie elektronických podaní. Tento spôsob komunikácie plne nahrádza klasický spôsob doručovania dokumentov v listinnej podobe. Aj pri elektronickej komunikácii je možné doručovať klasicky alebo do vlastných rúk.

Dátum poslednej zmeny: 1. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 30. 1. 2014

Lokalita

  • Slovensko