Ústredný portál verejnej správy

Úložná kapacita schránky

Občan a štát

Úložná kapacita elektronickej schránky pre fyzické osoby - podnikateľov je 1 GB.

Majiteľ schránky môže požiadať o zvýšenie  úložnej kapacity svojej schránky prostredníctvom na to určenej funkcie v schránke, ktorá musí byť autorizovaná jej majiteľom. Žiadosť o zvýšenie kapacity schránky je spoplatnená podľa § 4 ods. 2 Vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 438/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente.

Majiteľ schránky je upovedomený po dosiahnutí určenej úrovne naplnenia kapacity elektronickej schránky prostredníctvom notifikačnej správy (notifikácie o kapacite). V prípade nečinnosti majiteľa schránky, pri presiahnutí úložnej kapacity jeho schránky, je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oprávnené odstrániť prečítané elektronické správy a notifikácie na dosiahnutie úložnej kapacity schránky. Odstránenie správ vykoná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR najskôr po uplynutí 60 dní odo dňa doručenia notifikácie o kapacite. Odstránia sa iba tie správy, ktoré sú prečítané a od prečítania uplynul aspoň jeden deň.

Súvisiace:

Dátum poslednej zmeny: 2. 7. 2020
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko