Ústredný portál verejnej správy

Deaktivácia schránky, opätovná aktivácia, zrušenie elektronickej schránky

Občan a štát

Deaktivácia je úkon, ktorým sa zabezpečí, aby elektronickú schránku nebolo možné ďalej využívať na elektronické doručovanie. Prístup do elektronickej schránky bude aj naďalej možný a jej obsah bude zachovaný.

Deaktivácia schránky

Majiteľovi bude schránka deaktivovaná ku dňu uvedenému v žiadosti majiteľa elektronickej schránky o deaktiváciu elektronickej schránky, najskôr však tretí pracovný deň po doručení tejto žiadosti. Od 1.8.2019 môže so súhlasom majiteľa elektronickej schránky (ak je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody) o deaktiváciu požiadať v jeho mene ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených.

Žiadosť o dekativáciu elektronickej schránky na doručovanie je možné podať listinne alebo elektronicky (v prípade elektronickej žiadosti sa funkcia na deaktiváciu elektronickej schránky na doručovanie nachádza v sekcii Nastavenia priamo v prostredí elektronickej schránky). 

Elektronická schránka sa deaktivuje aj v prípadoch, keď dôjde k nasledujúcim udalostiam a to ku dňu:

  • smrti fyzickej osoby,  
  • uvedenému v právoplatnom rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho ako deň smrti fyzickej osoby,
  • právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo rozhodnutia o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak toto obmedzenie zahŕňa aj právne úkony spojené s dispozíciou s elektronickou schránkou a doručovaním.

Opätovná aktivácia

Ak nedošlo k zrušeniu elektronickej schránky, o jej opätovnú aktiváciu na doručovanie môže majiteľ schránky požiadať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov o poslednej deaktivácie prostredníctvom žiadosti a to ku dňu uvedenému v tejto žiadosti, najskôr však tretí pracovný deň po jej doručení. 
Ak bola schránka deaktivovaná dvakrát za bezprostredne predchádzajúce obdobie 15 mesiacov, majiteľ ju môže opäť aktivovať až po uplynutí 12 mesiacov od poslednej deaktivácie.

Žiadosť o opätovnú aktiváciu sa podáva prostredníctvom funkcie elektronickej schránky alebo v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa a je spoplatnená správnym poplatkom 10 eur (v prípade listinnej žiadosti) alebo 5 eur (v prípade elektronickej žiadosti).

Ak bola elektronická schránka deaktivovaná z dôvodu smrti fyzickej osoby - podnikateľa alebo bol podnikateľ vyhlásený v právoplatnom rozhodnutí za mŕtveho, elektronická schránka sa opäť aktivuje na doručovanie, na žiadosť osoby, oprávnenej podľa osobitných predpisov pokračovať v podnikaní majiteľa elektronickej schránky, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po jej doručení. V tomto prípade sa elektronická schránka opätovne aktivuje na doručovanie bezodplatne.

Zrušenie elektronickej schránky

K zrušeniu elektronickej schránky a k výmazu jej obsahu dôjde po uplynutí troch rokov od smrti majiteľa schránky, od vyhlásenia majiteľa schránky za mŕtveho alebo zániku majiteľa elektronickej schránky.

Súvisiace:

Dátum poslednej zmeny: 5. 8. 2019
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko