Ústredný portál verejnej správy

Prístup a disponovanie so schránkou

Občan a štát

Podnikateľ, ktorému bola zriadená elektronická schránka, je jej majiteľom a je oprávnený disponovať s ňou v súlade a spôsobom ustanoveným zákonom o e-Governmente.

Na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby - podnikateľa je oprávnená fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú bola schránka zriadená – jej majiteľ. Okrem majiteľa schránky je na prístup a disponovanie so schránkou fyzickej osoby - podnikateľa oprávnená osoba, ktorú poverí majiteľ, pre ktorého bola schránka zriadená a to v rozsahu ním určenom. 

Majiteľ schránky alebo oprávnená osoba ním určená sa prihlasuje do elektronickej schránky občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostným osobným kódom alebo dokladom o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom. Podľa § 22a zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente môže podnikateľ pristupovať a disponovať s elektronickou schránkou aj automatizovaným spôsobom s použitím technického alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného certifikátu.

Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmenu v týchto oprávneniach vykoná majiteľ schránky prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky alebo dokumentom v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky.

Aby sa užívateľ mohol prihlásiť do svojej elektronickej schránky, do svojho počítača si musí ešte:

  INŠTALÁCIA eID KLIENT
  • a stiahnuť ovládače k čítačke čipových kariet, ktoré sú dostupné v sekcii „Na stiahnutie"..
  INŠTALÁCIA OVLÁDAČOV K ČÍTAČKE


Súvisiace:

Dátum poslednej zmeny: 4. 7. 2019
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko