Ústredný portál verejnej správy

Elektronické podanie

Elektronickým podaním sú údaje vyplnené podľa elektronického formulára, ktoré v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb alebo na účely jeho začatia, zasiela účastník konania v rámci elektronickej komunikácii orgánu verejnej moci osoba. Maximálna veľkosť podania aj s prílohami je 50 MB.

Späť na zoznam