Ústredný portál verejnej správy

Elektronické podanie

[]

Elektronickým podaním údaje vyplnené podľa elektronického formulára, ktoré v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb alebo na účely jeho začatia, zasiela v elektronickej komunikácii orgánu verejnej moci osoba, ktorá je účastníkom konania.

Späť na zoznam