Ústredný portál verejnej správy

Sťažnosť

Štátna správa sk

V zmysle § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach je sťažnosťou podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým:

 a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,

 b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Späť na zoznam