Ústredný portál verejnej správy

Trvalý pobyt/ Sťahovanie

Bývanie

Adresa trvalého pobytu je údaj o vašom pobyte na území Slovenskej republiky. Trvalý pobyt môže mať občan Slovenskej republiky len jeden. Ak ho chce zmeniť, musí tak spraviť v ohlasovni alebo pomocou elektronickej služby.

Ako postupovať?

  1. Prihlásenie na trvalý pobyt
  2. Potvrdenie o trvalom pobyte
  3. Odhlásenie z trvalého pobytu
  4. Zrušenie trvalého pobytu
  5. Ohlasovacie povinnosti pri zmene trvalého pobytu
  6. Lokálna vybavenosť nového bydliska

Prihlásenie na trvalý pobyt

K prihláseniu na trvalý pobyt budete potrebovať:

  1. občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, prípadne cestovný pas SR alebo osvedčenie o občianstve SR, rodný list v prípade prihlasovania dieťaťa do 18 rokov,
  2. údaje potrebné k overeniu vlastníckeho/spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti, ak z technických dôvodov nemôže ohlasovňa získať výpis z listu vlastníctva z informačného systému, môže požiadať o predloženie výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe (môže byť starší ako 30 dní),
  3. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s osvedčeným podpisom vlastníka (spoluvlastníkov), nepredkladá sa ak sa prihlasuje vlastník, spoluvlastník, manžel, dieťa, osoba oprávnená z vecného bremena doživotného užívania, alebo ak všetci spoluvlastníci osobne podpísali na ohlasovni prihlasovací lístok.

Na trvalý pobyt sa môžete prihlásiť osobne v ohlasovni (obec/mesto) alebo v niektorých prípadoch aj elektronicky. Informácie k elektronickej službe...
Na trvalý pobyt sa môžete prihlásiť za seba, rodinného príslušníka, občana zbaveného spôsobilosti na právne úkony, prípadne inú osobu. Informácie k elektronickej službe... 
Na prihlásenie inej osoby potrebujete aj splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ktoré môžete udeliť aj cez elektronickú službu. Informácie k elektronickej službe...

Poznámka:
V prípade novonarodených detí sa trvalý pobyt dieťaťa automaticky zapisuje na miesto trvalého pobytu matky. Ak to nie je známe, dieťa má trvalý pobyt v obci, v ktorej sa narodilo. Dieťa narodené v zahraničí musí byť prihlásené v ohlasovni.


Viac informácií...

Potvrdenie o trvalom pobyte

Potvrdenie o trvalom pobyte môžete získať osobne na ohlasovni (obec/mesto), kde za správny poplatok zaplatíte 5 €, alebo v niektorých prípadoch pomocou elektronickej služby, ktorej využitie je spoplatnené polovičnou sumou, teda 2,5 €.

Viac informácií...

Odhlásenie z trvalého pobytu

V prípade, že sa sťahujete v rámci Slovenskej republiky, nemusíte zmenu trvalého pobytu oznamovať pôvodnej ohlasovni. Automaticky tak urobí nová ohlasovňa, v ktorej si nahlásite aktuálny trvalý pobyt.

Ak sa rozhodnete, že opustíte krajinu a už sa nevrátite, musíte sa odhlásiť z vášho trvalého bydliska. Spraviť tak môžete osobne v ohlasovni (obec/mesto) alebo v niektorých prípadoch pomocou elektronickej služby. Odhlásiť môžete seba, svojich rodinných príslušníkov alebo inú osobu, ak na to máte úradné splnomocnenie. Potvrdenie o odhlásení trvalého pobytu získate v ohlasovni za správny poplatok 5 €, cez elektronickú službu za 2,5 €.

Občan musí pri trvalom odsťahovaní zo SR odovzdať svoj občiansky preukaz na oddelení dokladov alebo na zastupiteľskom úrade. Na ďalšie preukázanie totožnosti mu bude slúžiť cestovný pas. Prípade môže požiadať o vydanie občianskeho preukazu, v ktorom sa uvedie údaj o mieste jeho pobytu v zahraničí a skratka štátu. Pri jeho vybavovaní musí zároveň predložiť potvrdenie o evidovanom pobyte v zahraničí, napr. vodičský preukaz, pobytovú kartu a pod.

Viac informácií...

Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt možno zrušiť, a to na podnet vlastníka danej budovy alebo jej časti, rozhodnutia súdu (neoprávnené udelenie, rozvod, bezpodielové vyrovnanie) alebo v prípade smrti (vtedy zrušenie pobytu ohlasuje matrika).

Trvalý pobyt nemožno zrušiť manželovi, nezaopatreným deťom alebo vlastníkovi, či spoluvlastníkovi budovy.
V prípade, že vám bol trvalý pobyt zrušený, rozhodnutia určené vám sa automaticky posielajú na adresu miestneho úradu obce, kde ste mali trvalý pobyt naposledy. O doručení sa dozviete z úradnej tabule, na ktorej bude oznam vyvesený 15 dní alebo na elektronickej tabuli na ÚPVS. Na všetky potrebné úradné kroky vám bude slúžiť adresa sídla obecného úradu.

Viac informácií...

Ohlasovacie povinnosti

Zmenu trvalého pobytu nahláste banke, zamestnávateľovi a v prípade, že podnikáte aj Sociálnej poisťovni a podnikateľským registrom. Ak vlastníte nehnuteľnosť, novú adresu hlásite katastru a na dopravný inšpektorát sa ozvite, ak vlastníte auto. Zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu hlásiť nemusíte, ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V opačnom prípade musíte zdravotnej poisťovni zmenu nahlásiť do 8 dní.

Pri zmene trvalého pobytu si musíte vymeniť občiansky preukaz za nový. Ak tak spravíte pomocou elektronickej služby (len v prípade, že ste už občiansky preukaz s čipom mali), tak bude váš starý občiansky preukaz platný, a to vďaka certifikátom, ktoré vám naň nahrali. Používať ho môžete dovtedy, kým nedostanete nový. Zaplatíte 4,5 €.

Viac informácií...

Lokálna vybavenosť nového bydliska

Sťahovanie sa do nového mesta so sebou prináša množstvo starostí, návštev úradov a vyhľadávanie informácií o novom prostredí. Najvyhľadávanejšie informácie a spôsoby ako sa k nim dostať, prinášame v článku Získanie informácií o lokálnej vybavenosti.

Dátum poslednej zmeny: 3. 7. 2020
Dátum zverejnenia: 15. 5. 2013

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko