Ústredný portál verejnej správy

Prechodný pobyt

Bývanie

Prechodný pobyt je miesto pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava viacej ako 90 dní. Takýto pobyt musí nahlásiť v ohlasovni alebo pomocou elektronickej služby. V prípade, že plánujete opustiť Slovenskú republiku a odsťahovať sa natrvalo do zahraničia, aj vtedy sa musíte nahlásiť a odovzdať občiansky preukaz.
 1. Nahlásenie prechodného pobytu na území SR
 2. Potrebné doklady
 3. Vycestovanie do zahraničia
 4. Potvrdenie o nahlásení prechodného pobytu
 5. Odhlásenie z prechodného pobytu

 

Nahlásenie prechodného pobytu na území SR

Ak sa plánujete presťahovať mimo svojho bydliska, ale nechcete si meniť miesto trvalého pobytu, môžete si na novú adresu dať prechodný pobyt. Pri takejto zmene ste povinní zmenu pobytu nahlásiť do 10 dní. Spraviť tak môžete v ohlasovni v mieste prechodného pobytu alebo pomocou elektronickej služby Centrálnej ohlasovne. Prechodný pobyt si môžete nahlásiť maximálne na 5 rokov a po uplynutí tohto obdobia sa musíte ísť opäť zahlásiť.

Občan môže nahlásiť trvalý pobyt za seba, rodinného príslušníka, dieťa do 18 rokov, nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov, dieťa do 18 rokov s ústavnou alebo ochrannou výchovou, občana pozbaveného právnych úkonov alebo inú osobu. V prípade inej osoby musí mať úradne overené splnomocnenie (zrušenie splnomocnenia).

Viac informácií.

Potrebné doklady

Na prihlásenie prechodného pobytu v ohlasovni potrebujete:

 • Občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.
 • Ak prihlasujte dieťa do 18 rokov, jeho rodný list .
 • Ak žijete trvalo v zahraničí cestovný pas.
 • List vlastníctva alebo potvrdenie o vklade do katastra.
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s overeným podpisom vlastníka alebo spoluvlastníka. Ak ide o právnickú osobu, treba predložiť výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

Vycestovanie do zahraničia

Ak plánujete vycestovať do zahraničia na viac ako 90 dní, máte povinnosť ohlásiť to. Spraviť tak môžete vo vašej ohlasovni alebo pomocou elektronickej služby. Povinné údaje, ktoré musí poskytnúť, sú doba pobytu a štát, kam sa prechodne sťahuje.

V ohlasovni musí predložiť občiansky preukaz (alebo potvrdenie) a cestovný pas (alebo potvrdenie) a vyplniť lístok s osobnými údajmi, adresou prechodného pobytu v zahraničí a adresu trvalého pobytu. Ak občan vycestováva s celou rodinou a nahlasuje ju, potrebuje spomínané doklady plus rodné listy detí mladších ako 18 rokov.

Pri elektronickom vyplňovaní môžete byť požiadaní aj o doplnenie súhlasu manžela/manželky o prechodnom pobyte v zahraničí potvrdený notárskym mandátnym certifikátom a pri prihlasovaní nezaopatreného dieťaťa od 18 do 25 rokov aj potvrdenie o návšteve školy potvrdené notárskym mandátnym certifikátom.

Viac informácií.

Potvrdenie o nahlásení prechodného pobytu

Pri návšteve ohlasovne môžete požiadať o potvrdenie o prechodnom pobyte. Pri jeho vydávaní platíte správny poplatok 5 €. Pri elektronickom vyžiadaní potvrdenie o nahlásení prechodného pobytu/ potvrdenia o ohlásení prechodného pobytu v zahraničí zaplatíte 2,50 €.

Odhlásenie z prechodného pobytu

Pri opustení prechodného pobytu sa musíte nahlásiť v ohlasovni alebo oň zažiadať pomocou elektronickej služby. Odhlásiť môžete seba, prípadne inú osobu, na čo potrebujete úradne overené splnomocnenie. Prechodný pobyt vám môže vypršať po piatich rokoch, alebo vám môže byť zrušený na základe žiadosti vlastníkov alebo spoluvlastníkov bytových priestorov.

Dátum poslednej zmeny: 7. 12. 2016
Dátum zverejnenia: 26. 9. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko