Ústredný portál verejnej správy

Prechodný pobyt

Bývanie

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava viacej ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
 1. Nahlásenie prechodného pobytu na území SR
 2. Potrebné doklady
 3. Vycestovanie do zahraničia
 4. Potvrdenie o nahlásení prechodného pobytu
 5. Odhlásenie z prechodného pobytu

Nahlásenie prechodného pobytu na území SR

Hlásenie prechodného pobytu už nie je povinnosťou. Ak sa plánujete presťahovať a nechcete si meniť miesto trvalého pobytu, máte právo nahlásiť adresu prechodného pobytu. Spraviť tak môžete v ohlasovni v mieste prechodného pobytu alebo pomocou elektronickej služby Centrálnej ohlasovne. Občan môže nahlásiť prechodný pobyt za seba, rodinného príslušníka, dieťa do 18 rokov, nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov, dieťa do 18 rokov s ústavnou alebo ochrannou výchovou, občana pozbaveného právnych úkonov alebo inú osobu. V prípade inej osoby musí mať úradne overené splnomocnenie (zrušenie splnomocnenia).

Viac informácií.

Potrebné doklady

Na prihlásenie prechodného pobytu v ohlasovni potrebujete:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • rodný list, ak prihlasujte dieťa do 18 rokov,
 • platný cestovný pas, ak žijete trvalo v zahraničí,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy (od 1. septembra 2018 si list vlastníctva vyhľadajú priamo zamestnanci úradu, nie je potrebné ho dokladať),
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.*
*Upozornenie: toto potvrdenie sa nevyžaduje ak sa prihlasuje vlastník, spoluvlastník, občan s vecným bremenom doživotného užívania a rodinného príslušníka. Rovnako, ak vlastník, resp. spoluvlastnící potvrdia súhlas na prihlasovacom lístku či priamo pred úradníkom.
 

Vycestovanie do zahraničia

Ak plánujete vycestovať do zahraničia na viac ako 90 dní, máte právo túto skutočnosť ohlásiť. Spraviť tak môžete v ohlasovni v mieste trvalého alebo prechodného pobytu alebo pomocou elektronickej služby. Údaje, ktoré musíte zároveň poskytnúť sú doba pobytu, štát a miesto pobytu, kam sa prechodne sťahujete. V ohlasovni predložíte občiansky preukaz (alebo potvrdenie) a cestovný pas (alebo potvrdenie) a vyplníte prihlasovací lístok s osobnými údajmi, adresou prechodného pobytu v zahraničí a adresu trvalého pobytu. 

Viac informácií.

Potvrdenie o nahlásení prechodného pobytu

Pri návšteve ohlasovne môžete požiadať o potvrdenie o prechodnom pobyte. Pri jeho vydávaní zaplatíte správny poplatok 5 €. Pri elektronickom vyžiadaní potvrdenie o nahlásení prechodného pobytupotvrdenia o ohlásení prechodného pobytu v zahraničí zaplatíte 2,50 €.

Odhlásenie z prechodného pobytu

Prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. Ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, ste povinný túto skutočnosť ohlásiť a ak tak neurobíte, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka budovy. Na odhlásenie sa z prechodného pobytu môžete využiť aj elektronickú službu

Súvisiace


Dátum poslednej zmeny: 3. 4. 2023
Dátum zverejnenia: 26. 9. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, knk
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko