Ústredný portál verejnej správy

Potvrdenie o trvalom pobyte

Bývanie

Potvrdenie vám vydajú na príslušnej ohlasovni pobytov v mieste hláseného trvalého pobytu alebo si ho môžete vyžiadať prostredníctvom elektronickej služby Centrálnej ohlasovne.

Po prihlásení sa na trvalý pobyt, ktoré je bezplatné, môžete požiadať o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte. Za vydanie potvrdenia zaplatíte správny poplatok vo výške 5 eur, ak o potvrdenie požiadate elektronicky, zaplatíte polovicu - 2,50 eura. Potvrdenie vám vydajú v príslušnej ohlasovni pobytov v mieste hláseného trvalého pobytu alebo si ho môžete vyžiadať prostredníctvom elektronickej služby Centrálnej ohlasovne. 

Elektronické vyžiadanie potvrdenia o trvalom pobyte

Elektronická služba Získanie potvrdenia o trvalom pobyte je dostupná v sekcii Nájsť službu alebo priamo na portáli Ministerstva vnútra SR.

 
Praktická rada
Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby, musíte vlastniť občiansky preukaz s čipom. Pri jeho vydávaní si požiadajte o bezpečnostný osobný kód, ktorý budete potrebovať pri prihlasovaní sa k službe. Zároveň si požiadajte aj o bezplatné nahratie podpisových certifikátov na elektronický čip občianskeho preukazu, ktoré využijete pri tvorbe kvalifikovaného elektronického podpisu. Aby bolo podanie na získanie potvrdenia o trvalom pobyte prostredníctvom elektronickej služby akceptované,  musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Na prihlasovanie k službe budete potrebovať aplikáciu na prihlasovanie (eID Klient), aplikáciu pre čítačky čipových kariet  a aplikáciu na podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (D.Signer/XAdES). Spomínané aplikácie nájdete v sekcii Na stiahnutie.

 

 

Potvrdenie si môžete vyžiadať sám za seba alebo aj za členov svojej rodiny a to pod podmienkou, že váš manžel/ka má rovnaký trvalý pobyt ako vy. V prípade dieťaťa do 18 rokov, môžete požiadať o potvrdenie len ak ste zákonným zástupcom dieťaťa. Na vydanie potvrdenia pre nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov, ktorého ste zákonným zástupcom a ktoré má rovnaký trvalý pobyt ako vy, musíte priložiť elektronickú prílohu - potvrdenie o návšteve školy.

Pri elektronickej službe vyplníte formulár, v ktorom:

  • údaje žiadateľa budete mať predvyplnené podľa registra fyzických osôb (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo),
  • určíte osobu/osoby, pre ktorú/é chcete získať potvrdenie (v prípade, že žiadate o potvrdenie aj pre členov rodiny, vyberte možnosť „Rodina“, základné údaje budete mať predvyplnené),
  • vyberiete spôsob a miesto doručenia potvrdenia z možností: korešpondenčná adresa na území SR, elektronická schránka alebo e-mailová adresa,
    Ak si zvolíte pre doručenie potvrdenia elektronickú schránku alebo e-mail, potvrdenie vám príde iba v elektronickej forme podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom ministerstva vnútra.
  • podľa potreby priložíte:
    • potvrdenie o návšteve školy (denná forma štúdia), podpísané mandátnym certifikátom notára, ak žiadate o potvrdenie pre nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov.

Formulár pri odosielaní podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Informácie o priebehu vybavovania potvrdenia vám budú zasielané do vašej elektronickej schránky, ktorú máte zriadenú na ústrednom portáli. Po odoslaní elektronického podania vám do elektronickej schránky príde potvrdenie o zaevidovaní podania. Číslo podania, pod ktorým je evidované budete mať uvedené v hlavičke správy.

Elektronická služba je spoplatnená sumou 2,50 eura, preto dostanete do schránky platobný predpis, v ktorom budete mať uvedené údaje k platbe ako číslo účtu, sumu, variabilný a konštantný symbol.

Potvrdenie o trvalom pobyte vám bude doručené spravidla do niekoľkých dní po zaplatení poplatku. Potvrdenie dostanete do elektronickej schránky alebo na e-mail, prípadne poštou, podľa toho, aké miesto doručenia ste uviedli v žiadosti. Informáciu o tom, že potvrdenie bolo odoslané na určenú adresu dostanete do vašej elektronickej schránky.

Dátum poslednej zmeny: 6. 2. 2018
Dátum zverejnenia: 28. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko