Ústredný portál verejnej správy

Potvrdenie o trvalom pobyte

Bývanie

Potvrdenie vám vydajú na príslušnej ohlasovni pobytov v mieste hláseného trvalého pobytu alebo si ho môžete vyžiadať prostredníctvom elektronickej služby Centrálnej ohlasovne.

Po prihlásení sa na trvalý pobyt, ktoré je bezplatné, môžete požiadať o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte. Za vydanie potvrdenia zaplatíte správny poplatok vo výške 5 eur, ak o potvrdenie požiadate elektronicky, zaplatíte polovicu, 2,50 eura. Potvrdenie vám vydajú v príslušnej ohlasovni pobytov v mieste hláseného trvalého pobytu alebo si ho môžete vyžiadať prostredníctvom elektronickej služby Centrálnej ohlasovne. 

Elektronické vyžiadanie potvrdenia o trvalom pobyte

Elektronická služba Získanie potvrdenia o trvalom pobyte je dostupná v sekcii Nájsť službu alebo priamo na portáli Ministerstva vnútra SR. Služba Získanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte umožňuje získať potvrdenie o evidovanom trvalom alebo prechodnom pobyte na území SR v papierovej forme.

 
Praktická rada
Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby, musíte vlastniť občiansky preukaz s čipom. Pri jeho vydávaní si požiadajte o bezpečnostný osobný kód, ktorý budete potrebovať pri prihlasovaní sa k službe. Zároveň si požiadajte aj o bezplatné nahratie podpisových certifikátov na elektronický čip občianskeho preukazu, ktoré využijete pri tvorbe kvalifikovaného elektronického podpisu. Aby bolo podanie na získanie potvrdenia o trvalom pobyte prostredníctvom elektronickej služby akceptované,  musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Na prihlasovanie k službe budete potrebovať aplikáciu na prihlasovanie (pre eID), ovládač pre čítačky čipových kariet a aplikáciu na podpisovanie (D.Signer/XAdES). Všetky potrebné aplikácie nájdete v sekcii Na stiahnutie.

 

Požiadať o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte môžete len sám za seba alebo za dieťa do 18 rokov. O vydanie uvedeného potvrdenia za inú osobu môže občan požiadať iba na základe splnomocnenia s osvedčeným podpisom splnomocniteľa. V prípade dieťaťa do 18 rokov, môžete požiadať o potvrdenie len ak ste zákonným zástupcom dieťaťa. Na vydanie potvrdenia pre nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov, ktorého ste zákonným zástupcom a ktoré má rovnaký trvalý pobyt ako vy, musíte priložiť elektronickú prílohu - potvrdenie o návšteve školy.

Pri elektronickej službe vyplníte formulár, v ktorom:

  • údaje žiadateľa budete mať predvyplnené (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo),
  • určíte osobu/osoby, pre ktorú/é chcete získať potvrdenie (v prípade, že žiadate o potvrdenie aj pre členov rodiny, vyberte možnosť „Rodina“, základné údaje budete mať predvyplnené),
  • zadajte korešpondenčnú adresu na SR pre doručenie potvrdenia,
  • podľa potreby priložíte:
    • potvrdenie o návšteve školy (denná forma štúdia), podpísané mandátnym certifikátom notára, ak žiadate o potvrdenie pre nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov.

Formulár pri odosielaní podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Informácie o priebehu vybavovania potvrdenia vám budú zasielané do vašej elektronickej schránky, ktorú máte zriadenú na ústrednom portáli. Po odoslaní elektronického podania vám do elektronickej schránky príde potvrdenie o zaevidovaní podania. Číslo podania, pod ktorým je evidované budete mať uvedené v hlavičke správy.

Elektronická služba je spoplatnená sumou 2,50 eura, preto dostanete do schránky platobný výmer, v ktorom budete mať uvedené údaje k platbe: číslo účtu, sumu, variabilný a konštantný symbol.

Pokiaľ nie je poplatok zaplatený v lehote 5 pracovných dní od doručenia platobného výmeru, žiadosť bude automaticky zrušená. Potvrdenie o trvalom pobyte vám bude doručené spravidla do niekoľkých dní po zaplatení poplatku. Informáciu o tom, že potvrdenie bolo odoslané na určenú adresu dostanete do vašej elektronickej schránky.

Dátum poslednej zmeny: 11. 1. 2023
Dátum zverejnenia: 28. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko