Ústredný portál verejnej správy

Trvalý pobyt/ Sťahovanie

Bývanie

Adresa trvalého pobytu je údaj o vašom pobyte na území Slovenskej republiky. Trvalý pobyt môže mať občan Slovenskej republiky len jeden. Ak ho chce zmeniť, musí tak spraviť v ohlasovni alebo pomocou elektronickej služby.

Ako postupovať?

  1. Nahlásenie trvalého pobytu
  2. Potvrdenie o trvalom pobyte
  3. Odhlásenie z trvalého pobytu
  4. Zrušenie trvalého pobytu
  5. Ohlasovacie povinnosti pri zmene trvalého pobytu

Nahlásenie trvalého pobytu

Aby ste mohli nahlásiť trvalý pobyt, budete potrebovať tieto doklady:

  1. občiansky preukaz/potvrdenie o občianskom preukaze, prípadne cestovný pas alebo potvrdenie o občianstve SR
  2. v prípade prihlasovania dieťaťa do 18 rokov rodný list
  3. list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra
  4. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s osvedčeným podpisom vlastníka (spoluvlastníkov)

Trvalý pobyt môžete nahlásiť osobne v ohlasovni alebo elektronicky prostredníctvom služieb Centrálnej ohlasovne.
Trvalý pobyt môžete nahlásiť za seba, rodinného príslušníka, dieťa do 18 rokov, občana zbaveného spôsobilosti na právne úkony a inú osobu.

Ak prihlasujete dieťa do 18 rokov, potrebujete jeho rodný list. V prípade novonarodených detí sa trvalý pobyt dieťaťa automaticky zapisuje na miesto trvalého pobytu matky. Ak to nie je známe, dieťa má trvalý pobyt v obci, v ktorej sa narodilo. Dieťa narodené v zahraničí musí byť prihlásené v ohlasovni.
Na prihlásenie inej osoby potrebujete občiansky preukaz a splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ktoré môžete niekomu udeliť aj cez elektronickú službu.

Viac informácií.

Potvrdenie o trvalom pobyte

Potvrdenie o trvalom pobyte môžete získať dvoma spôsobmi. Osobne na ohlasovni, kde za správny poplatok zaplatíte 5 €, alebo pomocou elektronickej služby, ktorej využitie je spoplatnené polovičnou sumou, teda 2,5 €. Potvrdenie si môžete vyžiadať za seba, rodinného príslušníka alebo dieťa do 18 rokov. V prípade inej osoby potrebujete úradne overené splnomocnenie.

Viac informácií.

Odhlásenie z trvalého pobytu

V prípade, že sa sťahujete v rámci Slovenskej republiky, nemusíte si sami odhlasovať trvalý pobyt. Automaticky to urobí ohlasovňa, v ktorej si nahlásite aktuálny trvalý pobyt.

Ak sa rozhodnete, že opustíte krajinu a už sa nevrátite, musíte sa odhlásiť z vášho trvalého bydliska. Spraviť tak môžete osobne v ohlasovni alebo pomocou elektronickej služby. Odhlásiť môžete seba, svojich rodinných príslušníkov, dieťa do 18 rokov alebo inú osobu, ak na to máte úradné splnomocnenie. Potvrdenie o odhlásení trvalého pobytu za účelom presťahovania sa získate v ohlasovni, správny poplatok 5 €, alebo pomocou elektronickej služby, správny poplatok 2,5 €.

Občan, ktorý má viac ako 15 rokov, musí pri trvalom odsťahovaní zo SR odovzdať svoj občiansky preukaz na okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Na ďalšie preukázanie totožnosti mu bude slúžiť cestovný pas.

Viac informácií.

Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt možno zrušiť a to na podnet vlastníka danej budovy alebo jej časti, rozhodnutia súdu (neoprávnené udelenie, rozvod, bezpodielové vyrovnanie) alebo v prípade smrti (vtedy zrušenie pobytu ohlasuje matrika).

Trvalý pobyt nemožno zrušiť manželovi, nezaopatreným deťom alebo vlastníkovi, či spoluvlastníkovi budovy.
V prípade, že vám bol trvalý pobyt zrušený, rozhodnutia určené vám sa automaticky posielajú na adresu miestneho úradu obce, kde ste mali trvalý pobyt naposledy. O doručení sa dozviete z úradnej tabule, na ktorej bude oznam vyvesený 15 dní alebo na elektronickej tabuli na ÚPVS. Na všetky potrebné úradné kroky vám bude slúžiť adresa sídla obecného úradu.

Viac informácií.

Ohlasovacie povinnosti

Predtým, ako sa do integrovaného systému zapoja všetky verejné služby, máte povinnosť nahlásiť zmenu trvalého pobytu niektorým inštitúciám. Nahlásite ju svojmu zamestnávateľovi, zdravotnej poisťovni a  v prípade, že podnikáte aj Sociálnej poisťovni a podnikateľským registrom. Ak vlastníte nehnuteľnosť, novú adresu hlásite katastru a na dopravný inšpektorát sa ozvite, ak vlastníte auto.

Pri zmene trvalého pobytu si musíte vymeniť občiansky preukaz za nový a to do 30 dní. Ak tak spravíte pomocou elektronickej služby (len v prípade, že ste už občiansky preukaz s čipom mali), tak bude váš starý OP platný a to vďaka certifikátom, ktoré vám naň nahrali. Používať ho tak môžete kým nedostanete nový. Zaplatíte 4,5 €.

Viac informácií.

Dátum poslednej zmeny: 20. 4. 2017
Dátum zverejnenia: 15. 5. 2013

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko