Ústredný portál verejnej správy

Trvalý pobyt/ Sťahovanie

Bývanie

Adresa trvalého pobytu je údaj o vašom pobyte na území Slovenskej republiky. Trvalý pobyt môže mať občan Slovenskej republiky len jeden. Ak ho chce zmeniť, musí tak spraviť v ohlasovni alebo pomocou elektronickej služby.

Ako postupovať?

  1. Prihlásenie na trvalý pobyt
  2. Potvrdenie o trvalom pobyte
  3. Odhlásenie z trvalého pobytu
  4. Zrušenie trvalého pobytu
  5. Ohlasovacie povinnosti pri zmene trvalého pobytu
  6. Lokálna vybavenosť nového bydliska

Prihlásenie na trvalý pobyt

K prihláseniu na trvalý pobyt budete potrebovať:

  1. občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, prípadne cestovný pas SR alebo osvedčenie o občianstve SR, rodný list v prípade prihlasovania dieťaťa do 18 rokov,
  2. údaje potrebné k overeniu vlastníckeho/spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti, ak z technických dôvodov nemôže ohlasovňa získať výpis z listu vlastníctva z informačného systému, môže požiadať o predloženie výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe (môže byť starší ako 30 dní),
  3. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s osvedčeným podpisom vlastníka (spoluvlastníkov), nepredkladá sa ak sa prihlasuje vlastník, spoluvlastník, manžel, dieťa, osoba oprávnená z vecného bremena doživotného užívania, alebo ak všetci spoluvlastníci osobne podpísali na ohlasovni prihlasovací lístok.

Na trvalý pobyt sa môžete prihlásiť osobne v ohlasovni (obec/mesto) alebo v niektorých prípadoch aj elektronicky. Informácie k elektronickej službe...
Na trvalý pobyt sa môžete prihlásiť za seba, rodinného príslušníka, občana zbaveného spôsobilosti na právne úkony, prípadne inú osobu. Informácie k elektronickej službe... 
Na prihlásenie inej osoby potrebujete aj splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ktoré môžete udeliť aj cez elektronickú službu. Informácie k elektronickej službe...

Poznámka:
V prípade novonarodených detí sa trvalý pobyt dieťaťa automaticky zapisuje na miesto trvalého pobytu matky. Ak to nie je známe, dieťa má trvalý pobyt v obci, v ktorej sa narodilo. Dieťa narodené v zahraničí musí byť prihlásené v ohlasovni.


Viac informácií...

Potvrdenie o trvalom pobyte

Potvrdenie o trvalom pobyte môžete získať osobne na ohlasovni (obec/mesto), kde za správny poplatok zaplatíte 5 €, alebo v niektorých prípadoch pomocou elektronickej služby, ktorej využitie je spoplatnené polovičnou sumou, teda 2,5 €.

Viac informácií...

Odhlásenie z trvalého pobytu

V prípade, že sa sťahujete v rámci Slovenskej republiky, nemusíte zmenu trvalého pobytu oznamovať pôvodnej ohlasovni. Automaticky tak urobí nová ohlasovňa, v ktorej si nahlásite aktuálny trvalý pobyt.

Ak sa rozhodnete, že opustíte krajinu a už sa nevrátite, musíte sa odhlásiť z vášho trvalého bydliska. Spraviť tak môžete osobne v ohlasovni (obec/mesto) alebo v niektorých prípadoch pomocou elektronickej služby. Odhlásiť môžete seba, svojich rodinných príslušníkov alebo inú osobu, ak na to máte úradné splnomocnenie. Potvrdenie o odhlásení trvalého pobytu získate v ohlasovni za správny poplatok 5 €, cez elektronickú službu za 2,5 €.

Občan musí pri trvalom odsťahovaní zo SR odovzdať svoj občiansky preukaz na oddelení dokladov alebo na zastupiteľskom úrade. Na ďalšie preukázanie totožnosti mu bude slúžiť cestovný pas. Prípade môže požiadať o vydanie občianskeho preukazu, v ktorom sa uvedie údaj o mieste jeho pobytu v zahraničí a skratka štátu. Pri jeho vybavovaní musí zároveň predložiť potvrdenie o evidovanom pobyte v zahraničí, napr. vodičský preukaz, pobytovú kartu a pod.

Viac informácií...

Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt možno zrušiť osobne, a to na podnet vlastníka danej budovy alebo jej časti, rozhodnutia súdu (neoprávnené udelenie, rozvod, bezpodielové vyrovnanie) alebo v prípade smrti (vtedy zrušenie pobytu ohlasuje matrika).

Trvalý pobyt nemožno zrušiť manželovi, nezaopatreným deťom alebo vlastníkovi, či spoluvlastníkovi budovy.
V prípade, že vám bol trvalý pobyt zrušený, rozhodnutia určené vám sa automaticky posielajú na adresu miestneho úradu obce, kde ste mali trvalý pobyt naposledy. O doručení sa dozviete z úradnej tabule, na ktorej bude oznam vyvesený 15 dní alebo na elektronickej tabuli na ÚPVS

Viac informácií...

Ohlasovacie povinnosti

Zmenu trvalého pobytu nahláste banke, zamestnávateľovi a v prípade, že podnikáte aj Sociálnej poisťovni a podnikateľským registrom. Ak vlastníte nehnuteľnosť, novú adresu hlásite katastru a na dopravný inšpektorát sa ozvite, ak vlastníte auto. Zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu hlásiť nemusíte, ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V opačnom prípade musíte zdravotnej poisťovni zmenu nahlásiť do 8 dní.

Pri zmene trvalého pobytu si musíte vymeniť občiansky preukaz za nový. V súvislosti s vydávaním nového typu občianskych preukazov, a síce OP s biometrickými údajmi požiadať o nový OP v prípade zmeny trvalého pobytu nie je možné. Nový preukaz si vybavíte v klientskom centre alebo na oddelení dokladov polície.

Viac informácií...

Lokálna vybavenosť nového bydliska

Sťahovanie sa do nového mesta so sebou prináša množstvo starostí, návštev úradov a vyhľadávanie informácií o novom prostredí. Najvyhľadávanejšie informácie a spôsoby ako sa k nim dostať, prinášame v článku Získanie informácií o lokálnej vybavenosti.

Dátum poslednej zmeny: 29. 11. 2022
Dátum zverejnenia: 15. 5. 2013

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko