Ústredný portál verejnej správy

Práceneschopnosť, materská, ošetrenie člena rodiny, rodičovské, tehotenské

Zamestnanie

Zamestnanie so sebou prináša mnohé plánované i prekvapivé situácie. Či už osoba odchádza na materskú dovolenku alebo je dlhodobo práceneschopná, je užitočné aby mala aspoň základné informácie, ktoré ju prevedú svetom úradov a potrebných administratívnych úkonov.

Prekážky v práci

Zamestnávateľ ospravedlňuje neprítomnosť zamestnanca v práci pri:

 • dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,
 • materskej dovolenke, otcovskej dovolenke a rodičovskej dovolenke,
 • karantény,
 • ošetrovania chorého člena rodiny,
 • osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku dieťaťa alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca.

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy z týchto dôvodov:

 • vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení najviac na 7 dní v kalendárnom roku,
 • pri narodení dieťaťa na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,
 • na sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie a ošetrenie najviac na 7 dní v kalendárnom roku,
 • 2 dni pri úmrtí manžela, manželky alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe,
 • 1 deň na účasť na pohrebe: rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb, 
 • najviac 1 deň, na účasť na pohrebe: prarodiča alebo vnuka zamestnanca, prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti, a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb.

Rodinný príslušník

Rodinným príslušníkom je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti.

Dátum poslednej zmeny: 30. 5. 2023
Dátum zverejnenia: 2. 3. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
+421 2 2046 0000
web@employment.gov.sk

Súvisiace životné situácie:

Lokalita

 • Slovensko