Ústredný portál verejnej správy

Tehotenské

Zamestnanie

Tehotné ženy, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, majú nárok na čerpanie novej nemocenskej dávky „tehotenské“, ktorej účelom je zabezpečiť tehotnej poistenkyni príjem slúžiaci na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve.

1. Nárok na čerpanie dávky „tehotenské“
2. 
Žiadosť o dávku
3. Výška dávky
4. Spôsob vyplácania dávky
5. Súbeh nemocenských dávok

Nárok na čerpanie dávky „tehotenské“

Nemocenskú dávku „tehotenské“ môžu čerpať od 1. apríla 2021 tehotné ženy (od začiatku II. trimestra) poistené v Sociálnej poisťovni. Nárok na túto dávku im vzniká od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (13. týždeň tehotenstva) a zaniká dňom ukončenia tehotenstva. Nárok vzniká najskôr od 1. apríla 2021.

Nárok na dávku „tehotenské“ má:

  • povinne nemocensky poistená zamestnankyňa,
  • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
  • dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO),
  • poistenkyňa, ktorej vznikol nárok na „tehotenské“ po zániku nemocenského poistenia
    v ochrannej lehote (spravidla 7 sedem dní po zániku nemocenského poistenia, resp. 8 mesiacov po zániku poistenia, ak poistenie zaniklo počas tehotenstva),
  • poistenkyňa, ktorá má prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky - zamestnankyňa alebo poberania rodičovského príspevku - samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

Ďalšími podmienkami nároku na tehotenské je 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie „tehotenského“ (27. týždeň tehotenstva) a v prípade SZČO a DNPO aj zaplatenie poistného na nemocenské poistenie včas a v správnej výške.

Žiadosť o dávku

Vystavenie žiadosti:

Žiadosť nie je voľne dostupná. Tehotnej žene, ktorá spĺňa nárok na nemocenskú dávku, vystaví tlačivo ošetrujúci lekár (gynekológ) na prvej preventívnej prehliadke, na začiatku II. trimestra po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva. Lekár na tlačive potvrdí očakávaný deň pôrodu.

Tehotná žena žiadosť doručí do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (zamestnankyňa podľa sídla zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba podľa trvalého pobytu).

Poznámka:
Zamestnávateľ na žiadosti nepotvrdzuje žiadne údaje. Nie je preto potrebné mu tlačivo predkladať.

Odoslanie žiadosti:

Pred odoslaním žiadosti Sociálnej poisťovni je poistenkyňa povinná vyplniť a podpísať „Vyhlásenie poistenkyne“ na druhej strane tlačiva (ktoré jej vydal ošetrujúci lekár – gynekológ).

Sociálna poisťovňa sprístupnila aj elektronický formulár žiadosti o „tehotenské“. Do prílohy elektronického formulára je potrebné priložiť kópiu prvej strany originálu žiadosti o tehotenské potvrdenej ošetrujúcim lekárom (formulár bude sprístupnený na oficiálnom webovom sídle Sociálnej poisťovne).

Poznámka:
Po skončení tehotenstva vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené alebo ošetrujúci lekár (gynekológ), ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel Potvrdenie o skončení tehotenstva, na ktorom potvrdí dátum skončenia tehotenstva (dátum pôrodu, dátum umelého prerušenia tehotenstva, dátum spontánneho potratu). Žena, ktorej bolo „tehotenské“ počas tehotenstva vyplácané, predloží tlačivo miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá jej vypláca tehotenské.

Výška dávky

„Tehotenské“ sa určuje z 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) alebo ich úhrnu.

  • Minimálne tehotenské v roku 2021 je 222,60 eur v prípade 31-dňového mesiaca.
  • Maximálne tehotenské v roku 2021 je 333,90 eur v prípade 31-dňového mesiaca.

Spôsob vyplácania dávky

Dávka sa prednostne vypláca na bankový účet príjemkyne alebo v hotovosti na adresu (iba na žiadosť).

Lehoty na výplatu dávky „tehotenské“
Dávky sa vyplácajú do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tehotenské vypláca.

Poznámka:
Ak bolo vyplácané tehotenské, je po ukončení tehotenstva potrebné predložiť tlačivo Potvrdenie o skončení tehotenstva osobne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá tehotenské vyplácala. Od 23. mája 2022 však táto povinnosť platí len pre tehotenstvá, ktoré boli ukončené inak ako pôrodom, tehotenstvá ukončené v zahraničí alebo tehotenstvá cudziniek.

Súbeh nemocenských dávok

Dávka „tehotenské“ sa bude poskytovať v súbehu s inými dávkami vyplácanými Sociálnou poisťovňou a rovnako sa bude vyplácať aj v období, kedy bude poistenkyňa dosahovať príjem za vykonanú prácu.

Všetky súvisiace informácie s nemocenskou dávkou „tehotenské“ nájdete na oficiálnom webovom sídle Sociálnej poisťovne...

Dátum poslednej zmeny: 16. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 31. 3. 2021