Ústredný portál verejnej správy

Práceneschopnosť

Zamestnanie

Dočasnú pracovnú neschopnosť uznáva ošetrujúci lekár z dôvodu choroby, pracovného úrazu, úrazu, choroby z povolania, iného všeobecného ochorenia alebo z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia. Počas trvania práceneschopnosti má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu poskytuje jeho zamestnávateľ, alebo na nemocenské, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa po uplynutí 10 dní od začiatku práceneschopnosti.
 1. Dočasná pracovná neschopnosť
 2. Podmienky nároku na náhradu príjmu počas choroby (nárok na nemocenské)
 3. Doklady/tlačivá
 4. Povinnosti na „PN-ke“
 5. Kontrola dodržiavania liečebného režimu
 6. Kontrola liečebného režimu v čase neprítomnosti pacienta na nahlásenej adrese
 7. Vychádzky
 8. Sankcie za porušenie povinností
 9. Súvisiace zákony

Dočasná pracovná neschopnosť

Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu, ktorá vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak sa zdravotná starostlivosť poskytne zamestnancovi po odpracovaní jeho pracovnej zmeny, dočasná pracovná neschopnosť sa začína nasledujúcim kalendárnym dňom.

Príslušný ošetrujúci lekár môže uznať osobu za dočasne práceneschopnú spätne najviac tri kalendárne dni na základe lekárskeho nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby.

Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je:

 • všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti alebo
 • lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.

Podmienky nároku na náhradu príjmu počas choroby (nárok na nemocenské)

V prípade, že zamestnanec zostane práceneschopný, má nárok na hmotné zabezpečenie, ktoré mu poskytuje zamestnávateľ vo forme náhrady príjmu. Náhrada príjmu sa poskytuje len fyzickým osobám, ktoré sa podľa zákona č. 462/2003 Z. z.  o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca považujú za zamestnancov (osobe, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody sa neposkytuje.)

Zamestnanec dostane peňažné plnenie vo forme náhrady príjmu, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného na výkon  činnosti zamestnanca alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie a nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa zákona o sociálnom poistení za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti (§ 4 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca). Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ najviac počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.  Od 11. dňa práceneschopnosti vzniká zamestnancovi nárok na nemocenské.

Nárok na nemocenské vzniká zamestnancovi v prípade, že práceneschopnosť presiahne 10 dní, t. j. poskytuje sa od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Zamestnanec nemôže počas trvania dočasnej práceneschopnosti poberať príjem, ktorý by sa mohol považovať za vymeriavací základ.

Povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Podmienkou nároku je zaplatenie poistného na nemocenské poistenie riadne a včas. Podmienkou nároku na nemocenské dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je aj 270 dní nemocenského poistenia v posledných 2 rokoch.

Doklady/tlačivá

Vznik choroby alebo úrazu vám musí potvrdiť ošetrujúci lekár na päťdielnom tlačive, tzv. Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Diel I. Legitimáciu dočasnej pracovnej neschopnosti si pacient ponecháva počas trvania celej PN u seba. Po skončení práceneschopnosti I. diel odovzdá svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý ho zašle Sociálnej poisťovni, nakoľko slúži ako doklad pre Sociálnu poisťovňu o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti

II. diel tlačiva, ktorým je Žiadosť o nemocenské, predkladá zamestnanec svojmu zamestnávateľovi, ak dočasná pracovná neschopnosť presiahne 10 dní. Zamestnávateľ tento diel odstúpi príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.  Dobrovoľne nemocensky poistená osoba a povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba ho odovzdávajú priamo v pobočke Sociálnej poisťovne, príslušnej podľa miesta trvalého pobytu.

Dielom IIa., ktorým je Žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, si zamestnanec uplatňuje nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Zamestnanec odovzdá tento diel zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje nárok na náhradu príjmu.

Vyplnený a podpísaný diel II. a IIa. (vrátane vyhlásenia poistenca na zadnej strane) zamestnanec odovzdáva zamestnávateľovi na začiatku dočasnej práceneschopnosti.

III. diel zasiela ošetrujúci lekár Sociálnej poisťovni ako doklad o začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti.

IV. diel je doklad, ktorým poistenec nahlasuje skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti pobočke Sociálnej poisťovne. IV. diel odovzdáva zamestnanec zamestnávateľovi pri ukončení PN.

Ak ste PN v dôsledku úrazu, netreba zabudnúť priložiť k žiadosti o nemocenské vyplnené a podpísané tlačivo „Hlásenie úrazu na účely nemocenského“.

Povinnosti na „PN-ke“

Okrem zabezpečenia príslušných tlačív, ktoré sú potrebné na zdokumentovanie práceneschopnosti, je pacient povinný počas dočasnej pracovnej neschopnosti dodržiavať liečebný režim, ktorý určí ošetrujúci lekár.

Okrem toho je dočasne práceneschopný povinný zdržiavať sa počas trvania PN na adrese, ktorá je uvedená na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak sa rozhodnete zmeniť miesto svojho pobytu, túto zmenu vám musí najskôr odsúhlasiť ošetrujúci lekár. Následne je potrebné novú adresu písomne nahlásiť Sociálnej poisťovni. Ak to povaha choroby umožňuje, ošetrujúci lekár vám môže povoliť vychádzky.

Po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti ste povinní oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti. Túto povinnosť si musíte splniť do troch dní odo dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako desať dní, najlepšie zaslaním IV. dielu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti pobočke Sociálnej poisťovne

Kontrola dodržiavania liečebného režimu

Kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného môže určený zamestnanec Sociálnej poisťovne od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (aj ak ide o zamestnanca, ktorý poberá prvých desať dní náhradu príjmu).

Kontrola môže byť vykonaná aj počas dní pracovného pokoja a to v akomkoľvek čase, aj vo večerných hodinách, okrem času, ktorý máte určený na vychádzky. Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý určil ošetrujúci lekár, organizuje posudkový lekár a kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne.

Zamestnanec, ktorý vykonáva kontrolu, je povinný sa preukázať oprávnením na vykonanie kontroly. V prípade, ak vás počas liečebného režimu kontrola nezastihne na adrese, ktorú ste uviedli, zanechá vám v schránke písomné oznámenie. Zároveň sa táto skutočnosť nahlási ošetrujúcemu lekárovi, ktorý v prípade, že nepodáte relevantné vysvetlenie, môže navrhnúť ukončenie PN.

Zamestnávateľ môže počas dočasnej pracovnej neschopnosti skontrolovať, či sa zdržiavate na adrese uvedenej na Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Kontrola liečebného režimu v čase neprítomnosti pacienta na nahlásenej adrese

Dodržiavanie liečebného režimu neznamená, že sa v odôvodnených prípadoch nemôžete vzdialiť z obydlia. Ak si počas PN nájdete v schránke písomné oznámenie, že v čase vašej neprítomnosti bola vykonaná kontrola liečebného režimu, je potrebné, aby ste najneskôr do troch pracovných dní kontaktovali príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste bydliska a podali vysvetlenie (napr. potvrdenie od lekára, opustenie obydlia v čase vychádzok).

Vychádzky

Ak to povaha choroby umožňuje, ošetrujúci lekár môže dočasne práceneschopnej osobe spravidla pri prvom kontrolnom vyšetrení povoliť vychádzky, ktoré súčasne časovo vymedzí s prihliadnutím na charakter choroby. Ošetrujúci lekár môže zmeniť čas vychádzok, zrušiť vychádzky a zo závažných dôvodov povoliť zmenu miesta pobytu osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti na základe jej predchádzajúceho požiadania.

Sankcie za porušenie povinností

Pacient, ktorý nepodá vysvetlenie, kde sa nachádzal v čase kontroly, nemá nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.  Ak porušíte povinnosť dodržiavať liečebný režim počas prvých desiatich dní, stratíte nárok na náhradu príjmu.

Zároveň vám Sociálna poisťovňa za porušenie uvedených povinností súvisiacich s povinnosťami dočasne práceneschopného (napr. nezdržiavanie sa na určenej adrese) môže  v zmysle § 239 zákona o sociálnom poistení uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 eura. Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej týmto zákonom.

Súvisiace zákony

Zákon č. 461/2003 Z. z.  o sociálnom poistení.

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum poslednej zmeny: 30. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 16. 2. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko