Ústredný portál verejnej správy

Práceneschopnosť

Zamestnanie

Dočasnú pracovnú neschopnosť uznáva ošetrujúci lekár z dôvodu choroby, úrazu, pracovného úrazu,, choroby z povolania, alebo z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie. Počas trvania práceneschopnosti má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu poskytuje jeho zamestnávateľ, alebo na nemocenské, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa po uplynutí 10 dní od začiatku práceneschopnosti.
 1. Dočasná pracovná neschopnosť
 2. Podmienky nároku na náhradu príjmu počas choroby (nárok na nemocenské)
 3. Potvrdenie o PN
 4. Povinnosti na „PN-ke“
 5. Kontrola dodržiavania liečebného režimu
 6. Kontrola liečebného režimu v čase neprítomnosti pacienta na nahlásenej adrese
 7. Vychádzky
 8. Sankcie za porušenie povinností
 9. Súvisiace zákony

Dočasná pracovná neschopnosť

Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu, ktorá vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak sa zdravotná starostlivosť poskytne zamestnancovi po odpracovaní jeho pracovnej zmeny, dočasná pracovná neschopnosť sa začína nasledujúcim kalendárnym dňom.

Príslušný ošetrujúci lekár môže uznať osobu za dočasne práceneschopnú spätne najviac tri kalendárne dni na základe lekárskeho nálezu zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby  alebo ústavnej pohotovostnej služby.

Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je:

 • všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti alebo
 • lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.

Podmienky nároku na náhradu príjmu počas choroby (nárok na nemocenské)

V prípade, že zamestnanec bude uznaný práceneschopným, má nárok na hmotné zabezpečenie, ktoré mu poskytuje zamestnávateľ vo forme náhrady príjmu. Náhrada príjmu sa poskytuje len fyzickým osobám, ktoré sa podľa zákona č. 462/2003 Z. z.  o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca považujú za zamestnancov (osobe, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody sa neposkytuje.)

Zamestnanec dostane peňažné plnenie vo forme náhrady príjmu, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného na výkon  činnosti zamestnanca alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie a nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa zákona o sociálnom poistení za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti (§ 4 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca). Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ najviac počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.  Od 11. dňa práceneschopnosti vzniká zamestnancovi nárok na nemocenské.

Nárok na nemocenské vzniká zamestnancovi v prípade, že práceneschopnosť presiahne 10 dní, t. j. poskytuje sa od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Zamestnanec nemôže počas trvania dočasnej práceneschopnosti poberať príjem, ktorý by sa mohol považovať za vymeriavací základ.

Povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Podmienkou nároku je zaplatenie poistného na nemocenské poistenie riadne a včas. Podmienkou nároku na nemocenské dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je aj 270 dní nemocenského poistenia v posledných 2 rokoch.

Potvrdenie o PN

Od 1. júna 2023 sú vyššie uvedení ošetrujúci lekári povinní potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky, vytvorením elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti v Elektronickej zdravotnej knižke poistenca v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (ePN).

Ak vás lekár uznal práceneschopným cez ePN:

 • neprenášate a nedoručujete žiadne potvrdenia o vašej práceneschopnosti zamestnávateľovi ani Sociálnej poisťovni,
 • nežiadate o náhradu mzdy ani o dávku nemocenské,
 • nenahlasujete číslo účtu v banke, na ktorý vám bude poukazovaná dávka nemocenské,
 • neoznamujete ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti.

Pri ePN si lekár a inštitúcie všetky potrebné údaje vymenia elektronicky, s potvrdeniami nemáte nijaké povinnosti a starosti.

Sociálna poisťovňa vám oznamuje údaje o ePN a o automatickom vybavovaní vášho nemocenského alebo úrazového príplatku cez Elektronický účet poistenca (časť: Vaše dávky) v eSlužbách. Každý poistenec má zriadený Elektronický účet poistenca (EÚP), avšak prístup k tejto službe si musí aktivovať.

Môže sa však stať, že váš lekár neponúka možnosť ePN a v tom prípade vám potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vydá na päťdielnom papierovom tlačive. Sociálna poisťovňa akceptuje v záujme ochrany nárokov klientov aj toto tlačivo, aj keď nie je vystavené v súlade so zákonom. 

Povinnosti na „PN-ke“

Pacient je povinný počas dočasnej pracovnej neschopnosti dodržiavať liečebný režim, ktorý určí ošetrujúci lekár.

Okrem toho je dočasne práceneschopný poistenec povinný zdržiavať sa počas trvania PN na adrese, ktorá je uvedená na ePN alebo na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak sa rozhodnete zmeniť miesto svojho pobytu, túto zmenu odporúčame konzultovať s ošetrujúcim lekárom, aby posúdil, či vzhľadom na zdravotný stav môžete cestovať. Následne je potrebné novú adresu bezodkladne písomne oznámiť  Sociálnej poisťovni. Ak to povaha choroby umožňuje, ošetrujúci lekár vám môže povoliť vychádzky, ktoré časovo vymedzí.

V prípade ePN ošetrujúci lekár určí podľa charakteru choroby dátum predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak na vyšetrení osoby vykonanom najneskôr v deň určený ako predpokladaný koniec dočasnej pracovnej neschopnosti príslušný ošetrujúci lekár na základe zhodnotenia zdravotného stavu pacienta zistí, že dočasná pracovná neschopnosť trvá, určí nový dátum predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. V prípade, ak dočasná pracovná neschopnosť už netrvá, rozhodne o jej ukončení.

Kontrola dodržiavania liečebného režimu

Kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca môže určený zamestnanec Sociálnej poisťovne od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (aj ak ide o zamestnanca, ktorý poberá prvých desať dní náhradu príjmu).

Kontrola môže byť vykonaná aj počas dní pracovného pokoja a to v akomkoľvek čase, aj vo večerných hodinách, okrem času, ktorý máte určený na vychádzky. Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý určil ošetrujúci lekár, organizuje posudkový lekár a kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne.

Zamestnanec, ktorý vykonáva kontrolu, je povinný sa preukázať oprávnením na vykonanie kontroly. V prípade, ak vás počas kontroly dodržiavania liečebného režimu  nezastihne na adrese, ktorú ste uviedli, zanechá vám v schránke písomné oznámenie o vykonaní kontroly. Zároveň sa táto skutočnosť nahlási ošetrujúcemu lekárovi, ktorý v prípade, že nepodáte relevantné vysvetlenie, môže skonštatovať porušenie liečebného režimu, prípadne navrhnúť ukončenie PN.

Taktiež zamestnávateľ môže počas dočasnej pracovnej neschopnosti skontrolovať, či sa zdržiavate na nahlásenej adrese.

Kontrola liečebného režimu v čase neprítomnosti pacienta na nahlásenej adrese

Dodržiavanie liečebného režimu neznamená, že sa v odôvodnených prípadoch nemôžete vzdialiť z obydlia. Ak si počas dočasnej pracovnej neschopnosti  nájdete v schránke písomné oznámenie, že v čase vašej neprítomnosti bola vykonaná kontrola dodržiavania liečebného režimu, je potrebné, aby ste najneskôr do troch pracovných dní kontaktovali príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste bydliska a podali vysvetlenie (napr. potvrdenie od lekára, opustenie obydlia v čase vychádzok).

Vychádzky

Ak to povaha choroby umožňuje, ošetrujúci lekár môže dočasne práceneschopnej osobe povoliť vychádzky, ktoré súčasne časovo vymedzí s prihliadnutím na charakter choroby. Ošetrujúci lekár môže zmeniť čas vychádzok alebo zo závažných dôvodov zrušiť vychádzky.

Sankcie za porušenie povinností

Pacient, ktorý nepodá vysvetlenie, kde sa nachádzal v čase kontroly, nemá nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.  Ak porušíte povinnosť dodržiavať liečebný režim počas prvých desiatich dní, stratíte nárok na náhradu príjmu.

Zároveň vám Sociálna poisťovňa za porušenie povinností dočasne práceneschopného poistenca  (napr. nezdržiavanie sa na určenej adrese) môže  v zmysle § 239 zákona o sociálnom poistení uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 eura. Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej týmto zákonom.

Súvisiace zákony

Zákon č. 461/2003 Z. z.  o sociálnom poistení.

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum poslednej zmeny: 29. 6. 2023
Dátum zverejnenia: 16. 2. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko