Ústredný portál verejnej správy

Materská dovolenka

Zamestnanie

Tehotná zamestnankyňa nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr od 8. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.
  1. Materská dovolenka
  2. Dĺžka trvania materskej dovolenky
  3. Materské
  4. Otcovská dovolenka
  5. Rodičovská dovolenka

Materská dovolenka

Plánovaný nástup na materskú dovolenku, otcovskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, ukončenie alebo zmeny je nutné oznámiť zamestnávateľovi minimálne 1 mesiac vopred. V prípade tehotnosti informovať zamestnávateľa o svojom stave a odovzdať potvrdené tlačivo od ošetrujúceho gynekológa (tlačivo nie je voľne dostupné).

Poznámka:
Na otcovskú dovolenku môže nastúpiť aj muž odo dňa narodenia dieťaťa.

Dĺžka trvania materskej dovolenky

Nastúpiť na materskú dovolenku je možné najskôr od 8. týždňa, zväčša však od začiatku 6. týždňa pred plánovaným pôrodom, pričom materská dovolenka trvá 34 týždňov (v prípade osamelých žien trvá 37 týždňov a žien, ktoré porodili dve a viac detí naraz trvá materská dovolenka 43 týždňov).

Poznámka:
Ak sa rozhodnete na materskú dovolenku dobrovoľne nastúpiť neskôr ako 6 týždňov pred pôrodom, materská dovolenka sa vám skráti - odo dňa pôrodu na 28 týždňov.

Keďže starostlivosť o dieťa si vyžaduje dostatok času, je zamestnávateľ povinný poskytnúť rodičom, ktorí o to požiadali, predĺženie na obdobie do dovŕšenia 3 rokov života dieťaťa, tzv. rodičovskú dovolenku.

Materské

Pokiaľ ste nastúpili na materskú dovolenku, prináleží vám nárok na uznanie materského, finančného príspevku, ktorý prináleží všetkým osobám spĺňajúcim podmienky nároku na uznanie materského. Podrobné informácie o materskom nájdete v životnej situácii Materské.

Otcovská dovolenka

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí mužovi odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a v súvislosti so starostlivosťou o narodené dve alebo viac detí v trvaní 37 týždňov.

Rodičovská dovolenka

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac. Viac o krokoch, ktoré musíte vybaviť, než pôjdete na rodičovskú dovolenku uvádzame v životnej situácii Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku. 

Poznámka:
V nešťastných prípadoch úmrtia matky alebo situácie, keď sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav trvajúci najmenej 1 mesiac a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, je možné uznať nárok na vyplácanie materského aj otcovi dieťaťa, ktorý spĺňa podmienky (totožné s podmienkami uznania nároku na vyplácanie materského).

Viac informácií o nárokoch, podmienkach uznania a výpočte materského sa dozviete v životnej situácii Materské.

Dátum poslednej zmeny: 30. 5. 2023
Dátum zverejnenia: 27. 5. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko