Ústredný portál verejnej správy

Materská dovolenka

Zamestnanie

Materská dovolenka je ospravedlnené obdobie, na ktoré má právo každá pracujúca žena. Samotný pôrod a starostlivosť o novonarodené dieťa sú okolnosti, ktoré si vyžadujú náležitý čas. V tomto článku nájdete všetky dôležité informácie o nástupe na materskú dovolenku, jej trvania a vašich nárokov z pozície zamestnanca.
 1. Materská dovolenka
 2. Dĺžka trvania materskej dovolenky
 3. Nárok na materské
 4. Rodičovská dovolenka

Materská dovolenka

Plánovaný nástup na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, ukončenie alebo zmeny spolu s oznámením o tehotenstve je nutné oznámiť zamestnávateľovi minimálne 1 mesiac vopred spolu s odovzdaním potvrdeného tlačiva od ošetrujúceho gynekológa. Viac informácií o povinnostiach pred nástupom na materskú dovolenku nájdete v článku Materská dovolenka a rodičovská dovolenka.

Nástup na materskú dovolenku je realizovaný najskôr od 8. týždňa, zväčša však od začiatku 6. týždňa pred plánovaným pôrodom.

Ak sa rozhodnete na materskú dovolenku dobrovoľne nastúpiť neskôr ako 6 týždňov pred pôrodom, materská dovolenka sa vám skráti - odo dňa pôrodu na 28 týždňov, osamelej žene do uplynutia 31 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, bude uznaná materská dovolenka v dĺžke 37 týždňov.

Viac informácií o materskej dovolenke nájdete v článku Materská dovolenka a rodičovská dovolenka.

Dĺžka trvania materskej dovolenky

Dĺžka trvania materskej dovolenky je 34 týždňov, v prípade osamelej ženy (žije sama a je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo je osamelá z iných vážnych dôvodov) 37 týždňov a v prípade ženy, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, až 43 týždňov.

V prípade, že žena pred pôrodom nevyčerpá celých 6 týždňov materskej dovolenky z dôvodu, že porodí v skoršom termíne, ako jej určil lekár, má nárok na materskú dovolenku v štandardnej dĺžke 34 týždňov, 37 týždňov, ak je osamelá a 43 týždňov, ak porodí 2 a viac detí.

Keďže starostlivosť o dieťa si vyžaduje dostatok času, je zamestnávateľ povinný poskytnúť rodičom, ktorí o to požiadali, predĺženie na obdobie do dovŕšenia 3 rokov života dieťaťa, na tzv. rodičovskú dovolenku.

Nárok na materské

Na materské má nárok:

 • zamestnanec,
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
 • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Poznámka: 
Ochranná lehota je obdobie: 

 • trvajúce 7 dní po ukončení nemocenského poistenia,
 • rovnako dlhé ako bolo obdobie nemocenského poistenia trvajúceho menej ako 7 dní,
 • 8 mesiacov, ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie v priebehu tehotenstva.
 Pokiaľ ste nastúpili na materskú dovolenku, prináleží vám nárok na uznanie materského, finančného príspevku, ktorý prináleží všetkým osobám spĺňajúcim podmienky nároku na uznanie materského.  

Nárok na materské má predovšetkým žena, ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa a ktorá bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní (približne 9 mesiacov). Poistenie za ňu platil buď zamestnávateľ, alebo si ho platila ako živnostníčka alebo dobrovoľne nezamestnaná osoba (§ 48 zákona č. 461/2003 Z. z.  o sociálnom poistení).

Žiadosť o materské vám vystaví ošetrujúci lekár väčšinou 6 až 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. V prípade iného poistenca vydá žiadosť príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

Rodičovská dovolenka

Rodičovská dovolenka ako obdobie predĺženia lehoty materskej dovolenky súvisiacej s pôrodom a so starostlivosťou o novonarodené dieťa nie je totožný pojem ako rodičovská dovolenka súvisiaca so starostlivosťou o dieťa.  Viac o krokoch, ktoré musíte vybaviť, než pôjdete na rodičovskú dovolenku uvádzame v článku Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku.

Na materskú dovolenku, v prípade muža rodičovskú dovolenku, môže nastúpiť aj muž, a to v rovnakom rozsahu. Jedinou podmienkou je nástup až po uplynutí 6 týždňov od pôrodu.

Poznámka:
V nešťastných prípadoch úmrtia matky alebo situácie, keď sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav trvajúci najmenej 1 mesiac a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, je možné uznať nárok na vyplácanie materského aj otcovi dieťaťa, ktorý spĺňa podmienky (totožné s podmienkami uznania nároku na vyplácanie materského).

Viac informácií o nárokoch, podmienkach uznania a výpočte materského sa dozviete v článku Materské.

Dátum poslednej zmeny: 20. 10. 2020
Dátum zverejnenia: 27. 5. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (hb)
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko