Ústredný portál verejnej správy

Pandemické nemocenské

Zamestnanie

Pandemické nemocenské je nemocenská dávka poskytovaná počas krízovej situácie poistencovi, ktorý bol uznaný dočasne práceneschopným výlučne z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Nemocenské pri karanténnom opatrení alebo izolácii 

Tento elektronický formulár môžete využiť v prípade, ak si chcete požiadať o dávku:

  • Nemocenské pri PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie so začiatkom od 1. 12. 2021 (a neskôr)
  • Pandemické nemocenské, ak vaša PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie začala do 30. 11. 2021 (vrátane)

Pandemické nemocenské je nemocenská dávka poskytovaná počas krízovej situácie poistencovi, ktorý mal potvrdenú dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie, ak sa táto dočasná pracovná neschopnosť začala najneskôr 30. novembra 2021. Ak sa začala po 30. novembri 2021, poistenec má nárok na „klasické nemocenské“.

Dočasnú pracovnú neschopnosť uznanú z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie počas krízovej situácie potvrdzuje ošetrujúci lekár spravidla prostredníctvom telemedicíny („na diaľku“). Z tohto dôvodu lekár zasiela Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti priamo Sociálnej poisťovni.

Ak si chcete uplatniť nárok na výplatu nemocenského pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie potvrdenej „na diaľku“, musíte predložiť samostatnú žiadosť o nemocenské.

Nemocenské pri karanténnom opatrení alebo izolácii

Ak vám vznikne dočasná pracovná neschopnosť pre karanténu alebo izoláciu po 30. novembri 2021, Sociálna poisťovňa vám bude poskytovať „klasické“ nemocenské.

Ak vám lekár vystaví Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie prostredníctvom telemedicíny, sám lekár zašle aj potvrdenie o vašej PN Sociálnej poisťovni. Nárok na nemocenské si uplatníte prostredníctvom samostatnej žiadosti (nižšie). 

Zamestnanec zasielala žiadosť o nemocenské pri karanténnom opatrení/izolácii Sociálnej poisťovni, ak mu dočasná pracovná neschopnosť trvá viac ako 10 kalendárnych dní (nárok na nemocenské vzniká až od 11. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti).

SZČO dobrovoľne nemocensky poistená osoba zasiela žiadosť o nemocenské pri karanténnom opatrení/izolácii Sociálnej poisťovni čo najskôr po uznaní dočasnej pracovnej neschopnosti.

Sociálna poisťovňa vychádza pri posúdení nároku na dávku z dátumu, ktorý potvrdí lekár.

Viac informácií nájdete v článku Sociálnej poisťovne Ako požiadať o nemocenské pri karanténe/izolácii (od 1.12.2021)".

(Nárok na nemocenské si uplatňujete bežným spôsobom v prípade, ak ste boli uznaný dočasne práceneschopným pri osobnej návšteve lekára alebo ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla z iného dôvodu ako pre nariadenie karanténneho opatrenia/izolácie.)

Ako požiadať o nemocenské pri karanténnom opatrení/izolácii

Žiadosť o nemocenské pri karanténnom opatrení/izolácii môžete podať jedným z nasledovných spôsobov:

  1. vyplnením e-formulára bez občianskeho preukazu s aktivovaným čipom s pomocou mobilného telefónu, ktorého číslo je povinný údaj vo formulári (bez eID),
  2. vyplnením e-formulára s občianskym preukazom s aktivovaným čipom (s eID).

Žiadosť je naďalej možné poslať do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne e-mailom, poštou alebo vhodením do určenej schránky umiestnenej pred budovou každej pobočky.

Upozornenie!
Počas prechodného obdobia do zverejnenia nového formuláru poistenci používajú pôvodnú žiadosť. Nová žiadosť o nemocenské pri karanténnom opatrení/izolácii bude k dispozícii v najbližších dňoch.

Dátum poslednej zmeny: 16. 12. 2021
Dátum zverejnenia: 11. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Sociálna poisťovňa

Lokalita

  • Slovensko