Ústredný portál verejnej správy

Pandemické nemocenské

Zamestnanie

Pandemické nemocenské je nemocenská dávka poskytovaná počas krízovej situácie poistencovi, ktorý bol uznaný dočasne práceneschopným výlučne z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie.
 1. Rozdiel medzi nemocenským a pandemickým nemocenským
 2. Nárok na pandemické nemocenské má
 3. Ako požiadať o pandemické nemocenské

1. Rozdiel medzi nemocenským a pandemickým nemocenským

Rozdiel medzi „klasickým“ nemocenským a pandemickým nemocenským je v tom, že pandemické nemocenské sa poskytuje všetkým poistencom od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti potvrdenej z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie počas krízovej situácie a to vo výške 55 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. „Klasické“ nemocenské sa poskytuje zamestnancovi až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti a to vo výške 55 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu . Samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe sa „klasické“ nemocenské poskytuje prvé tri dni iba vo výške 25 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu a až od 4. dňa vo výške 55 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Žiadosť o „klasické“ nemocenské podáva poistenec zaužívaným spôsobom, t. j. predložením podpísaného originálu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti. Žiadosť o pandemické nemocenské predkladá poistenec na elektronickom formulári.

Poznámka:
Na základe novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 10. apríla 2021, Sociálna poisťovňa od 1. apríla do 30. apríla 2021 automaticky zvýši pandemické nemocenské dávky na 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Počas krízovej situácie môže vláda SR nariadením zvýšiť výšku pandemických dávok aj za iné obdobie. V predmetnej veci odporúčame sledovať informácie na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Pandemickú dočasnú pracovnú neschopnosť, t. j. dočasnú pracovnú neschopnosť uznanú z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie počas krízovej situácie potvrdzuje ošetrujúci lekár spravidla prostredníctvom telemedicíny. Z uvedeného dôvodu zasiela Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosť lekár priamo Sociálnej poisťovni. Ak si chce poistenec uplatniť nárok na výplatu nemocenského pri takto potvrdenej dočasnej pracovnej neschopnosti, musí predložiť samostnatnú žiadosť o pandemické nemocenské. Po spárovaní žiadosti o pandemické nemocenské zaslanej poistencom a pandemického potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti  zaslaného lekárom, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na pandemické nemocenské. Ak je nárok na dávku priznaný, Sociálna poisťovňa po rozhodnutí o nároku na dávku túto vyplatí spôsobom určeným poistencom v žiadosti. V prípade, ak pandemická dočasná pracovná neschopnosť bude trvať aj nasledujúci kalendárny mesiac, predpokladom výplaty pandemického nemocenského je predloženie Preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti poistencom, resp. pri pandemických dočasných pracovných neschopnostiach môže tento preukaz predložiť aj priamo ošetrujúci lekár.

Viac informácií sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne...

2. Nárok na pandemické nemocenské má

 • zamestnanec
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 • fyzická osoba, ktorej vznikla pandemická dočasná pracovná neschopnosť v ochrannej lehote

3. Ako požiadať o pandemické nemocenské

Poistenci môžu podať žiadosť o pandemické nemocenské jedným z nasledovných štyroch spôsobov:

 1. vyplnením elektronického formulára zverejneného na portáli Slovensko.sk, ak ide o poistenca s občianskym preukazom s aktivovaným čipom (Prihlásenie s eID)
 2. vyplnením Off Line webového formulára, ak ide o poistenca, ktorý nedisponuje občianskym preukazom s aktivovaným čipom avšak má k dispozícii mobilný telefón (povinný údaj vo formulári) (Prihlásenie bez eID)
 3. zaslaním vyplneného pdf alebo word formulára emailom miestne príslušnej pobočke na tzv. „korona“ emailovú adresu pobočky alebo
 4. zaslaním vyplneného formulára poštou na adresu pobočky alebo vhodením do na to určenej schránky umiestnenej pred budovou každej pobočky.

Pri možnosti 1 je podpis poistenca na žiadosti zabezpečený spôsobom zaslania žiadosti. Pri možnostiach 2 a 3 sa podpis klienta na žiadosti nevyžaduje a pri možnosti 4 je potrebný vlastnoručný podpis klienta.

Dátum poslednej zmeny: 24. 5. 2021
Dátum zverejnenia: 11. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Sociálna poisťovňa

Lokalita

 • Slovensko