Ústredný portál verejnej správy

Pandemické ošetrovné

Zamestnanie

Na ošetrovné má nárok zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Pandemické ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná počas krízovej situácie poistencovi pri:

 • Osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do dovŕšenia 11 roku veku z dôvodu, že
  • detské jasle, materská škola alebo škola, ktorú dieťa navštevuje bola rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorená alebo v tomto zariadení bolo nariadené karanténne opatrenia, alebo
  • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie/izolácia, alebo
  • osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie/izolácia alebo bola hospitalizovaná.
 • Osobnej a celodennej starostlivosti o inak zdravé dieťa do dovŕšenia 18 rokov veku s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom z dôvodu, že
  • škola, ktorú dieťa navštevuje bola rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorená alebo v nej bolo nariadené karanténne opatrenie, alebo
  • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie/izolácia, alebo
  • osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie/izolácia alebo bola hospitalizovaná.
 • Osobnej a celodennej starostlivosti o inak zdravého blízkeho príbuzného (dieťa, rodič, starý rodič, vnuk, súrodenec, manžel, manželka, rodič manžela alebo manželky), z dôvodu,   že zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa inak blízkemu príbuznému poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou je uzavreté rozhodnutím príslušného orgánu alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.
 • Osobnom a celodennom ošetrovaní chorého dieťaťa do dovŕšenia 16 rokov veku (potrebu musí potvrdiť lekár dieťaťa).

Rozdiel medzi „klasickým“ ošetrovným a pandemickým ošetrovným je v tom, že pandemické ošetrovné sa poskytuje po neobmedzenú dobu počas celej krízovej situácie. „Klasické“ ošetrovné sa poskytuje iba 14 kalendárnych dní.

Nárok na pandemické ošetrovné sa posudzuje k prvej potrebe ošetrovania alebo starostlivosti počas krízovej situácie. Po podaní žiadosti o pandemické ošetrovné a priznaní nároku na dávku sa dávka vyplatí iba za predpokladu, ak poistenec predloží čestné vyhlásenie a iba za dni, počas ktorých poistenec osobne a celodenne ošetroval dieťa alebo sa staral o dieťa, resp. iného blízkeho príbuzného.

S účinnosťou od 10.4.2021 možno požiadať o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné (spravidla 2x ročne). Presný postup, ako požiadať o ošetrovné a ako požiadať o znovu rozhodnutie o nároku na ošetrovné, sa dozviete priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Dátum poslednej zmeny: 4. 5. 2021
Dátum zverejnenia: 27. 7. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Sociálna poisťovňa

Súvisiace životné situácie:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko