Ústredný portál verejnej správy

Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku

Zamestnanie

Rodičovská dovolenka je obdobie predlžujúce lehotu materskej dovolenky súvisiacej s pôrodom a so starostlivosťou o novonarodené dieťa.


Zodpovedný úrad: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa

Doba vybavenia služby: niekoľko minút na vyplnenie formuláru v elektronickej podobe

Otázky a odpovede

1. Rodičovská dovolenka
2. Kedy vzniká nárok na čerpanie rodičovskej dovolenky
3. Rodičovský príspevok
4. Aké kroky musí oprávnená osoba vykonať

Rodičovská dovolenka

Rodičovská dovolenka môže byť chápaná dvomi spôsobmi:

  • obdobie nasledujúce po uplynutí materskej dovolenky (bez rozdielu na ňu môže nastúpiť matka/otec),
  • obdobie považované za materskú dovolenku, ale v zastúpení otcom, po tomto období môže otec nastúpiť
    aj na riadnu rodičovskú dovolenku.

Rodičovská dovolenka, v chápaní ako obdobie nasledujúce po uplynutí materskej dovolenky, slúži na prehĺbenie starostlivosti o dieťa.

Rozdiely v chápaní rodičovskej dovolenky:

Matka: po materskej dovolenke nasleduje rodičovská dovolenka
Otec:   po rodičovskej dovolenke (nie je možné ju nazvať materská) nasleduje rodičovská dovolenka

Kedy vzniká nárok na čerpanie rodičovskej dovolenky

Nakoľko zamestnanec nemusí na rodičovskú dovolenku nastúpiť bezprostredne po uplynutí materskej dovolenky, začína rodičovská dovolenka vtedy, keď o ňu zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa, je potrebné však myslieť na to, že nárok na rodičovskú dovolenku platí len do dňa dosiahnutia 3 rokov života dieťaťa.

- Využiť toto obdobie je vám zamestnávateľ povinný umožniť (bez rozdielu či ide o matku, alebo otca dieťaťa), ak o to riadne požiadate,
  až do dňa, kedy dieťa dosiahne 3 roky.

- V prípade dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi,
  ktorý o to riadne požiada, rodičovskú dovolenku až do dňa, kedy dieťa dosiahne 6 rokov.

Rodičovskú dovolenku môžete aj prerušiť, prípadne opätovne požiadať o ďalšie čerpanie. Všetko však riadne konzultujte so zamestnávateľom a riadne ho o tom písomne informujte/zažiadajte.

Rodičovský príspevok

Sociálna dávka, ktorú štát prispieva oprávnenej osobe (rodič; fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu/ÚPSVAR; manžel rodiča dieťaťa, ak žije v spoločnej domácnosti s rodičom dieťaťa) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do 3 rokov (v osobitných prípadoch aj dlhšie).

Výška rodičovského príspevku je 214,70 eur mesačne (ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok v sume 214,70 eura sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne).

O rodičovský príspevok si môžete zažiadať elektronicky alebo písomne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa miesta vášho trvalého pobytu. K žiadosti pripojte potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku a kópiu rodného listu dieťaťa.

Viac informácií o rodičovskom príspevku nájdete na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny...

Aké kroky musí oprávnená osoba vykonať

  • Najmenej 1 mesiac pred odchodom na materskú dovolenku (v prípade muža rodičovskú dovolenku) a rodičovskú dovolenku oznámi žena/muž zamestnávateľovi písomne predpokladaný deň nástupu aj predpokladaný deň prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

  • Podávať prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa osobne v pobočke Sociálnej poisťovne pred ukončením materskej dovolenky už nemusíte, Sociálna poisťovňa si to po novom odkomunikuje s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Informácia o tom, že vám vzniklo dôchodkové poistenie vám príde domov.

  • Zájdite na Sociálnu poisťovňu (po ukončení materskej dovolenky) pre potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku.

  • Podajte elektronickú alebo písomnú (na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny) žiadosť o vyplácanie rodičovského príspevku. K žiadosti pripojte:

           - potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku,
           - kópiu rodného listu dieťaťa.

  • Prechod oznámte aj na zdravotnej poisťovni – pripravte si potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku (ÚPSVAR) a rozhodnutie o ukončení poberania materského (Sociálna poisťovňa), ktoré si preskenujte a zaneste na pobočku osobne, pošlite poštou alebo elektronicky.

Najčastejšie otázky a odpovede:

1. V prípade, že moje dieťa si vyžaduje dlhšiu starostlivosť, ako sú vymerané 3 roky, ale lekár vraví, že stačí len 1 rok, musím byť s dieťaťom doma aj zvyšné dva?

Dlhšia rodičovská dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.

2. Nastupujem na materskú dovolenku s novonarodeným dieťaťom, ale zároveň stále čerpám rodičovskú dovolenku so starším dieťaťom. Je možné poberať naraz rodičovský príspevok aj materské?

Počas čerpania rodičovskej dovolenky je vaše povinné nemocenské poistenie ako zamestnankyne prerušené. Ak však zamestnávateľovi dostatočne dopredu a riadne oznámite, že nastupujete na ďalšiu materskú dovolenku prerušenie nemocenského poistenia sa skončí a poistenie sa obnoví. Vzniká vám tak nárok na ďalšie materské, a zároveň aj pôvodný rodičovský príspevok.

Súvisiace služby:

Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre vlastné dieťa

Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre zverené dieťa

 

Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Dátum zverejnenia: 14. 8. 2018

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS (hb)