Ústredný portál verejnej správy

Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku

Zamestnanie

Rodičovská dovolenka je obdobie predlžujúce lehotu materskej dovolenky súvisiacej s pôrodom a so starostlivosťou o novonarodené dieťa.


Zodpovedný úrad: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa

Doba vybavenia služby: niekoľko minút na vyplnenie formuláru v elektronickej podobe

Otázky a odpovede

1. Rodičovská dovolenka
2. Kedy vzniká nárok na čerpanie rodičovskej dovolenky
3. Rodičovský príspevok
4. Aké kroky musí oprávnená osoba vykonať

Rodičovská dovolenka

Rodičovská dovolenka môže byť chápaná dvomi spôsobmi:

  • obdobie nasledujúce po uplynutí materskej dovolenky (bez rozdielu na ňu môže nastúpiť matka/otec),
  • obdobie považované za materskú dovolenku, ale v zastúpení otcom, po tomto období môže otec nastúpiť
    aj na riadnu rodičovskú dovolenku.

Rodičovská dovolenka, v chápaní ako obdobie nasledujúce po uplynutí materskej dovolenky, slúži na prehĺbenie starostlivosti o dieťa.

Rozdiely v chápaní rodičovskej dovolenky:

Matka: po materskej dovolenke nasleduje rodičovská dovolenka
Otec:   po rodičovskej dovolenke (nie je možné ju nazvať materská) nasleduje rodičovská dovolenka

Kedy vzniká nárok na čerpanie rodičovskej dovolenky

Nakoľko zamestnanec nemusí na rodičovskú dovolenku nastúpiť bezprostredne po uplynutí materskej dovolenky, začína rodičovská dovolenka vtedy, keď o ňu zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa, je potrebné však myslieť na to, že nárok na rodičovskú dovolenku platí len do dňa dosiahnutia 3 rokov života dieťaťa.

- Využiť toto obdobie je vám zamestnávateľ povinný umožniť (bez rozdielu či ide o matku, alebo otca dieťaťa), ak o to riadne požiadate,
  až do dňa, kedy dieťa dosiahne 3 roky.

- V prípade dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi,
  ktorý o to riadne požiada, rodičovskú dovolenku až do dňa, kedy dieťa dosiahne 6 rokov.

Rodičovskú dovolenku môžete aj prerušiť, prípadne opätovne požiadať o ďalšie čerpanie. Všetko však riadne konzultujte so zamestnávateľom a riadne ho o tom písomne informujte/zažiadajte.

Rodičovský príspevok

Sociálna dávka, ktorú štát prispieva oprávnenej osobe (rodič; fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu/ÚPSVAR; manžel rodiča dieťaťa, ak žije v spoločnej domácnosti s rodičom dieťaťa) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do 3 rokov (v osobitných prípadoch aj dlhšie).

Výška rodičovského príspevku je 275,90 eur alebo 378,10 eur (ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte) mesačne.

O rodičovský príspevok si môžete zažiadať elektronicky alebo písomne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa miesta vášho trvalého pobytu. K žiadosti pripojte potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku a kópiu rodného listu dieťaťa.

Viac informácií o rodičovskom príspevku nájdete na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny...

Aké kroky musí oprávnená osoba vykonať

  • Najmenej 1 mesiac pred odchodom na materskú dovolenku (v prípade muža rodičovskú dovolenku) a rodičovskú dovolenku oznámi žena/muž zamestnávateľovi písomne predpokladaný deň nástupu aj predpokladaný deň prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

  • Podávať prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa osobne v pobočke Sociálnej poisťovne pred ukončením materskej dovolenky už nemusíte, Sociálna poisťovňa si to po novom odkomunikuje s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Informácia o tom, že vám vzniklo dôchodkové poistenie vám príde domov.

  • Po ukončení materskej dovolenky potrebujete potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku, ktoré získate na pobočke Sociálnej poisťovne. O potvrdenie môžete žiadať prostredníctvom elektornickej schránky, ale aj telefonicky, e-mailom, prípadne vypnením tlačiva „Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach". Viac informácií nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Poznámka:
V zmysle oznámenia ÚPSVaR s účinnosťou od 1.7.2021 žiadateľ o rodičovský príspevok, nie je povinný predložiť potvrdenie o poberaní materského, nakoľko zamestnanec úradu (oddelenia pomoci hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok) si môže informáciu o materskom bezodkladne vyžiadať elektronicky z ústredia Sociálnej poisťovne, ktoré potvrdenie o materskom zašle úradu obratom, najneskôr však do 5 dní od obdržania žiadosti o vystavenie potvrdenia z úradu.

  • Podajte elektronickú alebo písomnú (na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny) žiadosť o vyplácanie rodičovského príspevku. K žiadosti pripojte:

           - potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku (nie je povinné),
           - kópiu rodného listu dieťaťa.

  • Prechod zdravotnej poisťovni oznamovať nemusíte, informuje ju o tom príslušná inštitúcia.

Najčastejšie otázky a odpovede:

1. V prípade, že moje dieťa si vyžaduje dlhšiu starostlivosť, ako sú vymerané 3 roky, ale lekár vraví, že stačí len 1 rok, musím byť s dieťaťom doma aj zvyšné dva?
Dlhšia rodičovská dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.

2. Bude mať manželka nárok na vyplácanie rodičovského príspevku, ak nastúpi do práce?
Áno, pokiaľ druhý rodič dieťaťa nemá nárok na materské.

Rozširujúce otázky a odpovede nájdete na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny...

Súvisiace služby:

Dátum poslednej zmeny: 15. 7. 2021
Dátum zverejnenia: 14. 8. 2018

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS (hb)