Ústredný portál verejnej správy

Opatera člena rodiny

Rodina a vzťahy

Opatera príbuzného, ktorý je v dôsledku ťažkej choroby odkázaný na pomoc druhých, prináša so sebou množstvo obetí a často aj nedostatok finančných prostriedkov. Občania poskytujúci takýto druh pomoci však majú nárok na pomoc a kompenzáciu od štátu.

1. Peňažný príspevok
2. Oprávnená osoba
3. Podmienky nároku
4. Ako žiadať o príspevok
5. Vyplácanie príspevku

Peňažný príspevok

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri:

 • úkonoch sebaobsluhy,
 • starostlivosti o domácnosť,
 • realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Oprávnená osoba 

Oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a:

 • je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra) , zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra)., svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo
 • býva s fyzickou osobou s ŤZP.
 

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

 • opatrovanie vykonáva oprávnená osoba,
 • sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie,
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne,
 • týždenná pobytová sociálna služba alebo
 • celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste alebo v zariadení núdzového bývania).

Ako žiadať o príspevok

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

Viac informácií o postupe podávania žiadosti nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR... 

Vyplácanie príspevku

Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Peňažný príspevok je možné priznať a vyplatiť aj vtedy, ak opatrovaná osoba zomrela pred vypracovaním komplexného posudku, ktorý mal byť podkladom rozhodnutia o peňažnom príspevku na opatrovanie, ak sa preukáže, že boli splnené podmienky na jeho poskytovanie.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca v eurách

 • v hotovosti alebo
 • bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal
          - na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
          - na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby,
            ktorú si fyzická osoba, ktorej sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal, určí.
VÝŠKA PRÍSPEVKU:

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku:

Základná výška peňažného príspevku je mesačne:

 • 525,65 €  pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 699,15 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP. 

--------------------------------------------------------------------

Ak opatrovanie vykonáva dôchodca:

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá:

 • starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. „plný“ invalidný dôchodok),
 • výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok,

tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a  suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:

 • 262,85 €  pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 349,60 €  pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP, 

Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:

 • 231,30 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, 
 • 325,10 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 339,10.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

 • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. 

Ak je osoba s ŤZP hospitalizovaná:

Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa znižuje pomernou časťou, ak je osoba s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní. Výška príspevku sa nezníži v prípade, ak osoba vykonávajúca opatrovanie bola sprievodcom osoby s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Ak osoba s ŤZP zomrie:

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela a za nasledujúci kalendárny mesiac.

 

Dátum poslednej zmeny: 30. 1. 2023
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, hb
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace dokumenty:

 • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý poberá dávky dôchodkového poistenia
  [.pdf, 541 kB]
 • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý nepoberá dávky dôchodkového poistenia
  [.pdf, 673 kB]

Lokalita

 • Slovensko