Ústredný portál verejnej správy

Opatera člena rodiny

Rodina a vzťahy

Opatera príbuzného, ktorý je v dôsledku ťažkej choroby odkázaný na pomoc druhých, prináša so sebou množstvo obetí a často aj nedostatok finančných prostriedkov. Občania poskytujúci takýto druh pomoci však majú nárok na pomoc a kompenzáciu od štátu.

1. Peňažný príspevok
2. Oprávnená osoba na opatrovanie a osoba s ŤZP
3. Podmienky nároku
4. Ako žiadať o príspevok
5. Vyplácanie príspevku

Peňažný príspevok

Finančný príspevok poskytovaný osobám, ktoré opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.
Slúži na zabezpečenie pomoci pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a pri realizácii sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.
Je poskytovaný osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Oprávnená osoba a osoba s ŤZP

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na peňažný príspevok je osoba opatrujúca osobu s ŤZP a je to:

- manžel/manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk/vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor/svokra, švagor/švagriná, neter/synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo
- býva s fyzickou osobou s ŤZP.

Vykonávať opatrovanie môže ďalej len osoba, ktorá dosiahla plnoletosť, je spôsobilá na právne úkony (v plnom rozsahu), je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a má písomné udelenie súhlasu s opaterou od osoby s ŤZP.

Pričom peňažný príspevok je poskytovaný vždy:

- len 1 oprávnenej osobe,
- len osobe, ktorej mesačný príjem nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima (a výkon zamestnania nie je v rozpore s účelmi vykonávania opatrovania),
- len osobe, ktorá si zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou v čase, keď si zvyšuje kvalifikáciou (štúdium popri zamestnaní, kombinované štúdium, štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov, externé štúdium).

Poznámka:
Od 1. januára 2018 Sociálna poisťovňa automaticky evidujefyzickú osobu starajúcu sa o osobu s ŤZP ako jednu z kategórií osôb na dôchodkové poistenie ako poistencov štátu, na základe podkladov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Sociálna poisťovňa týmto kategóriám poistencov štátu sama oznamuje vznik a zánik ich dôchodkového poistenia.

Osoba s ŤZP je odkázaná na opatrovanie ak:

- je odkázaná na pomoc inej osoby pri každodenných činnostiach (stravovanie, pitný režim, vyprázdňovanie, osobná hygiena a pod.), ktorých kompletný rozsah nájdete na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
- rozsah pomoci je aspoň 8 hodín denne.

Osoba s ŤZP

Osoba s ŤZP (osoba s ťažkým zdravotným postihnutím) je osoba, ktorej zdravotné postihnutie dosahuje mieru funkčnej poruchy (nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností pacienta, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov) najmenej 50 %.

Lekársky posudok

Mieru funkčnej poruchy určuje lekár v lekárskom posudku. Obsahuje vyjadrenie, či ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, závery k jednotlivým druhom odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu. 

Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je tiež potvrdenie obsahujúce vyjadrenie, či osoba, ktorá žiada o príspevok na opatrovanie, je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie, alebo či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je schopná udeliť písomný súhlas na opatrovanie a odôvodnenie.

Povinnosti oprávnenej osoby

Podrobné povinnosti oprávnenej osoby nájdete na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v časti Povinnosti oprávnenej osoby.

Podmienky nároku

Nárok na poskytovanie peňažného príspevku vzniká, keď:
- opatruje oprávnená osoba,
- opatrovaná je osoba s ŤZP vo veku minimálne 6 rokov odkázaná na opatrovanie,
- úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní príspevku a rozhodnutie nadobudne  
  právoplatnosť.

Nárok na poskytovanie peňažného príspevku nevzniká, keď:
- sa osobe s ŤZP poskytuje zároveň aj príspevok na osobnú asistenciu,
- je opatrovateľská služba poskytovaná osobe s ŤZP viac ako 8 hodín mesačne,
- je osobe s ŤZP poskytovaná týždenná pobytová sociálna služba alebo celoročná (výnimkou je služba v útulku, domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania).

Poznámka:
Opatrovateľská služba nie je to isté čo opatrovanie. Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná osobám odkázaným na pomoc inej osoby.

Ako žiadať o príspevok

Žiadosť sa podáva písomne priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa trvalého bydliska) alebo elektronicky.
Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

 • Formuláre žiadostí nájdete pod článkom v súvisiacich dokumentoch.
 • Viac informácií o podávaní žiadosti o peňažný príspevok elektronicky nájdete v konkrétnej životnej situácii.

Vyplácanie príspevku

Nárok na vyplácanie príspevku vzniká na základe rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok je vyplácaný v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom.

Výška príspevku

1. Základná výška peňažného príspevku:

 • 125,0 % sumy životného minima pre 1 plnoletú osobu pri opatrovaní 1 osoby s ŤZP = 249,35 eura,
 • 162,1 % sumy životného minima pre 1 plnoletú osobu pri opatrovaní 2 alebo viacerých osôb s ŤZP = 323,36 eura.

2. Ak osoba s ŤZP alebo viac osôb s ŤZP odkázaných na opatrovanie navštevujú školské zariadenie alebo je im poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku mesačne je:

 • 112,01% sumy životného minima pre 1 plnoletú osobu pri opatrovaní 1 osoby s ŤZP = 223,44 eura,
 • 152,83% sumy životného minima pre 1 plnoletú osobu pri opatrovaní 2 alebo viacerých osôb s ŤZP = 304,87 eura.

3. Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom 1 z nich navštevuje školské zariadenie alebo je jej poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku je 158,39% sumy životného minima pre plnoletú osobu = 315,96 eura.

Zvyšovanie a znižovanie peňažného príspevku

Podmienky zvyšovania a znižovania peňažného príspevku nájdete na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v časti Výška príspevku.

Zánik nároku na príspevok

Nárok na peňažný príspevok zaniká v prípade, že:

 • bol poskytnutý neprávom alebo jeho poskytovanie už neplní účel,
 • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil závažné kvalitatívne a rozsahové nedostatky súvisiace s pomocou osobe s ŤZP,
 • sa zmenili skutočnosti rozhodujúce o trvaní nároku na príspevok,
 • fyzická osoba, ktorej bol poskytovaný príspevok na opatrovanie zomrela.

Doplňujúce informácie nájdete priamo na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v časti Peňažný príspevok na opatrovanie.

Dátum poslednej zmeny: 26. 3. 2019
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, hb
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace dokumenty:

 • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý poberá dávky dôchodkového poistenia
  [.pdf, 541 kB]
 • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý nepoberá dávky dôchodkového poistenia
  [.pdf, 673 kB]

Lokalita

 • Slovensko