Ústredný portál verejnej správy

= informačný článok = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 34
Výpis a odpis z registra trestov

...

22. 3. 2016
Výpis z registra trestov pre právnickú osobu

Podanie žiadosti Žiadosť o výpis z registra trestov pre právnickú osobu je možné podať na ... Žiadosť o výpis z registra trestov právnickej osoby môže podať ...

7. 9. 2016
Register trestov

Praktická rada: Žiadosť o výpis z registra trestov odporúčame podať na IOMO Slovenskej pošty alebo v podateľni registra trestov GP SR, Kvetná 13, Bratislava, prípadne ...

14. 7. 2016
Potrebujem výpis z registra trestov

Kde si vybavím výpis z registra trestov? Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva písomne a je možné ju podať ... Za žiadosť o výpis z registra trestov podanú ...

10. 11. 2016
Zmena - výpis/odpis z registra trestov

si výpis/odpis z registra trestov vybavíte iba na IOMO za 3,90 eur ... Na prokuratúre si výpis/odpis vybavíte iba na pracovisku na Kvetnej 13 v Bratislave, a to ...

2. 11. 2015
Výpis z registra trestov v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky a cudzincov v zahraničí ... je možné odoslať žiadosť o výpis z registra trestov príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky ...

27. 2. 2016
Výpis z registra trestov pre právnickú osobu

2016 je možné podať žiadosť o výpis z registra trestov pre právnickú osobu ...

6. 7. 2016
Potrebujem odpis z registra trestov

alebo doplňujúcich otázok k podaniu žiadosti o výpis a odpis z registra trestov sa môžete obrátiť na helpdesk.rt@genpro.gov.sk ...

1. 2. 2017
Registrácia živnosti

vlastníctva), údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (živnostenský úrad si vyžiada výpis z registra trestov za vás), údaje potrebné na prihlásenie sa na ...

6. 3. 2017
Ohlásenie živnosti

pre slovenskú fyzickú osobu zaobstará bezplatne výpis z registra trestov JKM, doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť ...

16. 2. 2017
Elektronické ohlásenie živnosti

pre slovenskú fyzickú osobu zabezpečí výpis z registra trestov bezplatne JKM, doklad preukazujúci odbornú ...

24. 2. 2017
Povolenie na využívanie prírodných liečivých a minerálnych zdrojov

ku dňu podania žiadosti starší ako tri mesiace,2. právnická osoba výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,3. zahraničná osoba výpis z obchodného registra ...

3. 2. 2017
Oprávnenie na podnikanie na základe osobitných predpisov získané prostredníctvom JKM

požadovanými prílohami, k žiadosti pripojí IČO a výpis z registra trestov, ak sa vyžaduje ... dane, v zdravotnej poisťovni, prípadne odošle návrh na zápis do obchodného registra ...

24. 2. 2017
Živnostenské podnikanie

Živnostenské podnikanie je jedným zo štyroch spôsobov, ako možno podnikať na Slovensku ... Konkrétne podmienky a výkon živnostenského podnikania upravuje zákon č. 455/1991 Zb ...

16. 2. 2017
Zamestnanie

Strata a hľadanie zamestnania Nástup do zamestnania Nástup na materskú ... preukaz, preukaz poistenca, doklad o vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), prípadne ...

2. 3. 2017
Strata štátneho občianstva Slovenskej republiky

vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený, výpis z registra trestov Slovenskej republiky nie starší ako šesť ...

15. 4. 2013
Štátna služba

V tejto agende nájdete niekoľko základných informácií o štátnej službe, o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest a o podmienkach prijatia do štátnej služby ...

13. 4. 2013
Pedagogickí a odborní zamestnanci

Pedagogický zamestnanec je zamestnanec, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť (t. j ... sa preukazuje pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ...

20. 2. 2017
Stimuly pre výskum a vývoj

Stimuly pre výskum a vývoj sú poskytované právnickým osobám – podnikateľom s cieľom zvýšiť úroveň výskumu a vývoja ... Patrí medzi ne: dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu na ...

17. 4. 2013
Zahraniční Slováci, zahraničné vzťahy a EÚ

Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporuje ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu ...

12. 4. 2013

1   2    Ďalšia