Ústredný portál verejnej správy

= informačný článok = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 41
Výpis a odpis z registra trestov

...

22. 3. 2016
Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov

elektronického formulára podať žiadosť o výpis/odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry SR. Pre prístup k službe ... Do príslušného formulára sa automaticky stiahnu údaje z RFO ...

12. 7. 2018
Výpis z registra trestov pre právnickú osobu

Podanie žiadosti Žiadosť o výpis z registra trestov pre právnickú osobu je možné podať na ... POZOR ZMENA !Žiadateľ už od 1. 1. 2019 nemá povinnosť predkladať výpis z registra trestov ...

12. 1. 2021
Potrebujem výpis z registra trestov

Spôsob žiadania o výpis z registra trestov 1.OsobneMiesta, na ktorých je možné požiadať o výpis z registra trestov ...

24. 6. 2021
Výpis z registra trestov v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky a cudzincov v zahraničí ... je možné odoslať žiadosť o výpis z registra trestov príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky ...

18. 12. 2018
Potrebujem odpis z registra trestov

alebo doplňujúcich otázok k podaniu žiadosti o výpis a odpis z registra trestov sa môžete obrátiť na helpdesk.rt@genpro.gov.sk ...

12. 1. 2021
Ohlásenie živnosti

pre slovenskú fyzickú osobu zaobstará bezplatne výpis z registra trestov JKM, doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť ...

30. 11. 2020
Druhy štátnej služby a podmienky prijatia do štátnej služby

Druhy štátnej služby Kto sa môže ... výpisom z registra trestov listinou rovnocennou s výpisom z registra trestov alebo čestným vyhlásením (to platí, ak sa výpis z registra trestov v ...

8. 3. 2021
Podnikateľské registre

Registrový súd vyberá za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra poplatok ... o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov ...

30. 8. 2017
Obchodný register

Registrový súd vyberá za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra poplatok ... o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov ...

28. 8. 2017
Povolenie na využívanie prírodných liečivých a minerálnych zdrojov

ku dňu podania žiadosti starší ako tri mesiace,2. právnická osoba výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,3. zahraničná ...

3. 2. 2017
Vybrané e-služby

registra Výpis alebo odpis z registra trestov Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu ... Výpis alebo odpis z registra trestov V prípade, že potrebujete doklad na preukázanie ...

18. 10. 2021
Cestovanie a elektronické služby

Výpis z registra trestov zahraničí Služba je určená: občanov SR v zahraničí a cudzincov v zahraničí Cieľ služby: odoslanie žiadosti o výpis z registra trestov príslušnému úradu ...

29. 3. 2019
Videonávody

Orgány verejnej moci Videonávody pre orgány verejnej moci nájdete v samostatnej sekcii ... Výpis z registra trestov Dátum zverejnenia: 26.09.2017 ...

18. 6. 2021
Informácie o právach a povinnostiach po presťahovaní do zahraničia

Zodpovedný úrad: zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, zmluvní ... vnútra SR. Zíde sa vám určite aj výpis z registra trestov alebo certifikáty a písomnosti dokladujúce vzdelanie ...

8. 4. 2021
Živnostenské podnikanie

Živnostenské podnikanie je jedným zo štyroch spôsobov, ako možno podnikať na Slovensku ... Konkrétne podmienky a výkon živnostenského podnikania upravuje zákon č. 455/1991 Zb ...

30. 7. 2021
E-kolky

Elektronický kolok (eKolok) - moderný spôsob úhrady správnych a súdnych ... o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov bol upravený spôsob úhrady správnych a súdnych ...

27. 4. 2020
Štátna služba

V tejto agende nájdete niekoľko základných informácií o štátnej službe, o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest a o podmienkach prijatia do štátnej služby ...

4. 7. 2017
Pedagogickí a odborní zamestnanci

Pedagogický zamestnanec je zamestnanec, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť (t. j ... sa preukazuje pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ...

20. 2. 2017
Správcovia

potrebných na vyžiadanie si odpisu z registra trestov, tieto možno predložiť vo forme prílohy alebo ...

19. 1. 2018

1   2   3    Ďalšia