Ústredný portál verejnej správy

= informačný článok = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 34
Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov

elektronického formulára podať žiadosť o výpis/odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry ...

6. 11. 2015
Výpis a odpis z registra trestov

...

22. 3. 2016
Register trestov

Praktická rada: Žiadosť o výpis z registra trestov odporúčame podať na IOMO Slovenskej pošty alebo v podateľni registra trestov GP SR, Kvetná 13, Bratislava, prípadne ...

14. 7. 2016
Výpis z registra trestov pre právnickú osobu

Podanie žiadosti Žiadosť o výpis z registra trestov pre právnickú osobu je možné podať na ... Žiadosť o výpis z registra trestov právnickej osoby môže podať ...

25. 5. 2017
Potrebujem výpis z registra trestov

O výpis z registra trestov môže požiadať ... Kde si vybavím výpis z registra trestov? Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva písomne a je možné ju podať ...

5. 5. 2017
Výpis z registra trestov v zahraničí

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky a cudzincov v zahraničí ... je možné odoslať žiadosť o výpis z registra trestov príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky ...

27. 2. 2016
Potrebujem odpis z registra trestov

alebo doplňujúcich otázok k podaniu žiadosti o výpis a odpis z registra trestov sa môžete obrátiť na helpdesk.rt@genpro.gov.sk ...

5. 5. 2017
Registrácia živnosti

vlastníctva), údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (živnostenský úrad si vyžiada výpis z registra trestov za vás), údaje potrebné na prihlásenie sa na ...

20. 11. 2017
Ohlásenie živnosti

pre slovenskú fyzickú osobu zaobstará bezplatne výpis z registra trestov JKM, doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť ...

16. 2. 2017
Elektronické ohlásenie živnosti

pre slovenskú fyzickú osobu zabezpečí výpis z registra trestov bezplatne JKM, doklad preukazujúci odbornú ...

24. 2. 2017
Podnikateľské registre

Registrový súd vyberá za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra poplatok ... o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov ...

30. 8. 2017
Obchodný register

Registrový súd vyberá za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra poplatok ... o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov ...

28. 8. 2017
Povolenie na využívanie prírodných liečivých a minerálnych zdrojov

ku dňu podania žiadosti starší ako tri mesiace,2. právnická osoba výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,3. zahraničná ...

3. 2. 2017
Oprávnenie na podnikanie na základe osobitných predpisov získané prostredníctvom JKM

požadovanými prílohami, k žiadosti pripojí IČO a výpis z registra trestov, ak sa vyžaduje ... dane, v zdravotnej poisťovni, prípadne odošle návrh na zápis do obchodného registra ...

24. 2. 2017
Videonávody

Legenda:Pôvodný vizuál elektronickej schránky: červená farba Nový vizuál elektronickej schránky (dostupný od 1.7.2017): zelená farba Fyzické osoby, fyzické ... Výpis z registra trestov ...

30. 11. 2017
Živnostenské podnikanie

Živnostenské podnikanie je jedným zo štyroch spôsobov, ako možno podnikať na Slovensku ... Konkrétne podmienky a výkon živnostenského podnikania upravuje zákon č. 455/1991 Zb ...

16. 2. 2017
Prehľad všetkých článkov v sekcii Občan a štát

preukazuVýpis a odpis z registra trestovPotrebujem výpis z registra trestovPotrebujem odpis z registra trestovVýpis z registra trestov pre ...

6. 11. 2017
Strata štátneho občianstva Slovenskej republiky

vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený, výpis z registra trestov Slovenskej republiky nie starší ako šesť ...

15. 4. 2013
Štátna služba

V tejto agende nájdete niekoľko základných informácií o štátnej službe, o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest a o podmienkach prijatia do štátnej služby ...

4. 7. 2017
Pedagogickí a odborní zamestnanci

Pedagogický zamestnanec je zamestnanec, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť (t. j ... sa preukazuje pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ...

20. 2. 2017

1   2    Ďalšia