Ústredný portál verejnej správy

Registrácia právnickej osoby

Podnikanie

Ak si chcete založiť obchodnú spoločnosť na Slovensku je potrebné ju registrovať v obchodnom registri.

V obchodnom registri sa evidujú tieto formy obchodných spoločností: komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie. 

Ďalšie zverejnené informácie sa týkajú založenia spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), ktorá je jednou z najčastejších právnych foriem podnikania na Slovensku.

Po zápise do registra je spoločnosti automaticky vytvorená elektronická schránka na portáli slovensko.sk. Zákonní zástupcovia spoločnosti (konatelia) majú povinnosť so štátom komunikovať elektronicky a úrady majú povinnosť im do schránky elektronicky doručovať rozhodnutia. Do elektronickej schránky sa môžete prihlásiť prostredníctvom eID, dokladom o pobyte alebo alternatívnym autentifikátorom. Ak ste cudzinec bez pobytu na Slovensku a zároveň konateľom spoločnosti a nedisponujete dokladom o pobyte alebo alternatívnym autentifikátorom, splnomocnite na vstup do schránky spoločnosti inú osobu (ktorá má eID alebo doklad o pobyte). Viac informácií...

 1. Výber obchodného mena
 2. Výber sídla
 3. Výber predmetu podnikania (ohlásenie živnosti), určenie konateľov a správcu vkladu
 4. Príprava zakladateľských dokumentov
 5. Registrácia spoločnosti
 6. Povinnosti po registrácii spoločnosti

1. Výber obchodného mena

Vyberte si obchodné meno pre vašu spoločnosť. databáze obchodného registra si overte, či obchodné meno spoločnosti, ktoré ste si vybrali už nepoužíva niekto iný. Totožnosť obchodného mena s obchodným menom inej zapísanej právnickej osoby je dôvodom pre odmietnutie registrácie.

2. Výber sídla 

Na zápis je potrebné uviesť sídlo spoločnosti (t.j. adresu nehnuteľnosti alebo jej časti, ku ktorej má spoločnosť vlastnícke právo alebo iné užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla nevylučuje). Sídlom môže byť nebytový priestor, byt alebo dom. K zriadeniu sídla spoločnosti, potrebujete list vlastníctva a v prípade, že si priestory prenajímate, aj súhlas vlastníkov nehnuteľnosti (s úradne osvedčeným podpisom) alebo nájomnú zmluvu.

3. Výber predmetu podnikania (ohlasovanie živnosti), určenie konateľov a správcu vkladu

Dôležitým krokom je určenie predmetu podnikania (a s tým súvisiace získanie príslušného podnikateľského oprávnenia) a konateľov spoločnosti (štatutárov), ktorí spoločnosť riadia. Ďalej si určite správcu vkladu, ktorým je spravidla jeden zo spoločníkov spoločnosti a výšku vkladu jednotlivých spoločníkov. Ak má spoločnosť viacero spoločníkov, tak výška vkladu jedného spoločníka musí byť minimálne 750 eur a základné imanie spoločnosti (vklady všetkých spoločníkov spolu) musí byť minimálne 5 000 eur. Vkladom môže byť aj nepeňažný vklad, v tomto prípade je potrebné priložiť aj znalecký posudok, ktorý preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku spoločnosti. Nepeňažný vklad môže byť, napr. nehnuteľnosť alebo pohľadávka, know-how, patent.

Ohlásenie živnosti

Na predmet podnikania spoločnosti si musíte zabezpečiť živnostenské oprávnenie, ktoré vám vystaví okresný úrad, odbor živnostenského podnikania (živnostenský úrad). Obráťte sa miestne príslušný úrad podľa sídla vašej spoločnosti. Živnostenské úrady vykonávajú aj úlohy jednotných kontaktných miest (JKM). Na JKM vybavíte viacero administratívnych úkonov súvisiacich so začiatkom podnikania.

Vyberte si typ živnosti:

 • Voľná živnosť
 • Viazaná živnosť – vyžaduje sa odborná spôsobilosť
 • Remeselná živnosť – vyžaduje sa odborná spôsobilosť

Ohlásiť živnosť môžete:

Elektronicky cez Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – právnická osoba

Poplatok za voľnú živnosť neplatíte, za každú remeselnú alebo viazanú činnosť zaplatíte 7,50 eur.

Osobne na živnostenskom úrade alebo JKM prostredníctvom žiadosti 

Za každú voľnú živnosť zaplatíte 5 eur a za každú remeselnú alebo viazanú činnosť je stanovený poplatok vo výške 15 eur.

Lehoty

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vám vydajú do 3 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých potrebných dokumentov vyžadovaných na registráciu živnostenského podnikania.

4. Príprava zakladateľských dokumentov

K podaniu návrhu na zápis budete potrebovať priložiť zakladateľské dokumenty. Ak má spoločnosť iba jedného zakladateľa, pripravte zakladateľskú listinu, v prípade viacerých spoločníkov vypracujte spoločenskú zmluvu.

Pripravte si tieto dokumenty:

 • Overená kópia živnostenského oprávnenia – viac informácií v časti Ohlásenie živnosti.
 • Zakladateľská listina – v prípade jediného zakladateľa s úradne osvedčeným podpisom.
 • Vyhlásenie jediného spoločníka – jediný zakladateľ ním potvrdzuje, že nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach.
 • Spoločenská zmluva – v prípade viacerých zakladateľov s ich úradne osvedčenými podpismi.
 • Vyhlásenie zakladateľa – v prípade, že zakladateľom je iná spoločnosť tak, vyhlásením potvrdzuje, že má viac spoločníkov.
 • Stanovy – ak boli prijaté.
 • Vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov – správcom vkladu môže byť ktorýkoľvek zakladateľ, nie však konateľ, ktorý nie je zakladateľom.
 • Znalecký posudok - preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku spoločnosti, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad.
 • Podpisový vzor konateľa alebo konateľov – musí byť úradne osvedčený.
 • List vlastníctva – k nehnuteľnosti, v ktorej bude mať spoločnosť sídlo.  
 • Nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti – v prípade prenájmu priestorov sídla spoločnosti. Súhlas vlastníka musí byť úradne osvedčený.
 • Vyhlásenie zakladateľa s úradne osvedčeným podpisom, ktorý je zahraničnou fyzickou osobou o tom, že je zahraničnou fyzickou osobou, s výnimkou prípadu ak je takého vyhlásenie obsiahnuté priamo v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine – uvedené vyhlásenie sa vyžaduje z dôvodu lustrácie v evidencii nedoplatkov na sociálne poistenie Sociálnej poisťovne od 1.10.2020 Vyhlásenie zakladateľa s úradne osvedčeným podpisom, ktorý je zahraničnou právnickou osobou s výnimkou prípadu, ak je k návrhu na zápis priložené osvedčenie o zápise zakladateľa v obchodnom registri alebo inej evidencii, ktoré obsahuje číslo zápisu v prípade, keď právo štátu, ktorým sa tento zakladateľ spravuje, ustanovuje  povinnosť jeho zápisu v obchodnom registri alebo inej evidencii, od 1.10.2020.
 • Súhlas správcu dane, ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov.

5. Registrácia spoločnosti

V súčasnosti sú tri spôsoby ako podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra:

 • Elektronicky prostredníctvom služby Návrh na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri, ktorá predpokladá stiahnutie príslušného formulára (formulár č. 7 – formulár je dostupný iba v slovenskom jazyku) zo stránky Ministerstva spravodlivosti SR a jeho podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom. Rovnako je potrebné mať všetky prílohy k podaniu podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.
  Poplatok je v tomto prípade znížený o polovicu na 150 eur.
 • Prostredníctvom jednotného kontaktného miesta – JKM
  V prípade, že o zápis do obchodného registra žiadate na JKM viete požiadať aj o službu registrácie spoločnosti na daňovom úrade.  

Podmienky na zápis

Zakladatelia spoločnosti (spoločníci) nesmú mať daňové nedoplatky a nedoplatky voči Sociálnej poisťovni. Ak by bol zakladateľ spoločnosti evidovaný v zozname dlžníkov, registrový súd registráciu spoločnosti odmietne.

Lehoty

Lehota na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra je 2 pracovné dni. Začať podnikať môže spoločnosť dňom zápisu do obchodného registra.

6. Oznamovacie povinnosti po registrácii

Daňový úrad

Po zapísaní spoločnosti do obchodného registra je treba ju zaregistrovať u miestne príslušného správcu dane a to do 30 dní od začatia podnikania. Daňový úrad pridelí spoločnosti daňové identifikačné číslo (DIČ).

Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne

Ak má vaša spoločnosť aspoň jedného zamestnanca máte povinnosť ju registrovať do zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne v lehote 8 dní od začatia podnikania.  

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 30. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
+421 2 888 91111
podatelnamssr@justice.sk

Lokalita

 • Slovensko