Ústredný portál verejnej správy

Registrácia právnickej osoby

Podnikanie

Spoločnosť s ručením obmedzeným je jednou z najčastejších právnych foriem podnikania na Slovensku. Náš sprievodca vás prevedie procesom založenia a vzniku s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným je možné založiť aj zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy.

Sprievodca založením spoločnosti s ručením obmedzeným 

  1. Vyberte si obchodné meno
  2. Vyberte si sídlo
  3. Vyberte si predmet podnikania, konateľov a správcu vkladu
  4. Povolnie na vykonávanie činnosti
  5. Pripravte si zakladateľské dokumenty
  6. Podajte návrh na zápis obchodnej spoločnosti

1. Vyberte si obchodné meno

Obchodné meno je názov, pod ktorým bude vaša spoločnosť zapísaná v obchodnom registri. Súčasťou obchodného mena právnických osôb je aj dodatok označujúci ich právnu formu.

Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Totožnosť obchodného mena s obchodným menom inej zapísanej právnickej osoby je dôvodom pre odmietnutie zápisu (registrácie) obchodnej spoločnosti do obchodného registra.
Existujúce obchodné mená obchodných spoločností je možné informatívne overiť prostredníctvom www.orsr.sk

2. Vyberte si sídlo 

Pri zápise spoločnosti do obchodného registra uveďte sídlo spoločnosti, ku ktorému máte vlastnícke alebo užívacie právo. Ak nehnuteľnosť nevlastníte, budete potrebovať písomný súhlas vlastníka alebo väčšiny podielových spoluvlastníkov s úradne osvedčenými podpismi. Sídlom môže byť napríklad nebytový priestor, byt alebo dom.

3. Vyberte si predmet podnikania, konateľov a správcu vkladu

Dôležitým krokom je výber predmetu podnikania (činnosti) a určenie konateľov (štatutárov), ktorí konajú v mene obchodnej spoločnosti. Ďalej si určte správcu vkladu a výšku vkladu jednotlivých spoločníkov.

Ak má obchodná spoločnosť viacero spoločníkov, výška vkladu  každého spoločníka musí byť minimálne 750 eur. Základné imanie obchodnej spoločnosti (vklady všetkých spoločníkov spolu) však musí byť spolu minimálne 5000 eur. Vkladom môže byť aj nepeňažný vklad.

Ak spoločník vloží nepeňažný vklad, spoločenská zmluva musí obsahovať určenie predmetu nepeňažného vkladu a peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka. 

Pri nepeňažnom vklade musíte priložiť aj znalecký posudok, ktorý preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku spoločnosti.

4. Povolenie na vykonávanie činnosti

Povolenie na vykonávanie činnosti, ktorá tvorí predmet podnikania (činnosti) obchodnej spoločnosti,  sa pri zápise (registrácii) do obchodného registra preukazuje  živnostenským oprávnením alebo iným oprávnením na vykonávanie danej činnosti. Ak má byť predmetom podnikania niektorý druh živnosti, musíte si zabezpečiť živnostenské oprávnenie. 

Vystaví vám ho príslušný živnostenský úrad podľa sídla vašej spoločnosti. Živnostenské úrady vykonávajú aj úlohy jednotných kontaktných miest. 

Na týchto miestach vybavíte viacero administratívnych úkonov súvisiacich so začiatkom podnikania.

Viac informácii o živnosti nájdete v časti živnostenské podnikanie.

5. Pripravte si zakladateľské dokumenty

K podaniu návrhu na zápis (registráciu) do obchodného registra je potrebné budete potrebovať priložiť zakladateľský dokument. Ak má obchodná spoločnosť iba jedného zakladateľa, pripravte si zakladateľskú listinu, v prípade viacerých spoločníkov vypracujte spoločenskú zmluvu.

K návrhu na zápis (registráciu) do obchodného registra si pripravte dokumenty vyplývajúce z vyhlášky MSSR č. 25/2004 Z. z.

Prílohy k návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným.

6. Podajte návrh na zápis obchodnej spoločnosti

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra môžete podať:

  • elektronicky:

a)     registrovanému súdu prostredníctvom na to určenej služby, ktorá je dostupná na portáli Slovensko.sk. Formuláre na zápis si môžete stiahnuť na stránke MSSR

b)    prostredníctvom elektronických služieb Obchodného registra

- návrh na zápis musí autorizovať (podpísať) navrhovateľ a musíte ho podať spolu s listinami v elektronickej podobe. Súdny poplatok za prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným je 220 eur. Platobný predpis generuje  po overení platnosti elektronických podpisov Obchodný register a je posielaný do elektronickej schránky podávajúceho. Poplatok je možné uhradiť platobnou kartou priamo z elektronickej schránky.

  • prostredníctvom jednotného kontaktného miesta. Ak o zápis do obchodného registra žiadate cez kontaktné mieste, viete súčasne požiadať aj o službu registrácie spoločnosti na daňovom úrade

Lehota na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra sú dva pracovné dni od doručenia návrhu na súd. Účinky doručenia návrhu na zápis nastávajú v deň, keď registrovému súdu  prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku. Začať podnikať môžete dňom zápisu do obchodného registra.

V prípade zápisu registrový súd doručí  do elektronickej schránky navrhovateľa potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra. 

Ak dôjde k odmietnutia vykonania zápisu bude Oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu s dôvodom odmietnutia doručené z registrového súdu v elektronickej podobe do schránky navrhovateľa na www.slovensko.sk v samostatnej správe po prevzatí doručenky. Odo dňa doručenia oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu alebo vydania oznámenia plynie 15 dňová lehota na podanie námietky. Pre podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra, je potrebné využiť na to určenú elektronickú službu. Služba je bezplatná.

Po zápise do obchodného  registra je obchodnej spoločnosti automaticky vytvorená elektronická schránka na portáli slovensko.sk, s prístupom pre konateľov. Pre využívanie elektronickej schránky na elektronické doručovanie dokumentov od orgánov verejnej moci, je potrebná aktivácia elektronickej schránky právnickej osoby na doručovanie.  

Elektronická schránka právnickej osoby je automaticky aktivovaná pri prvom vstupe oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok.

Osoby oprávnené konať v mene obchodnej spoločnosti (konatelia) majú povinnosť so štátom komunikovať elektronicky a orgány verejnej moci majú povinnosť im do schránky elektronicky doručovať rozhodnutia a iné dokumenty.

Do elektronickej schránky sa môžete prihlásiť prostredníctvom eID, eIDAS, dokladom o pobyte alebo alternatívnym autentifikátorom. Možnosti prístupu zahraničných osôb nájdete v časti zahraničný štatutár.

Viac informácií o elektronickej schránke.

Dátum poslednej zmeny: 3. 4. 2024
Dátum zverejnenia: 30. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
+421 2 888 91111
podatelnamssr@justice.sk

Lokalita

  • Slovensko