Ústredný portál verejnej správy

Registrácia právnickej osoby

Podnikanie

Kto sa považuje za právnicku osobu?

Právnická osoba sa definuje v zmysle podnikania ako združenie fyzických alebo právnických osôb s vlastnou právnou subjektivitou.
Tieto osoby môžu podnikať formou obchodných spoločností, ako sú:

  • Komanditná spoločnosť
  • Verejná obchodná spoločnosť
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným
  • Akciová spoločnosť

Inou formou podnikania pre právnické osoby je družstvo.

 

Ako sa dá registrovať do obchodného registra?

Do obchodného registra sa povinne zapisujú obchodné spoločnosti (komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti), družstvá a iné právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. 

Poznámka:

Do obchodného registra sa zapisujú tiež fyzické osoby s bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu, sa zapisujú do obchodného registra na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Do obchodného registra sa zapisujú tiež zahraničné osoby. Ide o fyzické osoby s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, alebo právnické osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktoré majú podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky. 

Sú tri spôsoby podania návrhu na zápis do OR:

  1. V listinnej podobe prostredníctvom formulára dostupného na stránke ministerstva spravodlivosti,
  2. Elektronicky prostredníctvom služby Návrhy na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri, ktorá predpokladá stiahnutie príslušného formulára zo stránky ministerstva spravodlivosti a podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (dostupným vďaka certifikátu na USB kľúči alebo na eID karte),
  3. Prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (JKM), v prípade, že podnikateľ podniká podľa živnostenského zákona.

 

Aké sú poplatky za registráciu?

Poplatky za registráciu do OR sú závislé od toho, akú formu podnikania si právnická osoba vyberie.
Fyzická osoba - podnikateľ zaplatí za prvozápis 150 eur.
Za zápis akciovej spoločnosti do OR sa účtuje správny poplatok 750 eur.
Ostatné právnické osoby vrátane spoločnosti s ručením obmedzeným majú spoplatnený prvozápis vo výške 300 eur.
Je dôležité poznamenať, že v prípade elektronického podania návrhu na zápis do OR sa účtované správne poplatky znižujú na polovicu.

 

Aké dokumenty bude potrebné doložiť?

Na účely založenia spoločnosti s ručením obmedzeným sa dokladá:

Overená kópia živnostenského oprávnenia

Zakladateľská listina – v prípade jediného zakladateľa s úradne osvedčeným podpisom

Vyhlásenie jediného spoločníka – jediný zakladateľ ním potvrdzuje, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s. r. o.

Vyhlásenie zakladateľa – jediná zakladajúca s. r. o.  ním potvrdzuje, že má viac spoločníkov

Spoločenská zmluva – v prípade viacerých zakladateľov s ich úradne osvedčenými podpismi

Stanovy – ak boli prijaté

Súhlas správcu dane so zápisom s. r. o.  do OR - miestne príslušný správca dane súhlasom potvrdí, že voči žiadateľovi neeviduje pohľadávku, a že žiadateľ nemá daňové nedoplatky prevyšujúce 170 eur

Vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov – správcom vkladu môže byť ktorýkoľvek zakladateľ, nie však konateľ, ktorý nie je zakladateľom

Znalecký posudok - preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku spoločnosti, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad

Podpisový vzor konateľa alebo konateľov – musí byť úradne osvedčený

Nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti – potrebné na zápis nehnuteľnosti ako sídla s. r. o.  do OR

List vlastníctva – k nehnuteľnosti, v ktorej bude mať s. r. o.  sídlo  

Pre zápis akciovej spoločnosti do OR sa dokladá:

Zakladateľská listina  - formou notárskej zápisnice v prípade jediného zakladateľa (jediným zakladateľom môže byť iba osoba s právnou subjektivitou)

Zakladateľská zmluva - formou notárskej zápisnice v prípade viacerých zakladateľov

Stanovy

Rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva - pokiaľ je predstavenstvo na základe stanov volené dozornou radou

Písomné vyhlásenie správcu vkladu

Znalecký posudok - preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií splatených týmto vkladom, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad

Oprávnenie na podnikanie v predmete podnikania

Iné listiny - ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov  

Viac informácií o dokladoch potrebných na založenie rôznych foriem podnikania sa nachádza v životnej situácii s názvom Doklady potrebné na začatie podnikania.

 

Koľko to celé bude trvať?

Lehota na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení sú tri pracovné dni odo dňa doručenia všetkých potrebných dokumentov vyžadovaných na registráciu živnostenského podnikania.

Od začiatku roka 2014 sa novelou zákona o účtovníctve skrátila lehota na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra na 2 dni (pôvodne to bolo 5 dní). Otázne však ostáva, ako sa darí túto novinku zaviesť do praxe.

 

Kedy môže právnická osoba začať svoje podnikanie?

Právnická osoba môže začať podnikať dňom zápisu do obchodného registra.

 

Aké sú ďalšie povinnosti voči úradom po začatí podnikania?

Treba sa registrovať u miestne príslušného správcu dane do 30 dní od začatia podnikania.
Podnikateľ má povinnosť registrácie do zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne v lehote 8 dní od začatia podnikania, ak má spoločnosť aspoň jedného zamestnanca.
Viac informácií k tejto téme je uvedených v životnej situácii Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania.

 

 

Dátum poslednej zmeny: 5. 6. 2019
Dátum zverejnenia: 30. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ln
redakcia@nases.gov.sk