Ústredný portál verejnej správy

Potrebujem výpis z registra trestov

Občan a štát

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorú vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Výpisom z registra trestov sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená.

Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, súdom iného členského štátu Európskej únie, ako aj súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

Výpis z registra trestov, ak ide o fyzickú osobu, generálna prokuratúra vydá na žiadosť fyzickej osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená. Výpis z registra trestov, ak ide o právnickú osobu, generálna prokuratúra vydá na žiadosť osobe, ktorej totožnosť musí byť overená.

Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov môže prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť úradne osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 90 dní a pripája sa k žiadosti. Splnomocnená osoba musí predložiť doklad, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa a doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť.

Za výpis z registra trestov právnickej osoby sa považuje aj zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb.

Žiadosť o výpis možno podať:

Osobne:

Pre podrobnejšie informácie k žiadosti o výpis z registra trestov je potrebné kontaktovať príslušný zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v danej krajine.  Výpis z registra trestov sa vydáva len v slovenskom jazyku.

Ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky, jeho totožnosť sa overuje z občianskeho preukazu, cestovného pasu, diplomatického pasu alebo služobného pasu.

Ak je žiadateľom občan členského štátu Európskej únie, jeho totožnosť sa overuje z rodného listu s jeho úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a z cestovného dokladu alebo dokladu preukazujúceho totožnosť občana členského štátu Európskej únie.

Ak je žiadateľom štátny príslušník tretej krajiny (občan štátu mimo Európskej únie alebo osoba bez štátnej príslušnosti), jeho totožnosť sa overuje z rodného listu s jeho úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a z cestovného dokladu

Pri podávaní žiadosti je potrebné predložiť VŽDY ORIGINÁL dokladov. Nie je možné použiť kópie ani v prípade, ak sú úradne overené! 

Elektronicky:

Poplatky

Žiadosť podaná osobne na klientskom centre  registra trestov – 4,00 €

  • poplatok je potrebné uhradiť v klientskom centre registra trestov prostredníctvom E-kolok. Platbu je možné realizovať len kartou

Žiadosť podaná osobne na pobočke Slovenskej pošty – 3,90 €

  • poplatok je potrebné uhradiť na pracoviskách Slovenskej pošty

Žiadosť podaná osobne na zastupiteľskom úrade SR – poplatok závisí individuálne od štátu, v ktorom sa zastupiteľský úrad nachádza

  • v súvislosti s konzulárnym poplatkom za vybavenie a doručenie výpisu z registra trestov je potrebné kontaktovať príslušný zastupiteľský úrad SR v krajine, kde sa žiadosť podáva.

Žiadosť podaná elektronicky – 2,00 €

  • pre rýchlejšie spracovanie žiadosti o výpis sa odporúča použiť prioritne platbu kartou do lehoty splatnosti, resp. pri doručení príkazu na úhradu zaplaťte  stlačením zeleného tlačidla „Zaplatiť“. Pokiaľ žiadateľ použije prevodný príkaz, tento spôsob platby systém spracuje do 72 hodín. Viac o spôsoboch platby.
Tlačivá nájdete na stránke Generálnej prokuratúry SR.

Dátum poslednej zmeny: 21. 11. 2023
Dátum zverejnenia: 21. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko