Ústredný portál verejnej správy

Potrebujem výpis z registra trestov

Občan a štát

Výpis z registra trestov je verejná listina vydaná Generálnou prokuratúrou SR. Dokument preukazuje, či fyzická osoba bola, alebo nebola právoplatné odsúdená. Výpis z registra trestov môžete potrebovať napríklad pri nástupe do novej práce alebo v súvislosti s vybavovaním niektorých dokladov, či povolení.

O výpis z registra trestov môže požiadať
Spôsob žiadania o výpis z registra trestov
K podaniu žiadosti potrebujem 
Tlačivá a poplatky za výpis z registra trestov
Informácie o podávaní žiadosti o výpis z registra trestov pre právnické osoby

POZOR ZMENA !
Žiadateľ už od 1. 1. 2019 nemá povinnosť predkladať výpis z registra trestov. Príslušný úrad ho získa cez portál OverSi sám.

Upozornenie: Všetky doklady potrebné na vybavenie musia byť originály, nestačí ani overená kópia.

O výpis z registra trestov môže požiadať

 • Občan – žiadateľ, ktorého sa výpis z registra trestov týka, pričom jeho totožnosť musí byť overená
 • Splnomocnenec – splnomocnenie mu udelil žiadateľ
 • Orgán, organizácia alebo inštitúcia – dôvodom je iná potreba než trestné konanie
 • Cudzinec

Spôsob žiadania o výpis z registra trestov

1.Osobne
Miesta, na ktorých je možné požiadať o výpis z registra trestov:

 • Register trestov Generálnej prokuratúry, Kvetná 13, Bratislava, 
 • obec, ktorá si vedie matriku,
 • poštovému podniku, ktorý poskytuje elektronické služby štátu (Slovenská pošta),
 • zastupiteľský úrad v zahraničí.

2. Elektronickou službou pre občanov (Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov, Výpis z registra trestov v zahraničí)
3. Elektronickou službou pre OVM (portál OverSi.gov.sk, integráciou na CSRÚ). Podrobný postup podania žiadosti cez elektronickú službu nájdete v Používateľskej príručke elektronických služieb Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorá je dostupná aj na stránke GP SR

Upozornenie:
Novelou zákona č. 305/2013 Z. z. sa od 1. novembra 2022 sa zrušili integrované obslužné miesta (IOM), a teda obce už nemajú povinnosť poskytovať túto službu elektronicky. Zároveň však zostali v platnosti aj ustanovenia zákona č. 330/2007 Z.z.. Pokiaľ si občan vypíše žiadosť na príslušnom tlačive, ktoré vydáva Generálna prokuratúra SR, mala by mu obec, ktorá vedie matriku, zabezpečiť túto službu a to zaslaním listinnej žiadosti na oddelenie registra trestov GP spolu s dokladom o uhradení príslušného poplatku (e-kolok). Po spracovaní zašle Generálna prokuratúra SR výpis z registra trestov poštou na adresu uvedenú v žiadosti.

K podaniu žiadosti potrebujem 

Pri podaní žiadosti elektronicky potrebujete:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorými sa prihlásite k službe a čítačku kariet.
 • Podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu/dokladu o pobyte, cez ktoré vytvoríte kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).
 • Aplikácie na prihlasovanie, podpisovanie a softvér k čítačke kariet (nájdete v sekcii Na stiahnutie). Aplikácia eID klient pre MS Windows musí byť v minimálnej verzii 3.1.2. 

Doručený výpis z registra trestov vo formáte PDF je použiteľný na právne úkony v elektronickej forme. Pri predkladaní výpisu z registra trestov v listinnej forme, treba zabezpečiť prevod PDF dokumentu do listinnej formy zaručenou konverziou, napr. na Slovenskej pošte.Pri podaní žiadosti osobne:

 • Občan SR - platný občiansky preukaz (originál, nie kópiu).
 • Ak občan SR zastupuje občana SR – úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom), pričom toto splnomocnenie nie je staršie ako 90 dní, a platný občiansky preukaz splnomocniteľa (originál).
 • Ak občan SR zastupuje cudzinca - úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom), pričom toto splnomocnenie nie je staršie ako 90 dní; platný originál cestovného pasu a rodný list splnomocniteľa preložený do slovenského jazyka (preklad vykoná úradný znalec – prekladateľ).
 • Cudzinec – platný cestovný pas (originál) a rodný list preložený do štátneho jazyka.
 • Ak cudzinec zastupuje občana SR - úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom), pričom toto splnomocnenie nie je staršie ako 90 dní; platný občiansky preukaz splnomocniteľa (originál).
 • Ak cudzinec zastupuje cudzinca - úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom), pričom toto splnomocnenie nie je staršie ako 90 dní; platný originál cestovného pasu a rodný list splnomocniteľa preložený do slovenského jazyka (preklad vykoná úradný znalec – prekladateľ). 

Upozornenie: Splnomocnenec musí mať okrem uvedených dokladov aj svoj doklad v origináli (v prípade občana – občiansky preukaz, v prípade cudzinca – pas). 

Tlačivá a poplatky za výpis z registra trestov 

Poplatky
Na pošte dostanete prvé vyhotovenie Výpisu z registra trestov pre fyzické alebo právnické osoby na vybraných poštách za 3,90 eur.
Generálna prokuratúra SR si účtuje 4 eurá, ktoré sa platia prostedníctvom e-Kolku.
Ak sa žiadosť o výpis podáva na zastupiteľskom úrade SR, konzulárny poplatok za vybavenie je 10 eur. Správne poplatky upravuje príloha zákona o správnych poplatkoch, Sadzobník správnych poplatkov.

Tlačivá, ktoré sú potrebné k vybaveniu žiadosti sú dostupné na stránke GPVšetky tlačivá potrebné na vydanie výpisu z registra trestov sú dostupné na generálnej prokuratúre, v obciach, ktoré sú matričným úradom, alebo na zastupiteľských úradoch SR.

Spôsoby úhrady poplatkov

Poplatok môžete uhradiť prostredníctvom:

- potvrdenie pre evidenciu poplatku, ktoré je možné zakúpiť len na pracoviskách Slovenskej pošty
- e-Kolkom môžete tento poplatok uhradiť v podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
  na Kvetnej ulici č. 13 v Bratislave (e-kolok zakúpite a zaplatíte priamo tam, prostredníctvom kiosku)

V prípade, že žiadate o výpis z registra trestov prostredníctvom elektronickej služby, platba sa uskutoční prostredníctvom
bankového prevodu.

Informácie o podávaní žiadosti o výpis z registra trestov pre právnické osoby

Právnická osoba môže požiadať o výpis z registra trestov pre právnickú osobuna podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry SR iba na adrese Kvetná 13, Bratislava
Podmienkou je tlačivo na jednom papieri, teda vytlačené obojstranne - tlačivá nájdete na stránke GP.

Dátum poslednej zmeny: 14. 3. 2023
Dátum zverejnenia: 21. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko