Ústredný portál verejnej správy

Potrebujem výpis z registra trestov

Občan a štát

Výpis z registra trestov je verejná listina vydaná Generálnou prokuratúrou SR. Dokument preukazuje, či fyzická osoba bola, alebo nebola právoplatné odsúdená. Výpis z registra trestov môžete potrebovať napríklad pri nástupe do novej práce alebo v súvislosti s vybavovaním niektorých dokladov, či povolení.

Zodpovedný úrad: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Čas vyplnenia služby: 1 hod


 

Upozornenie: Všetky doklady potrebné na vybavenie musia byť originály, nestačí ani overená kópia.

O výpis z registra trestov môže požiadať

 • Občan – žiadateľ, ktorého sa výpis z registra trestov týka, pričom jeho totožnosť musí byť overená
 • Splnomocnenec – splnomocnenie mu udelil žiadateľ
 • Orgán, organizácia alebo inštitúcia – dôvodom je iná potreba než trestné konanie
 • Cudzinec

Spôsob žiadania o výpis z registra trestov

1.Osobne
Miesta, na ktorých je možné požiadať o výpis z registra trestov:

 • Register trestov Generálnej prokuratúry, Kvetná 13, Bratislava (len na tejto adrese)
 • Obec, ktorá si vedie matriku
 • IOMO na pracoviskách Slovenskej pošty – integrované obslužné miesta
 • Zastupiteľský úrad v zahraničí

2. Elektronickou službou pre občanov (Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov, Výpis z registra trestov v zahraničí)
3. Elektronickou službou pre OVM (portál OverSi.gov.sk, integráciou na CSRÚ)

Podrobný postup podania žiadosti cez elektronickú službu nájdete v Používateľskej príručke elektronických služieb Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorá je dostupná aj na stránke GP SR

POZOR ZMENA !
Žiadateľ už od 1. 1. 2019 nemá povinnosť predkladať výpis z registra trestov. Príslušný úrad ho získa cez portál OverSi sám. 

K podaniu žiadosti potrebujem 

Pri podaní žiadosti elektronicky potrebujete:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorými sa prihlásite k službe a čítačku kariet.
 • Podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu/dokladu o pobyte, cez ktoré vytvoríte kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).
 • Aplikácie na prihlasovanie, podpisovanie a softvér k čítačke kariet (nájdete v sekcii Na stiahnutie). Aplikácia eID klient pre MS Windows musí byť v minimálnej verzii 3.1.2. 
Doručený výpis z registra trestov vo formáte PDF je použiteľný na právne úkony v elektronickej forme. Pri predkladaní výpisu z registra trestov v listinnej forme, treba zabezpečiť prevod PDF dokumentu do listinnej formy zaručenou konverziou, napr. na Slovenskej pošte.
Pri podaní žiadosti osobne:
 • Občan SR - platný občiansky preukaz (originál, nie kópiu).
 • Ak občan SR zastupuje občana SR – úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom), pričom toto splnomocnenie nie je staršie ako 90 dní, a platný občiansky preukaz splnomocniteľa (originál).
 • Ak občan SR zastupuje cudzinca - úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom), pričom toto splnomocnenie nie je staršie ako 90 dní; platný originál cestovného pasu a rodný list splnomocniteľa preložený do slovenského jazyka (preklad vykoná úradný znalec – prekladateľ).
 • Cudzinec – platný cestovný pas (originál) a rodný list preložený do štátneho jazyka.
 • Ak cudzinec zastupuje občana SR - úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom), pričom toto splnomocnenie nie je staršie ako 90 dní; platný občiansky preukaz splnomocniteľa (originál).
 • Ak cudzinec zastupuje cudzinca - úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom), pričom toto splnomocnenie nie je staršie ako 90 dní; platný originál cestovného pasu a rodný list splnomocniteľa preložený do slovenského jazyka (preklad vykoná úradný znalec – prekladateľ). 

Upozornenie: Splnomocnenec musí mať okrem uvedených dokladov aj svoj doklad v origináli (v prípade občana – občiansky preukaz, v prípade cudzinca – pas). 

Tlačivá a poplatky za výpis z registra trestov 

Žiadosť o výpis z registra trestov (podaná elektronicky)

2,00 eur

Žiadosť o výpis z registra trestov (podaná osobne)

4,00 eur

Žiadosť o výpis z registra trestov (podaná osobne na niektorom z pracovísk IOMOSadzobník IOMO)

3,90 eur

Správny poplatok za overenie správnosti údajov v žiadosti

1,50 eur (tento správny poplatok platíte len v prípade, že žiadosť podávate v obci, ktorá vedie matriku)


Ak sa žiadosť o výpis podáva na zastupiteľskom úrade SR, konzulárny poplatok za vybavenie je 10 eur. Správne poplatky upravuje príloha zákona o správnych poplatkoch, Sadzobník správnych poplatkov.

Tlačivá, ktoré sú potrebné k vybaveniu žiadosti nie sú na internete dostupné. Je to z dôvodu potreby overenia údajov uvedených na tlačivách, ktoré musia zamestnanci skontrolovať priamo z predložených originálov dokladov.
Všetky tlačivá potrebné na vydanie výpisu z registra trestov sú dostupné na generálnej prokuratúre, v obciach, ktoré sú matričným úradom, alebo na zastupiteľských úradoch SR.

V prípade, že vybavujete žiadosť o výpis prostredníctvom IOMO na pracoviskách Slovenskej pošty, tlačivo nepotrebujete.

Spôsoby úhrady poplatkov

Poplatok môžete uhradiť prostredníctvom:

- potvrdenie pre evidenciu poplatku, ktoré je možné zakúpiť len na pracoviskách Slovenskej pošty
- E- kolkom môžete tento poplatok uhradiť v podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
  na Kvetnej ulici č. 13 v Bratislave. E-kolok zakúpite a zaplatíte priamo tam, prostredníctvom kiosku, ktorý akceptuje hotovosť
  v hodnote 0,50, 1, 2, 5, 10, 20, 50 a 100 eur a platobnú kartu.

V prípade, že žiadate o výpis z registra trestov prostredníctvom elektronickej služby, platba sa uskutoční prostredníctvom
bankového prevodu na účet Generálnej prokuratúry.

Informácie o podávaní žiadosti o výpis z registra trestov pre právnické osoby

Právnická osoba môže požiadať o výpis z registra terstov pre právnickú osobuna podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry SR iba na adrese Kvetná 13, Bratislava
Podmienkou je tlačivo na jednom papieri, teda vytlačené obojstranne (predná strana žiadosti [.pdf, 260.1 kB], zadná strana žiadosti [.pdf, 69.1 kB]).

Dátum poslednej zmeny: 24. 6. 2021
Dátum zverejnenia: 21. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko