Ústredný portál verejnej správy

Výkon práce vo verejnom záujme

Zamestnanie

Kto môže vykonávať prácu vo verejnom záujme a ako sa o také miesto uchádzať? Aj na to vám odpovie náš prehľadný sprievodca.

Čo je práca vo verejnom záujme 

Výkon práce vo verejnom záujme-hovorovo aj verejná služba, je vykonávanie práce v pracovnoprávnom vzťahu k  zamestnávateľom definovaným v zákone o výkone práce vo verejnom záujme. V porovnaní so súkromnou sférou sa vyznačuje zvýšeným dôrazom na  ochranu verejného záujmu. V praxi to znamená, že ako zamestnanec musíte uprednostniť majetkový alebo iný prospech väčšiny pred vlastným prospechom alebo prospechom blízkych osôb.  

Typickými príkladmi verejnej služby je zamestnanie na úradoch, v školách, organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov ,zariadeniach sociálnych služieb, múzeách,divadlách, atď 

Sprievodca prácou vo verejnej službe 

1. Zistite, či spĺňate podmienky 

Pre prácu vo verejnej službe musíte splniť niekoľko základných podmienok. Zamestnancom sa môžete stať len v prípade, ak:

 • máte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
 • spĺňate podmienku bezúhonnosti 
 • spĺňate požadované kvalifikačné predpoklady (vzdelanie) a osobitné kvalifikačné predpoklady (ak to vyžaduje osobitný predpis)

Ak to vyžaduje osobitný predpis, môžu od vás požadovať splnenie týchto podmienok:

 • zdravotná spôsobilosť na danú prácu
 • zvolenie alebo vymenovanie
 • oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
 • poverenie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (vyučovanie náboženstva)

Ako preukázať bezúhonnosť 

Za bezúhonného človeka sa považuje ten, koho právoplatne neodsúdili za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť preukážete výpisom z registra trestov (alebo podobným dokladom, ktorý vydal štát, z odkiaľ žiadateľ pochádza) nie starším ako tri mesiace.

Upozornenie pre občanov Ukrajiny  

Ak ste štátnym občanom Ukrajiny, rodinným príslušníkom občana Ukrajiny a ste zároveň odídencom, a preto nemôže preukázať bezúhonnosť, počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ozbrojeným konfliktom môžete bezúhonnosť doložiť čestným vyhlásením. 

To odovzdajte zamestnávateľovi pred vznikom pracovného pomeru​.

2. Zapojte sa do výberového konania 

Ak sa uchádzate o prácu vo verejnej službe, postup prijímania závisí od toho, či sa hlásite na pozíciu zamestnanca alebo vedúceho pracovníka. 

Zamestnanec 

Zamestnávateľ musí informovať o voľných pracovných miestach, a to napríklad na oficiálnej webstránke alebo klasických pracovných portáloch. Vy ako uchádzač môžete na ponuku zareagovať odoslaním životopisu. 

O obsadení pracovného miesta rozhodne zamestnávateľ na základe znalostí a schopností jednotlivých uchádzačov. 

Vedúci zamestnanec

Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, u ktorého to určí pracovný poriadok sa spravidla obsadzuje výberovým konaním.  Voľné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania len dočasne, najdlhšie na 6 mesiacov.

Zvláštnymi prípadmi sú tie, keď osobitný predpis ustanovuje iný spôsob výberu alebo ho volí, respektíve vymenúva kolektívny orgán.

Ako sa vyhlasuje výberové konanie 

Vyhlásenie výberového konania pre pozíciu vedúceho zamestnanca má niekoľko základných kritérií. Vyhlasuje sa prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie alebo internetu, a to najmenej tri týždne pred začiatkom. 

Pozvánku vám príslušný úrad doručí najmenej sedem dní pred výberovým konaním a výsledok sa dozviete písomne do 10 dní. 

Ako sa uskutočňuje výberové konanie 

Výberové konanie sa môže uskutočniť v troch formách, a to: 

 • písomne
 • pohovorom
 • písomne a pohovorom

Pri výkone práce vo verejnom záujme musíte rátať s viacerými povinnosťami a obmedzeniami. Ide napríklad o povinnosť konať tak, aby nedošlo k rozporu záujmov, alebo nešíriť informácie spojené s výkonom práce. 

To najdôležitejšie sme pre vás zhrnuli v časti Povinnosti a obmedzenia zamestnancov vo verejnej službe. 

Často kladené otázky 

Čo je verejný záujem? 

Verejný záujem v praxi znamená, že zamestnanec vo verejnej službe musí uprednostniť majetkový alebo iný prospech väčšiny pred prospechom vlastným, respektíve prospechom blízkych osôb.

Okrem toho musí zostať bezúhonný, nesmie prijímať dary v súvislosti s prácou a tiež nesmie mať v podriadenosti blízke osoby, atď. . 

Kto zamestnáva pracovníkov vo verejnej službe? 

Zamestnávateľmi, ktorí poverujú pracovníkov vo verejnej službe, sú:

 • štátne orgány, obce, vyššie územné celky
 • právnické osoby oprávnené rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy
 • právnické osoby zriadené zákonom
 • právnické osoby zriadené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu

Aké typy práce vo verejnej službe poznáme? 

Z hľadiska druhu vykonávanej práce rozlišujeme:

 • pracovné činnosti s prevahou duševnej práce
 • pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme sa na manuálnych zamestnancov nevzťahuje.

Aké sú platové podmienky zamestnancov vo verejnej službe?  

Výška platu zamestnancov vo verejnej službe sa určuje podľa stupníc platových taríf (platových tabuliek) a závisí od

 • náročnosti práce
 • dosiahnutého vzdelania 
 • predchádzajúcej praxe

Na základe najnáročnejšej pracovnej činnosti vás zamestnávateľ zaradí do platovej triedy. Odpracované roky zas odrážajú zaradenie do platového stupňa (okrem pedagogických a odborných zamestnancov), pričom s pribúdajúcou praxou plat zamestnanca narastá. 

Výsledný plat je súčtom tarifného platu podľa príslušnej stupnice a príplatkov, na ktoré má zamestnanec nárok. Jednotlivé stupnice platových taríf sa zvyšujú na základe výsledkov kolektívneho vyjednávania.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Zákonník práce upravuje napríklad:

 • práva a povinnosti zamestnancov voči zamestnávateľom a naopak,
 • pracovný čas,
 • podmienky uzavretia a skončenia pracovného pomeru,
 • dovolenkové nároky,
 • nástroje slúžiace na ochranu zamestnancov, atď.

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme sa zameriava predovšetkým na špecifiká výkonu verejnej služby. Ostatné oblasti pracovnoprávnych vzťahov týchto zamestnancov upravuje Zákonník práce, pokiaľ zákon č. 552/2003 Z. z. alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 553/2003 Z. z. upravuje podmienky odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, napríklad:

 • kvalifikačné predpoklady,
 • plat a jeho zložky,
 • stupnice platových taríf,
 • platové triedy a platové stupne,
 • zaraďovanie do platových tried.

Nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie pracovných činností sú uvedené v prílohách č. 1 a č. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v rámci charakteristík platových tried a pre jednotlivé pracovné činnosti taktiež v tzv. katalógoch pracovných činností. Tieto katalógy sú ustanovené nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 • uzatvára ju štát a príslušný odborový orgán,
 • záväzná pre všetkých zamestnávateľov vo verejnej službe,
 • garantuje výhodnejšie podmienky zamestnávania ako určuje zákon,
 • môže upravovať napríklad pracovný čas, dovolenkový nárok, odstupné, atď.

Dátum poslednej zmeny: 16. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 16. 2. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Úrad vlády SR, Národný inšpektorát práce
+4212 20925 111, +421557979902
uvsrinfo@vlada.gov.sk, podatelna@ip.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko