Ústredný portál verejnej správy

E-kolky

Elektronický kolok - nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov

Občania a podnikatelia si môžu zakúpiť elektronické kolky v samoobslužných platobných termináloch, tzv. kioskoch. Elektronické kolky je možné použiť na úhradu akéhokoľvek správneho alebo súdneho poplatku vo vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR, akými sú napr. Okresné dopravné inšpektoráty Policajného zboru SR, klientske centrá, okresné úrady a podobne. Postupne sa počíta s nasadzovaním kioskov aj na ďalšie pracoviská, orgány štátnej správy, súdy a orgány prokuratúry.

Hlavnou výhodou elektronických kolkov je šetrenie času, pretože odpadá nutnosť zakúpenia kolkových známok v pobočkách Slovenskej pošty. Platbu poplatku občan zrealizuje priamo na mieste každého zapojeného úradu. Elektronický kolok je možné zakúpiť v hotovosti (maximálne do výšky 300 eur) alebo bezhotovostne platobnou/kreditnou kartou (neobmedzene).
Elektronický kolok je platný do 30 dní od jeho zakúpenia. V prípade, ak ho občan z akýchkoľvek dôvodov do uvedeného času nepoužije, môže ho vrátiť v pobočke Slovenskej pošty, v období do dvoch rokov od jeho zakúpenia.

Nový platobný systém E-KOLOK, ktorý sa začal nasadzovať v apríli 2014, je súčasťou elektronizácie verejnej správy. Strategickým partnerom štátu pri zavádzaní tohto systému je Slovenská pošta, a. s. Kľúčovou časťou systému E-KOLOK je Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP). Ten slúži na administráciu celého systému, evidenciu všetkých poplatkov a úhrad platených priamo pred správnym orgánom alebo prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy. Prevádzku IS PEP zabezpečuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) v spolupráci s Ministerstvom financií SR.  

Novú formu úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov zaviedla novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Tie boli doteraz vyberané štyrmi spôsobmi, a to v hotovosti, prevodom z bankového účtu, zaplatením formou poštového poukazu alebo kolkovými známkami.
Doterajšie spôsoby úhrady správnych a súdnych poplatkov zostávajú aj naďalej v platnosti s výnimkou platby papierovými kolkovými známkami. Papierové kolkové známky a ich používanie sa rušia zákonom č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok, avšak na zabezpečenie plynulosti prechodu na nový platobný systém bola možná platba kolkovými známkami až do konca roka 2014.

Viac informácií o novom platobnom systéme E-KOLOK nájdete na adrese http://www.e-kolky.sk/, alebo kontaktujte infolinku na telefónnom čísle 18 666.

Zodpovednosť za obsah: Redakcia ÚPVS

Dátum poslednej zmeny: 28. 11. 2019
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2014