Ústredný portál verejnej správy

E-kolky

Elektronický kolok (eKolok) je moderný spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov

Elektronický kolok (eKolok) - moderný spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok, novelizovaním zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov bol upravený spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov, a to tak, že zanikla možnosť úhrady poplatku kolkovými známkami a pre orgány zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov (prakticky všetky orgány štátnej samosprávy) sa zákonné spôsoby úhrady poplatkov zahrnuli do platobných mechanizmov cez takzvaný elektronický kolok.

Nový platobný systém eKolok, ktorý bol implementovaný do praxe v apríli 2014, je súčasťou elektronizácie verejnej správy a je službou vo verejnom záujme.

Strategickým partnerom štátu pri zavádzaní tohto systému je Slovenská pošta, a. s.. Kľúčovou časťou systému eKolok je Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP). Ten slúži na administráciu celého systému, evidenciu všetkých poplatkov a úhrad platených priamo pred správnym orgánom alebo prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy. Prevádzku IS PEP zabezpečuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) v spolupráci s Ministerstvom financií SR.  

Občania a podnikatelia:

1. Si pred podaním žiadosti o službu/úkon na orgáne verejnej moci môžu zakúpiť eKolok (Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku):

  • V samoobslužných platobných zariadeniach, tzv. kioskoch umiestnených na orgánoch verejnej moci, t. j.  na vybraných pracoviskách Ministerstva vnútra SR (napr. okresných dopravných inšpektorátoch PZ SR, klientskych centrách, okresných úradoch, atď.), ďalej na vybraných pracoviskách Ministerstva spravodlivosti SR (na súdoch a prokuratúrach) a iných orgánoch verejnej moci.

   Na kiosku je možné eKolok uhradiť v hotovosti (do 300 €) alebo platobnou kartou (neobmedzene). eKolok z kiosku je    zakúpený na konkrétnu službu. Je možné ho použiť na ktoromkoľvek orgáne verejnej moci, ktorý poskytuje službu, a to do   30 dní odo dňa zakúpenia.

   Aktuálny zoznam úradov so samoobslužnými platobnými zariadeniami, tzv. kioskami

  • na vybraných pobočkách Slovenskej pošty, po úhrade v hotovosti, platobnou  alebo poštovou kartou. eKolok je zakúpený na požadovanú nominálnu hodnotu, bez vopred definovanej služby, je možné ho použiť na ktoromkoľvek orgáne verejnej moci do 2 rokov odo dňa zakúpenia.
  • prostredníctvom Mobilnej aplikácie eKolok, po úhrade platobnou kartou. eKolok z mobilnej aplikácie je zakúpený na konkrétnu službu. Poplatník sa preukazuje na orgáne verejnej moci zobrazením QR kódu eKolku na displeji svojho mobilného telefónu. eKolok je možné použiť na orgáne verejnej moci do 30 dní odo dňa zakúpenia,
  • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok  (cez tzv. Virtuálny kiosk), ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk. Po registrácii je môže zakúpiť eKolok na vybrané služby a uhradiť ho platobnou kartou. Úhradu poplatku preukazuje poplatník vytlačeným eKolkom, ktorý prikladá k podaniu. eKolok je možné použiť na orgáne verejnej moci do 30 dní odo dňa zakúpenia.

    V prípade, ak poplatník z akýchkoľvek dôvodov eKolok do uvedeného času nepoužije, môže ho vrátiť v pobočke Slovenskej pošty do dvoch rokov od jeho zakúpenia.

2. Si pred podaním žiadosti o službu/úkon na orgáne verejnej moci nemusia zakupovať eKolok. Po podaní žiadosti môže byť poplatníkovi orgánom verejnej moci vystavený Platobný predpis. Platobný predpis je vystavený na konkrétnu službu, sumu a obsahuje všetky potrebné platobné inštrukcie k jeho úhrade. Platobný predpis je možné uhradiť na samoobslužných platobných kioskoch, v softvérovej pokladni úradu (ak ňou orgán verejnej moci disponuje), bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa systému alebo vkladom na účet prevádzkovateľa systému, úhradou poštového poukazu ekonomického (ak je súčasťou platobného predpisu), prostredníctvom webovej aplikácie eKolok alebo mobilnej aplikácie eKolok.
3. Môžu požiadať o elektronickú službu prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Poplatníkovi bude následne do jeho elektronickej schránky doručený Príkaz na úhradu, ktorý môže uhradiť priamo z elektronickej schránky alebo si môže vytlačiť platobný predpis, ktorý je súčasťou Príkazu na úhradu a následne zrealizovať úhradu poplatku vyššie uvedenými spôsobmi s výnimkou úhrady v softvérovej pokladni orgánu verejnej moci.

Viac informácií o platobnom systéme eKolok nájdete na webovej stránke Slovenskej pošty alebo kontaktujte infolinku na telefónnom čísle 18 666.

Zodpovednosť za obsah: Slovenská pošta  

Dátum poslednej zmeny: 1. 3. 2023
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2014