Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

Okres  Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

Základné údaje

Okres Žiar nad Hronom leží v strede Slovenska v Banskobystrickom kraji, jeho rozloha je 532 km2. Sídelným a hosp. jadrom okresu je Žiarska kotlina, ktorú obkolesujú: zo západu Vtáčnik, z východu Štiavnické vrchy a zo severu Kremnické vrchy. Okresom preteká rieka Hron, na území okresu priberá z oboch strán len kratšie prítoky. Teplé min. pramene podmienili vznik kúpeľov Sklené Teplice a Vyhne. Do okresu zasahujú 2 Chránené krajinné oblasti: Ponitrie a Štiavnické vrchy. Ďalej je tu 11 maloplošných chránených území, z toho sú 4 prírodné pamiatky: Ihráčske kamenné more, Jastrabská skala, Kapitulské bralá, Vyhniansky travertín, 6 prírodných rezervácií: Bralce, Bujačia lúka, Kamenné more, Kamenný jarok, Kremnický Štós, Szabóova skala a napokon chránený areál - Vejmutovský porast.

Žiarska kotlina je vyplnená neogénnymi jazernými a riečnymi štrkmi, pieskami a ílmi. Na nich sú miestami štvrtohorné spraše, sprašové hliny a riečne usadeniny. Okolité pohoria sú z neogénnych sopečných andezitov, ryolitov, bazaltov a ich pyroklastík. Dno Žiarskej kotliny je prevažne pahorkatinové, s úvalinovitými dolinami. Pozdĺž Hrona sa ťahá rovina. Pohoria majú vrchovinový a hornatinový reliéf, v ktorom erózia vypreparovala odolnejšie trosky lávových prúdov a pokrovov. Kotlina a dolina Hrona patria do teplej klimatickej oblasti, nižšie časti pohorí do mierne teplej, vyššie do chladnej klimatickej oblasti. Dno Žiarskej kotliny pokrývajú najmä ilimerizované pôdy luvizeme, pseudogleje a pozdĺž Hrona nivné pôdy fluvizeme. V pohoriach až na malé výnimky dominuje hnedá lesná pôda kambizem.

Žiarska kotlina a sčasti aj pohoria sú odlesnené. V zachovaných lesoch prevažujú bukové a jedľovo - bukové porasty, ale tiež smrek a v najnižších polohách dub a hrab. V sutinových porastoch sa vyskytuje javor, hrab, jaseň a lipa. Zo vzácnych rastlín tu nájdeme slezinník severský, plavúň sploštený, iskerník ilýrsky, poniklec slovenský, šafran Heuffelov.

Vokrese žije veľa zástupcov živočíšnych spoločenstiev listnatého a ihličnatého lesa, ku ktorým patrí líška hrdzavá, jeleň lesný, srnec lesný, diviak lesný a drobné hlodavce. V kotline sú i zástupcovia spoločenstva polí - zajac poľný a bažant poľovný. Z chránených živočíchov sa tu vyskytuje rys ostrovid, medveď hnedý, výr skalný, krkavec čierny, kúdelnička lužná a jašterica zelená.

Okres Žiar nad Hronom so svojimi prír. danosťami, kult. - hist. vzácnosťami, možnosťami pešej i lyž. turistiky, cykloturistiky, letných športov, splavovania rieky Hron, ako i významnými športovými, umeleckými, hud. a kult. - spoloč. podujatiami patrí k vyhľadávaným oblastiam cestovného ruchu na Slovensku.

Vhosp. oblasti si prvenstvo naďalej udržal hutnícky priemysel sústredený v Závode Slovenského národného povstania, a. s., (výroba hliníka) v okresnom meste Žiar nad Hronom, ktorý patrí k najväčším zamestnávateľom okresu. V meste sú ďalej prevádzky firiem Alufinal, a. s. a Slovalco, a. s. V Kremnici k najväčším zamestnávateľom patrí závod Elba, a. s., (výroba elektrotechnických kondenzátorov), Kremnická banská spoločnosť, s. r. o. a napokon Mincovňa, a. s. Z obcí je možné spomenúť pivovar a strojárne vo Vyhniach. Približne polovicu rozlohy okresu zaberá poľnohosp. pôda. Prevláda pestovanie jačmeňa, zemiakov, raže a objemových krmovín, ale pestuje sa aj pšenica. Rozľahlé lúky sú základom chovu hovädzieho dobytka.

Okres Žiar nad Hronom má dobré dopravné podmienky. Cez jeho územie prechádzajú najvýznamnejšie dopravné ťahy zo západu do strednej časti Slovenska. Žiar nad Hronom je od Banskej Bystrice vzdialený 40 km, od Bratislavy 176 km.

Podľa archeol. výskumov počiatky osídlenia okresu siahajú do mladšej doby bronzovej. Najstaršia písomná zmienka sa viaže k vtedajšej obci Sv. Kríž (dnešný Žiar nad Hronom). V zakladacej listine opátstva vo Sv. Beňadiku (dnešný Hronský Beňadik) z r. 1075, vydanej kráľom Gejzom I., sa uvádza Villa Keresztur in terra Susolgi (osada Kríž na území Susol - teda Šášov). Okres Žiar nad Hronom nesie aj prívlastok - okres hist. protikladov. Na jednej strane je tu mesto Žiar nad Hronom - mladé mesto, ktoré sa začalo rozvíjať hlavne od 60 - ych rokov 20. stor., kedy sa stalo sídlom okresu. Na druhej strane starobylé mesto Kremnica so stáročným banským a minciarskym priemyslom. Napokon je tu stáročná história lokalít, na ktorých sa konštituovali prvé feudálne panstvá. Celkove históriu dedín a osád na území terajšieho okresu Žiar n. Hronom môžeme sledovať podľa vývoja týchto centrálnych oblastí: šášovské hradné panstvo s osadami - Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, Jalná, Kľačany, Ihráč, Šášovské. podhradie, Ladomer. Ďalej je to svätokrížske panstvo ostrihomského arcibiskupstva (neskôr banskobystrického biskupstva) s osadami - Bartošova Lehôtka, Nevoľné, Pitelová a Jastrabá. Napokon je to Kremnica s osadami - Dolná Ves, Horná Ves, Krahule, Kremnické Bane, Kunešov a Lúčky. S výnimkou časti obce Vyhne, zv. Banky, patrilo územie dnešného okresu Žiar nad Honom od 13. stor. do r. 1848 do Tekovskej stolice, neskôr do r. 1922 do Tekovskej župy. Banky patrili do Hontianskej stolice a po r. 1848 do Hontianskej župy. Okres Žiar nad Hrnom bol prvýkrát vytvorený v r. 1923 (okres Hronský sv. Kríž). Na severe 7 jeho dnešných obcí vytváralo samostatný okres Kremnica, na juhu územie južne od obcí Prestavlky, Lovča a k. ú. dnes zaniknutej obce Horné Opatovce patrilo okresu Nová Baňa. Na západe k nemu prináležala obec Nová Lehota, ktorá dnes patrí do okresu Prievidza. Všetky spomenuté okresy boli do r. 1928 súčasťou Zvolenskej župy. Rok 1928 znamenal zánik okresu, jeho územie si rozdelili okresy Kremnica a Nová Baňa. Tento stav trval do r. 1960, opätovne vznikol okres Žiar nad Hronom a to zlúčením okresov Banská Štiavnica, Kremnica a Nová Baňa. K ďalšej zmene došlo v r. 1996, z jeho územia sa vyčlenili okresy - Banská Štiavnica a Žarnovica.

Okresné mesto Žiar nad Hronom je sídlom úradov - sídli tu Obvodný úrad, Obvodný pozemkový úrad, Správa katastra, pracoviská Obvodného úradu životného prostredia a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, ďalej Okresný súd, Daňový úrad atď.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť