Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

Okres  Pezinok

Pezinok

Základné údaje

Okres Pezinok leží na juhozápadnom okraji Slovenskej republiky, jeho rozloha je 375 km2. Západná časť okresu je situovaná v Malých Karpatoch, v oddieli, ktorý sa nazýva Pezinské Karpaty. Východná časť okresu leží v Podunajskej nížine, a to prevažne v Podmalokarpatskej pahorkatine, len južná časť je na Podunajskej rovine. Najvyšším bodom územia je Čertov kopec v Malých Karpatoch (752 m n. m.). Na územie okresu Pezinok zasahuje Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty. Maloplošné chránené územia reprezentujú 2 národné prírodné rezervácie: Jurský Šúr, Hajdúky, 5 prírodných rezervácií: Alúvium Gidry, Jurské jazero, Lindava, Nad Šenkárkou, Zlatá Studnička a 2 prírodné pamiatky: Limbašská vyvieračka a Tisové skaly. Chránená študijná plocha Jurská gaštanica na lokalite Jelení vrch s výskytom gaštanu jedlého je navrhnutá na prírodnú rezerváciu.

Malé Karpaty sú na území okresu budované predovšetkým prvohornými vyvretými (diority, granodiority) a premenenými (kryštalické bridlice) horninami. Na okraji Malých Karpát vystupujú neogénne íly, piesky a štrky, ktoré sú v pahorkatinnej časti prekryté sprašami a sprašovými hlinami, v Podunajskej rovine riečnymi nánosmi Dunaja a jeho prítokov. Územím okresu preteká len málo tokov, aj tie sú krátke a málo vodnaté. Pramenia v Malých Karpatoch, najväčšie z nich sú Gidra, Sisek a Čierna voda. Na styku pohoria a nížiny sa v reliéfe vynímajú náplavové kužele Pezinského potoka a Gidry. Reliéf riečnych rovín a sprašových pahorkatín Podunajskej nížiny sa výrazne líši od členitého hornatinového reliéfu Malých Karpát, kde na tektonických poruchách nachádzame výrazné stráne.

Nížinná časť okresu patrí do teplej klimatickej oblasti, Malé Karpaty spadajú do mierne teplej klimatickej oblasti. Lesy v Podunajskej nížine boli postupne vyrúbané a krajina premenená na poľnohosp. Len miestami na pahorkatine sa zachovali neveľké plochy dubového lesa a v Jurskom Šúri lužného lesa. Vo vyšších polohách Malých Karpát sú bučiny, pod nimi rastú dubové lesy a najnižšie odlesnené svahy sú premenené na vinohrady. Vzácne druhy rastlín sa nachádzajú najmä v Jurskom Šúri: králik neskorý, perutník močiarny, papraď močiarna, ostrica ostrá. Zo živočíšnych druhov sa tu vyskytujú najmä srnec lesný, jeleň lesný, zajac poľný, bažant poľovný, jarabica poľná. Z chránených druhov sa v Malých Karpatoch vyskytuje muflón lesný, daniel škvrnitý, v Jurskom Šúri sokol rároh, bocian čierny, kúdelnička lužná, hraboš poľný a všetky druhy našich obojživelníkov.

Územie okresu Pezinok svojimi prírodnými danosťami, možnosťami zimnej i letnej rekreácie, kultúrnohistorickými pamiatkami i významnými podujatiami patrí k vyhľadávaným oblastiam Slovenskej republiky. Cestovný ruch sa viaže najmä na vinohradnícke tradície, ktoré sprístupňuje Malokarpatská vínna cesta. Sídla na úpätí Malých Karpát ponúkajú mnoho možností na oddych v príjemnom prostredí. Pezinská Baba patrí k najznámejším zimným lyžiarskym strediskám. Na letnú rekreáciu sú zamerané hlavne oblasti: Piesok, Harmónia a Papierničky.

Zkultúrnohistorických pamiatok k najzaujímavejším patrí hrad Červený Kameň, ale aj mestská pamiatková rezervácia so zámkom v Pezinku, mestská pamiatková rezervácia v Modre, mestská pamiatková rezervácia s renesančným kaštieľom vo Svätom Juri, kaštieľ v Budmericiach, v ktorom je Domov slovenských spisovateľov, slovanské hradisko a hrad Biely Kameň nad Svätým Jurom atď.

Hospodárstvo okresu Pezinok je oddávna zviazané s prírodnými danosťami krajiny. Sú tu veľmi vhodné podmienky na pestovanie viniča a ovocných stromov. V minulosti bol región známy aj ťažbou rôznych nerastov, neskôr ťažbou surovín pre stavebníctvo. Priemysel sa väčšinou skoncentroval do okresného mestaPezinku. V jeho štruktúre bol po 2. svet. vojne v popredí drevospracujúci priemysel, priemysel stavebných látok, strojársky a potravinársky priemysel. K najväčším zamestnávateľom dnes patrí Malokarpatský vinársky podnik, a. s., ktorý produkuje kvalitné víno a destiláty. Kvalitným vínom je známa aj Vinohradnícka spoločnosť Modra, a.s. Stavebniny, najmä tehliarske, produkujú Pezinské tehelne. Výskumom a výrobou liečiv sa zaoberá Výskumný ústav liečiv v Modre. Tradíciu si zachovala aj výroba známej modranskej keramiky, ktorá je dnes poväčšine v rukách drobných súkromných podnikateľov.

Okrem viniča sa v kraji dobre darí aj pestovaniu jahôd a ovocných stromov, a to hlavne teplomilných broskýň a marhúľ. Významné je tiež pestovanie pšenice, zeleniny a jačmeňa. Taktiež sa darí cukrovej repe, kukurici i krmovinám. Okres sa nachádza v bezprostrednom susedstve hlavného mesta. Okresné mesto Pezinok je od Bratislavy vzdialené 23 km.

Počiatky osídlenia územia okresu podľa archeologických nálezov siahajú do obdobia prelomu 4. a 3. tisícročia p. n. l. Najstaršia písomná zmienka z územia okresu z r. 1113 sa dotýka obce Dubová. Tak ako aj v iných oblastiach, aj v okrese Pezinok môžeme históriu miest a obcí poväčšine sledovať podľa vývoja panstiev, ku ktorým prináležali (Červený Kameň, Pezinok, Svätý Jur, atď). Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom, ovocinárstvom a remeselníctvom. Priemyselný rozvoj okresu nastal po 2. svet. vojne (drevospracujúci, strojársky, potravinársky priemysel) s koncentráciou prevažne v Pezinku. Územie okresu Pezinok patrilo od 13. stor. do r. 1848 do Bratislavskej stolice, neskôr, do r. 1922, do Bratislavskej župy. Len v r. 1850 - 1860 patrili obce južne od Modry spolu s Modrou do Bratislavskej župy a obce na sever od Modry do Hornonitrianskej župy. V r. 1923 vznikol okres Modra, ktorý pretrval až do r. 1948. V zmysle správneho členenia v r. 1949 sa vytvoril okres Pezinok, ktorý bol až do r. 1960 súčasťou Bratislavského kraja. Rokom 1960 okres zanikol a jeho územie bolo včlenené do okresu Bratislava - vidiek a do Západoslovenského kraja.

Dnešný okres Pezinok bol vytvorený v r. 1996, spadá do Bratislavského kraja a okresné mesto Pezinok je hospodárske, kultúrne a administratívne centrum okresu. Z úradov tu sídli Obvodný úrad, Obvodný úrad životného prostredia, Obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Mestá a obce okresu Pezinok sú členmi Združenia miest a obcí Slovenska. V okrese Pezinok sú 3 mestá - Pezinok, Modra, Svätý Jur a 14 obcí: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Limbach, Píla, Slovenský Grob, Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady a Vištuk.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť