Ústredný portál verejnej správy

Zníženie poplatkov za elektronické podania

Novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ktorá nadobudla účinnosť 1. decembra 2013, upravila zníženie sadzby správneho poplatku pri elektronickom podaní až o polovicu, rozšírila  spôsoby platenia správnych a súdnych poplatkov, zaviedla  centrálny systém evidencie poplatkov a zmeny súvisiace s e-Governmentom.

Správne poplatky boli do účinnosti tejto novely vyberané štyrmi spôsobmi, a to v hotovosti, prevodom z účtu v banke, zaplatením formou poštového poukazu alebo kolkovými známkami. Novými formami platenia správnych poplatkov, ktoré boli doplnené novelou, sú platba v hotovosti a platobnou kartou prostredníctvom technického vybavenia v prípade, že má na to správny orgán vytvorené podmienky. Poplatky možno platiť aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu, ako je stanovené v zákone o e-Governmente.

Predchádzajúce spôsoby úhrady správnych poplatkov zostali aj naďalej v platnosti, s výnimkou platby kolkovými známkami. Kolkové známky a ich používanie boli zrušené zákonom č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok. Predmetný zákon umožňoval ich používanie do 31. decembra 2014, pričom ich predaj bol ukončený k 1. júlu 2014.

V prípade, že sa úkony a konania správnych orgánov vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o e-Governmente, prípadne prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov. Maximálne môže byť však suma poplatku znížená o 70 eur, ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka inak. Zníženie sadzby poplatkov sa uplatní aj vtedy, ak sú súčasťou návrhu podaného elektronicky prílohy, pokiaľ sú tieto rovnako ako návrh podané v elektronickej podobe.

Z novely zákona o správnych poplatkoch vyplývajú pre správne orgány aj nové podmienky a povinnosti v prípadoch vrátenia poplatku alebo preplatku poplatníkovi. Ak správny orgán nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka, alebo ak poplatník zaplatil poplatok, ktorý nebol povinný zaplatiť, prípadne ak zaplatil viac ako musel, správny orgán je povinný takýto poplatok alebo preplatok vrátiť v lehote do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení. Ak správny orgán nedodrží lehotu na vrátenie poplatku alebo preplatku, bude povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania.

 Zodpovednosť za obsah: redakcia ÚPVS

Dátum poslednej zmeny: 21. 6. 2017
Dátum zverejnenia: 6. 12. 2013